Poradnik Przedsiębiorcy

Dotacja na rozpoczęcie działalności - szansą dla bezrobotnego!

Dotacja na rozpoczęcie działalności to szansa dla podmiotów które chcą otworzyć własną firmę. Jednak aby z niej skorzystać, należy spełniać ustawowo wskazane przesłanki. Ponadto, dotacja na rozpoczęcie działalności, jak wskazuje praktyka, stanowi problem dla podatników w związku z jej prawidłowym rozliczeniem z fiskusem. 

Dotacja na rozpoczęcie działalności - warunki jej uzyskania

Wysokość dofinansowania z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej wynosi od 4 do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy z osobą bezrobotną.

Warunkiem uzyskania tego dofinansowania jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej i złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu pracy.

W celu uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności, osoba bezrobotna powinna spełniać następujące warunki:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,

 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy – Kodeks karny,

 • nie złożyła wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ani wniosku o założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego urzędu,

 • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

 • zrezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu jej rozpoczęcia,

 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), tj. nie jest podmiotem, który w ciągu 3 ostatnich lat dopuścił się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem właściwych procedur albo pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Powyższe okoliczności zainteresowany dofinansowaniem potwierdza w oświadczeniu dołączonym do wniosku.

Wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności powinien zawierać przede wszystkim:

 • kwotę wnioskowanych środków,

 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć – określony według PKD,

 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, np. oszczędności bezrobotnego czy pożyczka rodzinna,

 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,

 • propozycję sposobu zabezpieczenia otrzymanego dofinansowania na wypadek obowiązku jego zwrotu – takim zabezpieczeniem może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (beneficjenta dofinansowania).

Wniosek jest składany do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu zainteresowanego albo prowadzenia działalności gospodarczej. Terminy składania wniosków wyznaczają dyrektorzy urzędów pracy.

Przychód z działalności gospodarczej a dotacja na rozpoczęcie działalności

Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Co niezwykle istotne, dotacja na rozpoczęcie działalności jest przychodem zwolnionym z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie nr IPTPB1/415-71/11-2/ASZ z 8 września 2011 r., w którym czytamy:

(…) otrzymane przez Wnioskodawcę z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem stanowią one przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, otrzymane środki nie podlegając opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie podlegają również ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym jako przychód. Jednakże, zgodnie z objaśnieniami do księgi w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), ewentualnym miejscem, gdzie można księgować otrzymane dotacje jest kolumna 16 (uwagi). W kolumnie tej mogą być ewidencjonowane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane (…).