0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fundusze Europejskie dla województwa opolskiego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ponad 966 milionów euro będzie do wykorzystania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021–2027. Nowe wyzwania, które mają być realizowane dzięki wsparciu unijnemu, to m.in.: działania na rzecz klimatu, transformacja cyfrowa, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, przejście od opieki instytucjonalnej do lokalnej, integracja społeczno-gospodarcza oraz wysoka jakość kształcenia. Na co mogą natomiast liczyć przedsiębiorcy? Sprawdźmy, jakie są dostępne Fundusze Europejskie dla województwa Opolskiego!

Jak wygląda podział województwa na subregiony?

Województwo opolskie podzielone jest na 5 subregionów: Kędzierzyńsko-Strzelecki, Północny (Kluczbork), Południowy (Nysa), Brzeski oraz Aglomerację Opolską. W perspektywie finansowej 2014–2020 regiony miały do dyspozycji jedynie 600 mln złotych (14% z całej alokacji programu). W latach 2021–2027 będzie to natomiast 1,2 mld złotych (27% z całej alokacji). Zwiększenie prawie 2-krotnie środków powoduje, że od teraz subregiony będą mogły realizować nie tylko projekty infrastrukturalne, lecz także dotyczące kształcenia, edukacji czy usług społecznych (finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). 

Dlaczego znajomość podziału województwa opolskiego na subregiony jest tak ważna? W konkursach przewidzianych dla przedsiębiorców występują preferencje dla projektów realizowanych na terenie konkretnych regionów. Przyjęcie takiego rozwiązania przez Zarząd Województwa Opolskiego pozwala kierować określony strumień pieniędzy do regionów słabiej rozwiniętych, dbając tym samym o zrównoważony rozwój całego województwa.

Fundusze Europejskie dla województwa opolskiego a Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Działające od 2007 roku Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki to jednostka Samorządu Województwa Opolskiego. Jej głównym zadaniem jest pobudzanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Instytucja organizuje również szereg inicjatyw gospodarczych w regionie, np. szkoleń, spotkań, projektów, konferencji, warsztatów czy wyjazdów na targi i misje gospodarcze. Z punktu widzenia wdrażania Funduszy Europejskich należy jednak wspomnieć, że OCRG pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Działania przewidziane dla biznesu w ramach programu regionalnego województwa opolskiego są realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, warto więc na bieżąco śledzić stronę: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Opolskie Fundusze innowacyjne 

W lipcu 2023 roku został rozstrzygnięty konkurs w obrębie Działania 1.2 Opolskie innowacyjne, w którego ramach województwo pozyskało kwotę 4,5 mln zł. Grupę docelową działania stanowią: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenie biznesu, organizacje i instytuty badawcze oraz przedsiębiorstwa typu start-up. Oznacza to, że jeszcze w tym roku, będzie możliwość ubiegania się o wsparcie na:

 • działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi;
 • proinnowacyjne usługi jednostek badawczo-rozwojowych dla MŚP;
 • rozwój start-upów;
 • wdrożenie rozwiązań cyfrowych w MŚP;
 • konferencje, staże i staże zagraniczne dla naukowców oraz przedsiębiorców w zakresie wymiany myśli naukowej i doświadczeń;
 • podnoszenie kompetencji pracowników MŚP (tylko jako element uzupełniający projektu);
 • uzyskanie ochrony własności intelektualnej (wyłącznie w połączeniu z realizacją prac badawczo-rozwojowych);
 • identyfikację nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania na rzecz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w województwie opolskim. 

Wśród preferencji punktowych wymienia się m.in.: projekty realizowane na terenie subregionu południowego (powiat głubczycki, nyski i prudnicki) oraz dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (prowadzone nie dłużej niż 24 miesiące).

Opolskie Fundusze konkurencyjne

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy to cel szczegółowy Działania 1.7 Opolskie konkurencyjne. W ramach rozstrzygniętego konkursu województwo opolskie dysponuje kwotą 9 mln zł, która zostanie przeznaczona na:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 • inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty (wyłącznie dla przedsiębiorców z terenu subregionu południowego);
 • udzielanie voucherów dla MŚP na profesjonalne usługi świadczone przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB);
 • wsparcie istniejących IOB w zakresie profesjonalizacji i podnoszenia jakości usług świadczonych na rzecz MŚP poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników IOB w celu m.in. dążenia do uzyskania akredytacji.

Wsparcie będzie udzielane w formule grantowej zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz Zasadami realizacji projektów grantowych dla Działania 1.7 Opolskie konkurencyjne. 

Gdzie szukać wsparcia na udział w targach i misjach zagranicznych? 

Rozwój gospodarczy województwa opolskiego będzie możliwy również dzięki umiędzynarodowieniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W roku 2023 w ramach Działania 1.6 Promocja MŚP, w tym wsparcie internacjonalizacji oraz promocji eksportu do wykorzystania będzie kwota 8 mln zł. Do realizacji przewidziano projekty w zakresie:

 • wsparcia współpracy gospodarczej MŚP w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • promocję gospodarczą MŚP, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych (targi, misje). 

Również w przypadku tego działania określono preferencje. Tym razem promowane będą projekty: dotyczące rozwoju branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionu, wspierające transformację gospodarki w kierunku automatyzacji, cyfryzacji, obiegu zamkniętego oraz niskoemisyjności. Przedsiębiorcy zainteresowani tym działaniem powinni zgłaszać się bezpośrednio do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, które będzie udzielało wsparcia. 

Jakie inwestycje będzie można realizować poprzez instrumenty finansowe? 

W perspektywie finansowej na lata 2021–2027 wsparcie dla przedsiębiorców zaplanowano również w formie niskooprocentowanych pożyczek. Zarząd Województwa Opolskiego w ramach Działania 1.11 Instrumenty finansowe w gospodarce wyłonił Bank Gospodarstwa Krajowego, który mając do dyspozycji kwotę ponad 146 mln zł, będzie udzielał pożyczek na:

 • ekoinnowacje i zarządzanie efektywnością środowiskową w MŚP;
 • wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w MŚP (wymiana sprzętu, zakup programów i systemów, wdrożenie dedykowanych rozwiązań cyfrowych);
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, sprzęt produkcyjny oraz wartości niematerialne i prawne;
 • inwestycje w rozwój MŚP w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert. 

Instrumenty finansowe w obszarze środowiska zaplanowano natomiast w ramach Działania 2.7, które przewiduje m.in.: poprawę efektywności energetycznej w mikro- i małych przedsiębiorstwach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii.

Gdzie szukać dotacji na rozwój prywatnych przedszkoli?

Problem niewystarczającej liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (3–6 lat) występuje również w województwie opolskim. W ramach Działania 5.6 Edukacja przedszkolna o środki unijne poza jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi mogą ubiegać się również przedsiębiorcy. Na co można uzyskać dofinansowanie? W programie przewidziano dotacje na: 

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;
 • wydłużenie godzin pracy;
 • rozszerzenie oferty przedszkoli o zajęcia dodatkowe;
 • indywidualizację pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem realizacji różnych form edukacji dla rodziców;
 • wsparcie edukacji włączającej w ośrodkach wychowania przedszkolnego;
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli.

Alokację na 2023 roku (20 mln złotych) podzielono na 5 subregionów województwa opolskiego. W sierpniu 2023 roku został zakończony pierwszy konkurs na rozwój placówek przedszkolnych. Można się spodziewać, że wyłonione w ramach niego projekty będą realizowane od początku 2024 roku. Przedsiębiorcy zainteresowani tym działaniem powinni sprawdzać w harmonogramie, kiedy nabór wniosków zostanie powtórzony. 

Pracownicy MŚP z województwa opolskiego będą mogli również uczestniczyć w programach rozwojowych m.in. w zakresie szkoleń, kursów, studiów, w tym podyplomowych (Działanie 1.10). Wsparcie dla nowopowstałych firm (działających do 24 miesięcy) poprzez usługi doradcze świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu w formie bonów lub grantów dostępne będzie natomiast w ramach Działania 1.5. W obu przypadkach przedsiębiorcy będą mogli aplikować za pośrednictwem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Warto także wspomnieć, że w tym roku przedsiębiorcy mieli możliwość składania wniosków w ramach Działania 1.1 Prace badawczo-rozwojowe i infrastruktura MŚP, na który przeznaczono 20 mln zł. Trwa obecnie ocena 10 złożonych wniosków. 

Przedsiębiorcy z województwa opolskiego mogą ubiegać się o dotację m.in. na:

 • działalność badawczo-rozwojową; 
 • wdrożenie rozwiązań cyfrowych; 
 • uzyskanie ochrony własności intelektualnej;
 • zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, które pozwolą wprowadzić nowe produkty,
 • udział w targach i misjach gospodarczych;
 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 

W przypadku realizacji projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej w MŚP czy też zarządzania efektywnością energetyczną można liczyć na niskooprocentowane pożyczki. W przypadku problemów ze znalezieniem odpowiedniego źródła finansowania inwestycji należy kontaktować się z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, które jako Instytucja Pośrednicząca odpowiada w województwie za wdrażanie działań przewidzianych dla przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów