0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć import towarów przez podatnika zwolnionego z VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakup towarów z zagranicy daje większe możliwości w zakresie dostępności asortymentu i może przynieść korzyści finansowe, jednak rozliczenie transakcji bywa problematyczne dla przedsiębiorców. Transakcje zagraniczne charakteryzują się szczególnymi procedurami, a skomplikowane przepisy wymagają indywidualnego podejścia do każdej dokonanej czynności. W dzisiejszym artykule omówimy import towarów, czyli zakup towarów spoza Unii Europejskiej dokonany przez przedsiębiorcę korzystającego ze zwolnienia z VAT w Polsce. Wyjaśnimy, jak wygląda import towarów przez podatnika zwolnionego z VAT.

Czym jest import towarów?

Importem towarów zgodnie z art. 2 ust 7 ustawy o podatku od towarów i usług nazywamy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego, czyli spoza krajów Wspólnoty na terytorium UE. Importem towarów nie jest zatem przywóz towarów z terytorium UE na terytorium Polski.

Co do zasady import towarów uznaje się za dokonany w kraju, w którym jest zakończona określona procedura celna. Wynika to z uregulowań zawartych w art. 26a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 26a ust. 1 tej ustawy miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE, jednak na podstawie art. 26a ust 2 w przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium UE 1 z następujących procedur:

  1. uszlachetniania czynnego;

  2. odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych;

  3. składowania celnego;

  4. tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów 1 z procedur celnych;

  5.  wolnego obszaru celnego

– miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług podmiotami, na których ciąży obowiązek podatkowy w imporcie towarów są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

  • na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;

  • uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej, w tym również osoby, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z procedury.

Import towarów przez podatnika zwolnionego z VAT

Polski przedsiębiorca dokonujący importu towarów musi pamiętać, że po jego stronie występuje obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów. Ta zasada odnosi się także do przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT. Co do zasady podatnik zwolniony z VAT powinien obliczyć i wykazać VAT według stawki krajowej dla dostawy towarów w zgłoszeniu celnym. Następnie przedsiębiorca powinien w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia go przez organ celny o wysokości należności podatkowych, dokonać wpłaty podatku VAT. Na podatniku zwolnionym z VAT importującym towary ciąży zatem obowiązek wykazania podatku VAT należnego w zgłoszeniu celnym z tytułu importu towarów i zapłata tego podatku.

Podstawę opodatkowania w imporcie towarów określają regulacje zawarte w art. 30b ustawy o podatku od towarów i usług. Co do zasady podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło, a w razie gdy przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy (Art. 30b ust. 1 ustawy o VAT). Dalsze zapisy określają podstawę opodatkowania w imporcie towarów objętych poszczególnymi procedurami.

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów na podstawie art. 19a ust. 9 ustawy o VAT powstaje w momencie powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11 określających obowiązek podatkowy w imporcie towarów objętych poszczególnymi procedurami.

Trzeba podkreślić, że podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek rozliczenia podatku VAT i zapłaty tego podatku, jednak ze względu na zwolnienie nie przysługuje mu prawo do odliczenia tego podatku. Prawo do odliczenia VAT odnosi się wyłącznie do czynnych podatników VAT, po spełnieniu określonych warunków. Podatnik zwolniony z VAT nie składa także deklaracji VAT z tytułu importu towarów.

Dokonując importu towarów, można skorzystać z usług agencji celnej, która zadba o formalności związane z transakcją nabycia towarów spoza UE.

Czy import towarów wpływa na prawo do zwolnienia z VAT?

Rozliczenie podatku VAT przy imporcie towarów leży po stronie nabywcy, także wtedy, gdy nabywca jest nievatowcem. Mogą pojawić się wątpliwości wśród przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia, czy obowiązek wykazania podatku VAT od nabycia towarów spoza UE nie powoduje, że na przedsiębiorcy ciążą obowiązki rejestracyjne w zakresie podatku VAT.

Zakup towarów spoza UE przez przedsiębiorcę korzystającego ze zwolnienia z VAT nie implikuje żadnych obowiązków formalnych w zakresie rejestracji na potrzeby VAT z tytułu importu towarów. Import towarów przez nievatowca nie powoduje zatem konieczności zgłoszenia się jako podatnik VAT-UE ani czynny podatnik VAT. Przedsiębiorca dokonujący zakupu towarów spoza krajów Wspólnoty w dalszym ciągu może korzystać ze zwolnienia z VAT w Polsce. Import towarów nie ma wpływu na limit obrotów uprawniających przedsiębiorcę do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów