Poradnik Przedsiębiorcy

Wybór formy opodatkowania dla podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Obecnie, chcąc zarejestrować działalność, składa się wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG -1. Jaki wybór formy opodatkowania mają przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność? Podpowiadamy!

Złożenie wniosku CEIDG-1 w celu zarejestrowania działalności

Dużym ułatwieniem dla przyszłych przedsiębiorców jest sposób złożenia wypełnionego wniosku CEIDG-1 - można to zrobić:

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego (dostępny na stronie internetowej CEIDG),
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki,
 • w wybranym urzędzie gminy (osobiście lub w formie listu poleconego).

Wniosek o wpis do CEIDG zastępuje jednocześnie następujące dokumenty (do tej pory składane we właściwych urzędach):

 • wniosek o uzyskanie numeru REGON,
 • zgłoszenie identyfikacyjne do US (nadanie numeru NIP),
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania,
 • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego przysługującego rolnikom.

Wybór formy opodatkowania

Przy podejmowaniu decyzji związanej z założeniem działalności gospodarczej warto dokładnie zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania.

Przyszli przedsiębiorcy maja tutaj do wyboru:

 1. zasady ogólne,
 2. podatek liniowy,
 3. ryczałt.

1. Zasady ogólne

Zasadom ogólnym podlegają ci podatnicy, którzy nie dołączyli do wniosku CEIDG-1 PIT-u 16 lub nie złożyli we właściwym US stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania działalności (albo zadeklarowali chęć rozliczania się w formie podatku na zasadach ogólnych). Ta forma opodatkowania jest jedną z najpopularniejszych i przyznawana jest z urzędu.

Przy tej formie opodatkowania stopień obciążenia podatkiem zależy od poziomu dochodów podatnika. Przepisy przewidują tutaj dwie stawki 18 i 32%.

2. Podatek liniowy

Podatek liniowy stanowi 19% podstawy obliczenia podatku i rozlicza się go na formularzu PIT-36L.

Do końca 2018 r. podatnik, który:

 • chce być opodatkowany podatkiem liniowym przez cały rok – składa oświadczenie w tej sprawie do 20 stycznia tego roku, 
 • rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w  trakcie roku podatkowego i chce skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym – składa oświadczenie w tej sprawie nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu

Od 1.01.2019 - Podatnik, który zamierza skorzystać z liniowej formy opodatkowania, wystarczy, że zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu roku podatkowego. 

Przykład 1.

Podatnik w 2019 zamierza skorzystać z liniowej formy opodatkowania. Jeżeli pierwszy przychód osiągnie w:

a. styczniu 2019 - oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa do 20 lutego,

b. marcu 2019 - oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa do 22 kwietnia,

c. kwietniu - oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa do 20 maja.

3. Podatek ryczałtowy

Osoby fizyczne mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w dwóch formach:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej.

Wyboru dokonuje się poprzez złożenie naczelnikowi US właściwemu dla miejsca zamieszkania pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania. Oświadczenie to można również dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania należy prowadzić działalność wymienioną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, a wartość opodatkowania zależeć będzie od rodzaju działalności.

Do końca 2018 r. podatnik, który:

 • chce być opodatkowany ryczałtem przez cały rok – składa oświadczenie w tej sprawie do 20 stycznia tego roku, 
 • rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w  trakcie roku podatkowego i chce skorzystać z opodatkowania ryczałtem – składa oświadczenie w tej sprawie nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu

Od 1.01.2019 - Podatnik, który zamierza skorzystać z ryczałtu, wystarczy, że zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu roku podatkowego. 

Nowe terminy składania zawiadomień o wyborze formy opodatkowania obowiązują od 1.01.2019, a zatem dotyczą osób, które zdecydują się na daną formę opodatkowania od 2019 roku. Ci podatnicy, którzy przed 1.01.2019 złożyli zawiadomienie o danej formie opodatkowania i w kolejnych latach chcą z tej formy korzystać - nie muszą składać ponownych zgłoszeń, ponieważ ich oświadczenia zachowują moc prawną.

W przypadku wyboru karty podatkowej należy do właściwego US (zgodnego z miejscem zamieszkania lub siedziby firmy) złożyć wniosek na formularzu PIT-16 lub dołączyć go do wniosku CEIDG-1.