Poradnik Przedsiębiorcy

Wybór formy opodatkowania dla podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Obecnie, chcąc zarejestrować działalność, składa się wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG -1. Jaki wybór formy opodatkowania mają przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność? Podpowiadamy!

Złożenie wniosku CEIDG-1 w celu zarejestrowania działalności

Dużym ułatwieniem dla przyszłych przedsiębiorców jest sposób złożenia wypełnionego wniosku CEIDG-1 - można to zrobić:

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego (dostępny na stronie internetowej CEIDG),
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki,
 • w wybranym urzędzie gminy (osobiście lub w formie listu poleconego).

Wniosek o wpis do CEIDG zastępuje jednocześnie następujące dokumenty (do tej pory składane we właściwych urzędach):

 • wniosek o uzyskanie numeru REGON,
 • zgłoszenie identyfikacyjne do US (nadanie numeru NIP),
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania,
 • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego przysługującego rolnikom.

Wybór formy opodatkowania

Przy podejmowaniu decyzji związanej z założeniem działalności gospodarczej warto dokładnie zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania.

Przyszli przedsiębiorcy maja tutaj do wyboru:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt.

Zasadom ogólnym podlegają ci podatnicy, którzy nie dołączyli do wniosku CEIDG-1 PIT-u 16 lub nie złożyli we właściwym US stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania działalności (albo zadeklarowali chęć rozliczania się w formie podatku na zasadach ogólnych). Ta forma opodatkowania jest jedną z najpopularniejszych i przyznawana jest z urzędu.

Przy tej formie opodatkowania stopień obciążenia podatkiem zależy od poziomu dochodów podatnika. Przepisy przewidują tutaj dwie stawki 18 i 32%

Podatek liniowy stanowi 19% podstawy obliczenia podatku i rozlicza się go na formularzu PIT-36L.

W tym przypadku należy złożyć we właściwym US w terminie do 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego, ma na to czas do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności (nie później niż do dnia uzyskania przychodu).

Osoby fizyczne mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w dwóch formach:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej.

Wyboru dokonuje się poprzez złożenie naczelnikowi US właściwemu dla miejsca zamieszkania pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania (nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu). Oświadczenie to można również dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania należy prowadzić działalność wymienioną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, a wartość opodatkowania zależeć będzie od rodzaju działalności.

W przypadku wyboru karty podatkowej należy do właściwego US (zgodnego z miejscem zamieszkania lub siedziby firmy) złożyć wniosek na formularzu PIT-16 lub dołączyć go do wniosku CEIDG-1.