Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wybór formy opodatkowania dla podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Obecnie, chcąc zarejestrować działalność, składa się wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG -1. Jaki wybór formy opodatkowania mają przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność? Podpowiadamy!

Dużym ułatwieniem dla przyszłych przedsiębiorców jest sposób złożenia wypełnionego wniosku CEIDG - można to zrobić:

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego (dostępny na stronie internetowej CEIDG),
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki,
 • w wybranym urzędzie gminy (osobiście lub w formie listu poleconego).

Wniosek o wpis do CEIDG zastępuje jednocześnie następujące dokumenty (do tej pory składane we właściwych urzędach):

 • wniosek o uzyskanie numeru REGON,
 • zgłoszenie identyfikacyjne do US (nadanie numeru NIP),
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania,
 • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego przysługującego rolnikom.

Wybór formy opodatkowania

Przy podejmowaniu decyzji związanej z założeniem działalności gospodarczej warto dokładnie zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania.

Przyszli przedsiębiorcy maja tutaj do wyboru:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt,

Zasadom ogólnym podlegają ci podatnicy, którzy nie dołączyli do wniosku CEIDG-1 PIT-u 16 lub nie złożyli we właściwym US stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania działalności (albo zadeklarowali chęć rozliczania się w formie podatku na zasadach ogólnych). Ta forma opodatkowania jest jedną z najpopularniejszych i przyznawana jest z urzędu.

Przy tej formie opodatkowania stopień obciążenia podatkiem zależy od poziomu dochodów podatnika. Przepisy przewidują tutaj dwie stawki 18 i 32%

Podatek liniowy stanowi 19% podstawy obliczenia podatku i rozlicza się go na formularzu PIT-36L.

W tym przypadku należy złożyć we właściwym US w terminie do 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego, ma na to czas do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności (nie później niż do dnia uzyskania przychodu).

Osoby fizyczne mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w dwóch formach:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej.

Wyboru dokonuje się poprzez złożenie naczelnikowi US właściwemu dla miejsca zamieszkania pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania (nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu). Oświadczenie to można również dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania należy prowadzić działalność wymienioną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, a wartość opodatkowania zależeć będzie od rodzaju działalności.

W przypadku wyboru karty podatkowej należy do właściwego US (zgodnego z miejscem zamieszkania lub siedziby firmy) złożyć wniosek na formularzu PIT-16 lub dołączyć go do wniosku CEIDG-1.