0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia SOTI - jakie obowiązują zasady gdy przesyłki mają różną wartość?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych mechanizm rozliczenia podatku uzależniony będzie od wartości przesyłki. W poniższym artykule prezentujemy najważniejsze reguły rozliczenia podatku wraz z praktycznymi przykładami. Jakie więc obowiązują zasady rozliczenia SOTI w zależności od wartości przesyłek?

Rozliczenia SOTI w zależności od wartości przesyłek a miejsce opodatkowania dostawy towarów

SOTI to skrót od wyrażenia „sprzedaż na odległość towarów importowanych”. Jest to specyficzny rodzaj dostawy towarów na rzecz podmiotów innych niż przedsiębiorcy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22b ustawy o VAT sprzedaż na odległość towarów importowanych to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, której wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie podlega VAT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (do konsumenta B2C);
  2. dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Z SOTI mamy zatem do czynienia, gdy towary importowane są sprzedawane na rzecz konsumentów z krajów unijnych. 

Jak w przypadku każdej czynności opodatkowanej, także i w przypadku SOTI należy ustalić miejsce opodatkowania dostawy. Obowiązuje tu reguła ogólna i regulacje szczególne.

W pierwszej kolejności wskażmy, że miejscem dostawy – i co za tym idzie, miejscem opodatkowania – jest kraj zakończenia wysyłki:

  1. jeżeli towary są importowane na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż to, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów (art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy o VAT), czyli gdy państwo importu nie jest państwem przeznaczenia towarów;
  2. jeżeli towary są importowane na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów, pod warunkiem że podatek VAT należny z tytułu SOTI ma zostać zadeklarowany w procedurze IOSS (art. 22 ust. 1 pkt 1c ustawy o VAT). Państwo importu jest równocześnie państwem przeznaczenia towarów.

Jeśli ww. warunki nie zostaną spełnione, to miejsce opodatkowania ustalamy na zasadach ogólnych, a zatem należy kierować się treścią art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, który podaje, że miejscem dostawy jest kraj rozpoczęcia wysyłki lub transportu, czyli kraj trzeci.

W przypadku, gdy znajdzie zastosowania reguła ogólna, SOTI podlega opodatkowaniu w kraju trzecim, ale wówczas importer będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu importu.

W przypadku SOTI nie ma zdefiniowanego jednego miejsca opodatkowania dostawy. Miejsce rozliczenia podatku może się różnić w zależności od okoliczności sprzedaży.

Rozliczenia SOTI w zależności od wartości przesyłek. IOSS – specjalna procedura rozliczenia SOTI

Z treści art. 22 ust. 1 pkt 1c ustawy VAT wynika, że SOTI podlega opodatkowaniu w kraju przeznaczenia, jeżeli towary są importowane na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów, pod warunkiem że podatek VAT należny z tytułu SOTI ma zostać zadeklarowany w procedurze IOSS.

Co więcej, jak podaje art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy VAT, zwalnia się od podatku import towarów (z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym) w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, pod warunkiem że podatek albo podatek od wartości dodanej należny z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych ma zostać zadeklarowany w procedurze szczególnej IOSS.

W rezultacie, jeżeli sprzedawca rozliczy podatek z tytułu SOTI w ramach procedury szczególnej IOSS, to kupujący będzie zwolniony od podatku VAT z tytułu importu towaru.

Procedura importu obejmuje dostawy towarów, jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:

  • towary są wysyłane z państwa trzeciego w momencie dostawy;
  • towary te są wysyłane w jednej przesyłce o wartości rzeczywistej maksymalnie 150 euro;
  • towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz do nabywcy w państwie członkowskim UE, który nie jest podatnikiem podatku VAT (B2C).

Dzięki rejestracji do procedury IOSS sprzedawca z kraju UE nie musi rejestrować się w państwie przeznaczenia i zagraniczny podatek VAT od dokonanego SOTI może rozliczyć w formie elektronicznej.

Jeżeli przedsiębiorca zarejestruje się do procedury szczególnej IOSS i rozliczy podatek VAT od SOTI poprzez ten system, to import towarów nabytych w ramach SOTI jest zwolniony z podatku w każdym państwie członkowskim UE. Reguła ta ma zastosowanie, jeśli wartość rzeczywista towaru w przesyłce nie przekracza 150 euro.

Rozliczenia SOTI w zależności od wartości przesyłek - przykłady

Przedstawione reguły wydają się skomplikowane, dlatego też w celu lepszego zrozumienia zasad opodatkowania przedstawmy kilka praktycznych przykładów.

Przykład 1.

Firma ABC z Polski poprzez własną stronę internetową sprzedaje towar importowany z Chin na rzecz konsumentów z Niemiec. Wartość przesyłek nie przekracza 150 euro. Firma ABC zarejestrowała się do procedury IOSS. Miejscem importu towarów są Niemcy. W jaki sposób zostanie rozliczony podatek VAT?

Miejscem opodatkowania SOTI będzie kraj przeznaczenia, czyli Niemcy (art. 22 ust. 1 pkt 1c ustawy VAT). Firma ABC rozliczy niemiecki VAT poprzez system IOSS. Konsument z Niemiec będzie zwolniony od podatku VAT z tytułu importu towaru, pod warunkiem że w momencie odprawy celnej zostanie przedstawiony właściwym organom celnym w zgłoszeniu celnym ważny nr IOSS firmy ABC.

Przykład 2.

Firma ABC z Polski poprzez własną stronę internetową sprzedaje towar importowany z Chin na rzecz konsumentów z Niemiec. Wartość przesyłek nie przekracza 150 euro. Firma ABC nie zarejestrowała się do procedury IOSS. Miejscem importu towarów są Niemcy. W jaki sposób zostanie rozliczony podatek VAT?

Z uwagi na brak rejestracji do procedury IOSS miejscem opodatkowania dostawy będzie kraj rozpoczęcia wysyłki, czyli Chiny (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT). W konsekwencji dla firmy ABC SOTI nie podlega opodatkowaniu ani w Polsce, ani w Niemczech. Jednocześnie z uwagi na brak zarejestrowania do procedury IOSS niemiecki konsument nie może skorzystać ze zwolnienia i będzie zobowiązany do zapłaty niemieckiego podatku VAT z tytułu importu towaru.

Przykład 3.

Firma ABC z Polski poprzez własną stronę internetową sprzedaje towar importowany z Chin na rzecz konsumentów z Niemiec. Wartość przesyłek przekracza 150 euro. Miejscem importu towarów są Niemcy. W jaki sposób zostanie rozliczony podatek VAT?

Z uwagi na fakt, że wartość przesyłek przekracza 150 euro, nie jest możliwe zarejestrowanie się do procedury IOSS. W konsekwencji miejscem opodatkowania SOTI będzie terytorium kraju trzeciego (Chiny) jako kraju rozpoczęcia wysyłki. Importer z Niemiec zapłaci podatek VAT.

Przechodząc do podsumowania, należy zatem wskazać, że wartość przesyłek dostarczanych w ramach sprzedaży na odległość towarów importowanych ma przełożenie na określenie miejsca dostawy towarów, a co za tym idzie – na miejsce ich opodatkowania. W konsekwencji sprzedawcy zajmujący się handlem w ramach e-commerce muszą mieć na uwadze, jaka jest wartość sprzedawanych towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów