0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wśród licznych dotacji może ubiegać się także o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Refundacja ta udzielana jest ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Jak prawidłowo rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego? Odpowiadamy poniżej.

Doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - podstawa prawna

Zasady udzielania refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Na podstawie powyższych aktów prawnych starosta może zrefundować przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy starostą a przedsiębiorcą. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego dokonywana jest dopiero po złożeniu w urzędzie pracy przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających dokonane wydatki.

Czy doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego stanowi przychód firmy?

O tym, czy doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego będzie stanowiło przychód firmy, decyduje to, jakie świadczenia zostaną w ramach tej pomocy pokryte.

Ważne!

Zgodnie z art. ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków.  

Wyjątek jednak stanowią zakupione lub wytworzone we własnym zakresie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W związku z powyższym, jeśli ze środków pochodzących z Funduszu Pracy zostały nabyte lub wytworzone środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne, to środki otrzymane na doposażenie stanowiska pracy nie stanowią przychodu firmy.

Natomiast w przypadku refundacji, gdy sfinansowany zakup dotyczył rzeczy innych niż środki trwałe, od których nie będą dokonywane odpisy amortyzacyjne, otrzymana refundacja będzie stanowiła przychód firmy. Przychód ten można wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 jako pozostałe przychody w momencie otrzymania dotacji.

Otrzymanej refundacji, która nie stanowi przychodu, a tym samym podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, nie ma konieczności umieszczania w KPiR. Ważne jest jednak, by na wypadek kontroli przedsiębiorca przechowywał całą dokumentację dotyczącą otrzymanego wsparcia.

Amortyzacja zrefundowanych środków trwałych

Zazwyczaj środki otrzymane na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego przeznaczane są na zakup środków trwałych.

Ważne!

Za środki trwałe uważa się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle,

  • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty,

których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, a wartość przekracza 3 500 zł. Powinny być one wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy.

W związku z powyższym zakupione przedmioty o wartości powyżej 3 500 zł, które przedsiębiorca ma zamiar wykorzystywać w firmie dłużej niż rok, powinien wprowadzić do środków trwałych firmy, w wyniku czego będą one podlegały amortyzacji.

Jednak odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych, które zostały zrefundowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy na doposażenie stanowiska pracy, nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych, jednak nie podlegają one ujęciu w KPiR, a tym samym nie są zaliczane do kosztów podatkowych.

Doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego a podatek VAT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r., § 4 ust. 2 pkt 6, podatnicy zobowiązani są do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

Jeśli wartość przyznanej refundacji na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego pokrywała również podatek VAT, co do zasady należy go zwrócić do urzędu pracy. Podatnik może jednak zdecydować, czy skorzysta z prawa do odliczenia VAT.

W sytuacji, gdy podatnik zrezygnuje z prawa do odliczenia VAT, zobowiązany będzie do złożenia w urzędzie pracy oświadczenia, które będzie to potwierdzało. Wówczas zwrot podatku VAT nie będzie konieczny, jednocześnie nie będzie możliwe pomniejszenie wydatku o kwotę podatku VAT.

Jednak sposób rozliczenia podatku VAT zależy od zapisów dokonanych w umowie dotyczącej refundacji. Dlatego też przed dokonaniem rozliczenia podatku VAT przedsiębiorca powinien zapoznać się z treścią umowy i na tej podstawie rozliczyć podatek.

Natomiast podatnik, który nie jest płatnikiem podatku VAT, do kosztów podatkowych zalicza całą kwotę brutto wydatków. W opisywanym przypadku jest to doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Jak rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w programie wfirma

Sfinansowane refundacją środki trwałe nie stanowią kosztów podatkowych. Dlatego też refundacji nie ujmuje się w KPiR jako przychodu. Jednak nabyte w ten sposób środki trwałe należy wprowadzić do ewidencji i dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych. Przy czym odpisy te nie będą stanowiły kosztów podatkowych.

Zrefundowane środki trwałe zakupione na podstawie faktury VAT należy zaksięgować w systemie wfirma poprzez  WYDATKI >> DODAJ >> FAKTURA(bez)VAT/WYDATEK >> ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, odznaczając kratkę przy opcji “automatyczne księgowanie odpisów”. Wówczas odpisy amortyzacyjne będą dokonywane, ale nie zostaną ujęte w kosztach podatkowych.

doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Natomiast jeśli sfinansowany zakup dotyczył rzeczy innych niż środki trwałe, otrzymana refundacja będzie stanowiła przychód, który w systemie wfirma księguje się poprzez PRZYCHODY >> INNE PRZYCHODY >> DODAJ INNY PRZYCHÓD >> POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW).

doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego


Wydatki poniesione na zakup składników majątku, które nie są zaliczane do środków trwałych firmy, uważa się za koszty uzyskania przychodu i księguje w kolumnie 13 KPiR. Koszty te podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów podatkowych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów