0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT przez Internet - jak rozliczyć i przygotować do złożenia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z obowiązków podatnika na koniec roku jest złożenie rocznej deklaracji PIT. Należy tego dokonać w ustawowym terminie, który przypada dla w większości rodzajów deklaracji do 30 kwietnia roku następnego, po roku rozliczanym. Sporządzoną deklarację roczną można złożyć bez wychodzenia z domu, wysyłając ją elektronicznie do urzędu skarbowego. Rozliczenie PIT przez internet to najszybszy sposób na złożenie lub skorygowanie rocznej deklaracji podatkowej. Co zatem jest potrzebne, aby złożyć PIT przez internet?

Jak przygotować się do złożenia PIT przez internet?

W celu prawidłowego rozliczenia z urzędem skarbowym konieczne jest przygotowanie wszystkich potrzebnych danych, a także dokumentów, na podstawie których będą rozliczone dochody z danego roku.

Wysyłka PIT przez internet do urzędu skarbowego jest możliwa poprzez podanie odpowiednich danych weryfikacyjnych podatnika. Potrzebne są w tym celu następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • identyfikator NIP (w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, które prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług bądź są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika) lub PESEL (w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej, lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług),
 • kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za poprzedni rok, pod warunkiem, że zeznanie było składane (jeżeli podatnik nie składał zeznania należy w miejsce kwoty przychodu wpisać „0”).

Co do pierwszych trzech pozycji nie ma wątpliwości, jakie dane wskazać. Problem pojawia się jednak przy podaniu właściwej kwoty przychodu. Jej wskazanie jest uzależnione od formularza, na jakim podatnik się rozliczał dwa lata wcześniej niż rok, w którym deklaracja jest składana. Kwotę przychodu podczas wysyłki PIT przez internet w 2021 roku należy wskazać z formularza deklaracji rocznej składanej z 2019 roku, z odpowiedniej pozycji:

 • PIT-36 – pozycja 116 lub pozycja 173, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek,
 • PIT-36L – pozycja 20 lub pozycja 25,
 • PIT-28 – pozycja 46,
 • PIT-37 – pozycja 69 albo pozycja 102, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek,
 • PIT-38 – pozycja 24,
 • PIT-39 – pozycja 20,
 • Brak deklaracji – jeżeli deklaracja za 2019 rok nie była składana, należy wprowadzić kwotę „0”.

Jaki PIT można rozliczyć przez internet?

Elektroniczna wysyłka zeznania rocznego do urzędu skarbowego jest darmowa i bezpieczna. Do tego celu nie jest konieczne posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego.

Przez internet można wysłać (wraz z załącznikami) następujące deklaracje podatkowe:

 • PIT-28 – działalność gospodarcza lub najem prywatny opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36 – działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych,
 • PIT-36L – działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym,
 • PIT-37 – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • PIT-38 – dochody kapitałowe,
 • PIT-39 – zbycie nieruchomości i praw majątkowych.

Powyższe roczne zeznania podatkowe składa się do końca kwietnia za poprzedni rok podatkowy. Wyjątkiem jest deklaracja ryczałtowców, składana na formularzu PIT-28, której termin złożenia przypada na koniec lutego roku następnego za rok rozliczany. W przypadku, gdy dzień złożenia deklaracji rocznej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia deklaracji przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Deklaracje roczne PIT-37 i PIT-38 osób fizycznych można złożyć elektronicznie również korzystając z usługi Twój e-PIT, w której to urząd skarbowy sporządza roczny PIT za podatnika i od 15 lutego udostępnia mu do wglądu na Portalu Podatkowym. Wystarczy, że podatnik zweryfikuje wypełnione dane, dokona potrzebnych zmian (np. rozliczenie ulg podatkowych) i zaakceptuje sporządzony przez PIT. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem.

Wysyłając PIT przez internet pamiętaj o pobraniu UPO

Do elektronicznej wysyłki deklaracji rocznych formularzy konieczne jest jedynie posiadanie dostępu do internetu. Zeznanie roczne zostanie bezpośrednio wysłane do urzędu skarbowego, a potwierdzeniem złożenia PIT-u jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Należy je wydrukować i przechowywać wraz z kopią złożonej deklaracji rocznej przez okres 5 lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Elektroniczny dokument UPO jest równorzędny z pieczęcią urzędu skarbowego przy osobistym złożeniu zeznania rocznego lub z potwierdzeniem nadania listu poleconego za pośrednictwem poczty.

Wysłanie PIT przez internet a podpis elektroniczny

Podpisanie elektronicznej deklaracji PIT następuje po wprowadzeniu danych autoryzujących, nie wiąże się to z koniecznością wyrabiania podpisów elektronicznych i jest całkowicie bezpłatne. Jeżeli natomiast podatnik posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, może podpisać zeznanie roczne za jego pomocą. System komputerowy przed wysłaniem formularza dokona jego weryfikacji. Jeżeli pojawią się błędy, zeznanie zostanie odrzucone i system nie pozwoli na jego wysłanie. System wskaże dane, które należy poprawić i dopiero po zniwelowaniu błędów pozwoli na przekazanie dokumentu do urzędu skarbowego.

Szybszy zwrot podatku przy złożeniu PIT przez internet

Warto pamiętać, że im szybciej podatnik złoży zeznanie roczne, tym szybciej urząd skarbowy dokona ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku z poprzedniego roku.

Zwrot nadpłaconego podatku w przypadku złożenia rocznego PIT przez internet następuje w zaledwie 45 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Natomiast dla zeznań rocznych składanych w wersji papierowej obowiązuje termin trzech miesięcy.
W przypadku złożenia korekty zeznania rocznego, jeżeli z deklaracji wyjdzie nadpłata podatku dochodowego, podatnik może oczekiwać jej zwrotu w terminie dwóch miesięcy (nie wcześniej jednak niż trzy miesiące licząc od pierwotnie złożonej deklaracji podatkowej).

Przykład 1.

Pani Maria będzie składała elektronicznie zeznanie roczne PIT-36 za 2020 r. 20 lutego 2021 r. Ze sporządzonego zeznania wyjdzie jej kwota nadpłaconego podatku PIT w wysokości 250 zł. W jakim terminie może oczekiwać zwrotu podatku za rok poprzedni?

Urząd skarbowy powinien zwrócić pani Marii wartość nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni od daty złożenia deklaracji rocznej, czyli do 5 kwietnia 2021 r.
Jednak jeżeli z deklaracji PIT wynika kwota do zapłaty, to bez względu na termin złożenia zeznania rocznego, obowiązek zapłaty podatku mija 30 kwietnia roku następnego, za który deklaracja jest składana (albo do końca lutego w przypadku składania deklaracji na formularzu PIT-28).

Wysyłka PIT przez internet za pomocą systemu wFirma.pl

Prowadząc księgowość swojej firmy w systemie wFirma.pl można w prosty i skuteczny sposób sporządzić i wysłać zeznanie roczne z działalności na formularzu PIT-36, PIT-36 lub PIT-28. Przygotowanie zeznania rocznego w systemie następuje przez zakładkę START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, gdzie należy wskazać odpowiedni formularz, zgodny z przyjętą formą opodatkowania:

 • roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
 • roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
 • roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

pit przez internet

W kolejnym kroku należy wskazać rok i cel złożenia deklaracji rocznej.

pit przez internet

Następnie pojawią się dane dotyczące osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w danym roku podatkowym, jak również wynik ustalonego dochodu z danego roku. Ich wypełnienie następuje automatycznie na podstawie danych zawartych w systemie, co jest możliwe zarówno, gdy prowadzimy księgowość cały rok w systemie, jak również przenosząc księgowość do systemu w trakcie roku.

pit przez internet

W kolejnym oknie pojawiają się wartości należnych i zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz odliczonych składek społecznych i zdrowotnych.

pit przez internet

Sporządzoną deklarację roczną można wysłać do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu wFirma. W tym celu należy w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE zaznaczyć na liście przygotowany PIT, a następnie wybrać opcję „WYŚLIJ DO URZĘDU”.

pit przez internet

Po prawidłowym dostarczeniu deklaracji rocznej do urzędu skarbowego pojawi się zielona koperta o tym informująca i możliwe będzie pobranie UPO z systemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów