0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Wielkość tekstu:

Fundusze inwestycyjne to popularna na całym świecie forma inwestowania pieniędzy. Jest świetną opcją dla tych osób, które chciałyby inwestować pieniądze, ale jednocześnie nie mają na ten temat bogatej wiedzy lub po prostu brakuje im czasu na analizy rynkowe, poszukiwanie szans inwestycyjnych aktywne zarządzanie inwestycjami. Zalety funduszy inwestycyjnych to m.in. oszczędność czasu, niski próg wejścia lub dostęp do różnych rynków. Co więcej, za wynik funduszy odpowiadają zarządzający funduszem profesjonaliści, którzy mają dużą wiedzę i doświadczenie. Dowiedz się, jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych.

Podział funduszy według kryterium uczestnictwa

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi rozróżnia trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych. To:

  • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
  • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ),
  • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO).

Czym charakteryzują się te fundusze?

Fundusz inwestycyjny otwarty lokuje środki klientów w określone w ustawie papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Inwestorzy przystępujący do FIO, nabywają jednostki uczestnictwa, które dają im udział w aktywach funduszu. Jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi i z tego powodu nie można ich sprzedawać innym osobom. Podlegają natomiast dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu. Wartość jednostek uczestnictwa jest z reguły wyceniana w każdy dzień roboczy na podstawie bieżącej wartości instrumentów finansowych, które znajdują się w portfelu funduszu. Inwestor może w każdej chwili sprzedać jednostki uczestnictwa, a fundusz ma obowiązek je odkupić na każde żądanie.

W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych inwestorzy nabywają certyfikaty inwestycyjne, które w odróżnieniu od jednostek uczestnictwa są papierami wartościowymi. Można je nabyć w okresie ograniczonej czasowo subskrypcji lub na rynku wtórnym, jeśli masz do czynienia z FIZ publicznym, który jest notowany na giełdzie. Wyjście z inwestycji podlega pewnym ograniczeniom. Fundusz wykupuje certyfikaty inwestycyjne od inwestorów tylko w przypadkach określonych w statucie.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty to instytucja hybrydowa, która proponuje rozwiązania charakterystyczne zarówno dla FIO, jak i FIZ. SFIO może w statucie ograniczyć dostęp do wybranej grupy inwestorów oraz określić warunki i czas wykupu jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne – podział ze względu na zawartość portfela

Fundusze inwestycyjne mogą lokować środki inwestorów w różnego rodzaju instrumenty finansowe. W zależności od zawartości portfela i rodzaju strategii inwestycyjnej fundusze możemy podzielić m.in. na:

  • Fundusze akcyjne, które najczęściej inwestują większą część środków w akcje różnych spółek. Są to fundusze o dużej zmienności i największym ryzyku. Premią za ryzyko jest potencjalnie wysoki zysk. Warto wiedzieć, że fundusze akcji zakładają dłuższy horyzont inwestycyjny, dlatego warto dać im więcej czasu na ocenę wyników. Fundusze akcyjne mogą inwestować w akcje spółek polskich i zagranicznych, spółki, które np. reprezentują konkretny sektor rynku, wybrany region, wielkość firm itd.
  • Fundusze obligacji inwestują większość środków w obligacje skarbowe, korporacyjne lub komunalne. Cieszą się popularnością wśród tych inwestorów, którzy cenią stabilizację i mniejsze ryzyko. Rentowność i atrakcyjność portfela inwestycyjnego, w którego skład wchodzą obligacje, zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej, inflacji, ratingu emitenta i stóp procentowych.
  • Fundusze mieszane to kompromis między funduszami akcyjnymi a funduszami obligacji. Inwestują zarówno w bardziej (akcje), jak i mniej ryzykowne instrumenty (papiery dłużne, obligacje). Różne proporcje wykorzystania tych instrumentów pozwala na uzyskanie wyższej stopy zwrotu przy średnim ryzyku.
  • Fundusze cyklu życia to ciekawe rozwiązanie, które oferuje np. Goldman Sachs TFI. Zostały stworzone z myślą o inwestycji w dłuższym czasie (np. lokowanie środków na przyszłą emeryturę lub wieloletnie inwestycje na inny cel). Cechą charakterystyczną tego funduszu jest zmiana strategii inwestycyjnej na bezpieczniejszą wraz z upływem czasu. Zakładamy bowiem, że osoby młodsze nie obawiają się ryzyka, a starsze bardziej cenią bezpieczeństwo.

Który fundusz inwestycyjny wybrać? Wszystko zależy od Twoich celów inwestycyjnych i poziomu ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować. W Goldman Sachs TFI oferujemy kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, które różnią się potencjalną stopą zwrotu i poziomem ryzyka.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zacząć inwestować, to zapraszamy na https://www.gstfi.pl/fundusze-inwestycyjne/jak-zaczac-inwestowac.

Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów