0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestrowanie i wykreślenie z VAT - jakie zaszły zmiany?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) została znowelizowana, w odniesieniu do zasad rejestracji i wykreślenia podatników z urzędu z rejestru VAT poprzez wprowadzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Jak obecnie wygląda rejestrowanie i wykreślenie z VAT?

Rejestrowanie i wykreślenie z VAT - zmiany

Dodane w 2019 roku zmiany doprecyzowujące rejestrowanie i wykreślenie z VAT są kontynuacją wcześniejszych modyfikacji w przepisach. Ustawodawca dąży bowiem do zapewnienia kompleksowych rozwiązań w zakresie rejestracji i wyrejestrowania z rejestru podatników VAT

Dodano następujące zapisy:

Art. 96 ust. 4a pkt 6 ustawy o VAT:
Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli: 
6) wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej.
Art. 96 ust. 9 pkt 6 ustawy o VAT:
Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:
6) wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Przypomnijmy, że naczelnik urzędu skarbowego ma prawo nie dokonać rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu również w następujących przypadkach:

  1. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą
  2. podmiot ten nie istnieje,
  3. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem,
  4. podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,
  5. z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej.

Naczelnik urzędu skarbowego w analogicznych sytuacjach posiada również uprawnienia do wykreślenia podatnika z rejestru VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika.

Rejestrowanie i wykreślenie z VAT - od kiedy obowiązują zmiany?

Zmiany dotyczące rejestracji i wyrejestrowywania podatników z rejestru VAT mają zastosowanie od 2 stycznia 2019 roku. Od tej pory naczelnik urzędu skarbowego zyskuje zatem większą władzę, nie będzie miał obowiązku informowania podmiotu, wobec którego sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności, o niezarejestrowaniu go jako podatnika VAT czynnego lub wykreśleniu go z rejestru podatników VAT.

Rejestrowanie i wykreślenie z VAT - jaki jest cel zmian w przepisach?

Wprowadzone modyfikacje w ustawie o VAT mają na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania systemu podatku VAT. Gwarancja aktualności rejestru czynnych podatników VAT ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia ochrony interesów finansowych naszego państwa, jak i z punktu widzenia samych podatników, a mianowicie zabezpieczenia interesów podmiotów przestrzegających przepisów.

Kto ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT?

Rejestracja do VAT jest obligatoryjna dla przedsiębiorców wykonujących określony rodzaj czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. świadczenie usług prawniczych, doradczych, jubilerskich czy sprzedaż towarów objętych podatkiem akcyzowym.

Wszystkie czynności obligujące przedsiębiorcę do rejestracji do VAT wyszczególnione zostały w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

W przypadku gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie są świadczone żadne z powyższych usług ani nie są dokonywane dostawy żadnego z wyżej wymienionych towarów, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przysługuje mu ono jednak tylko do momentu przekroczenia 200 000 zł obrotów w skali roku. W razie przekroczenia tego limitu osoba prowadząca firmę powinna zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Przepisy dopuszczają także drugi rodzaj zwolnienia ze względu na rodzaj wykonywanych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie zwolnienie przedmiotowe. Przysługuje ono przedsiębiorcy bez względu na osiągane obroty.
Jeżeli przepisy nie nakładają na nas konieczności zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT, warto przed podjęciem decyzji rozważyć opłacalność takiego rozwiązania (rodzaj odbiorców naszych usług czy dostawy towarów, przyporządkowaną stawkę VAT obejmującą czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności, sprzedaż za granicę itd.). Wyrejestrowanie z VAT jest bowiem możliwe dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym przedsiębiorca dokonał rejestracji do VAT.
Art. 113 ust. 11 ustawy o VAT:
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.
W celu zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT należy złożyć do urzędu skarbowego wniosek VAT-R.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów