Poradnik Przedsiębiorcy

PIT przez Internet - jak rozliczyć i przygotować do złożenia?

Roczne deklaracje PIT składa się w urzędzie skarbowym co do zasady do 30 kwietnia. By uniknąć konieczności stania w kolejce w urzędzie lub na poczcie w celu wysyłki deklaracji, można skorzystać z możliwości wysłania PIT-u drogą elektroniczną. Rozliczenie przez internet to najszybszy sposób na złożenie lub skorygowanie rocznego PIT-u. W związku z tym - podatniku, rozlicz swój PIT przez internet!

Jak przygotować się do złożenia PIT przez internet?

W celu prawidłowego rozliczenia z urzędem skarbowym konieczne jest przygotowanie wszystkich potrzebnych danych, a także dokumentów, na podstawie których będą rozliczone dochody.

Aby złożyć PIT przez internet, potrzebne są następujące informacje:

  • identyfikator NIP (w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, które prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług bądź są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika) lub PESEL (w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług),

  • imię i nazwisko,

  • data urodzenia,

  • kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za poprzedni rok, pod warunkiem, że zeznanie było składane (jeżeli zeznanie nie było składane, należy wpisać “0”).

Jaki PIT można rozliczyć przez internet?

Elektroniczne wysłanie zeznania rocznego jest darmowe oraz bezpieczne. Nie ma  konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przez internet można wysłać (wraz z załącznikami) następujące deklaracje podatkowe:

  • PIT-36 (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych),

  • PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym),

  • PIT-37 (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej),

  • PIT-38 (dochody kapitałowe),

  • PIT-39 (zbycie nieruchomości i praw majątkowych).

Powyższe roczne zeznania podatkowe składa się do końca kwietnia za poprzedni rok podatkowy.

Wysyłając PIT przez internet, pamiętaj o pobraniu UPO

Do wysłania powyższych formularzy konieczne jest jedynie posiadanie dostępu do internetu. Zeznanie roczne zostanie bezpośrednio wysłane do urzędu skarbowego, a potwierdzeniem złożenia PIT-u jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które należy wydrukować i zachować wraz z kopią złożonej deklaracji przez okres 5 lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dokument UPO jest równorzędny z pieczęcią urzędu skarbowego przy osobistym złożeniu zeznania rocznego lub z potwierdzeniem nadania listu poleconego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wysłanie PIT przez internet a podpis elektroniczny

Podpisanie elektronicznej deklaracji PIT następuje po wprowadzeniu danych autoryzujących, nie wiąże się to z koniecznością wyrabiania podpisów elektronicznych i jest całkowicie bezpłatne. Jeżeli natomiast podatnik posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, może podpisać zeznanie roczne za jego pomocą.

System komputerowy przed wysłaniem formularza dokona jego weryfikacji. Jeżeli pojawią się błędy, zeznanie zostanie odrzucone i system nie pozwoli na jego wysłanie. Program wskaże dane, które należy poprawić i dopiero po zniwelowaniu błędów pozwoli na przekazanie dokumentu do urzędu skarbowego.

Należy pamiętać, że im szybciej zostanie złożone zeznanie roczne, tym szybciej urząd skarbowy dokona ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku. Jeżeli z deklaracji PIT wynika kwota do zapłaty, to bez względu na termin złożenia dokumentu, obowiązek zapłaty podatku mija 30 kwietnia.