0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura IOSS dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kupowanie towarów na platformach firm spoza Unii Europejskiej jest bardzo popularne. Wynika to z niższych cen, a także braku wyraźnych przepisów dotyczących opodatkowania tych transakcji, co powodowało, że zakupy były bardzo opłacalne. Ponadto brak przepisów dotyczących rozliczania VAT przez podmiot będący właścicielem platformy ułatwiał mu sprzedaż na terenie UE. Od 1 lipca nastąpiła zmiana opodatkowania sprzedaży na odległość towarów importowanych, czyli dostawy towarów, które są wysyłane lub transportowane do konsumenta unijnego z terytorium kraju trzeciego. Sprawdźmy, czym jest procedura IOSS.

Nowe zasady opodatkowania platform sprzedażowych - procedura IOSS

Ustawodawca wprowadził fikcję prawną, że podatnik, który ułatwia sprzedaż towarów poprzez użycie platformy tzw. interfejsu elektronicznego, samodzielnie otrzymał te towary i dokonał ich dostawy. 

Powyższe dotyczyć będzie poniższych sytuacji:

 • sprzedaży na odległość towarów importowanych spoza UE w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro oraz

 • dostawy towarów (bez względu na wartość przesyłki) realizowanej na terenie UE przez dostawcę spoza UE za pośrednictwem platformy (chodzi o sprzedaż dokonywaną z centrów logistycznych zlokalizowanych na terenie UE, w których znajdują się towary należące do podmiotów spoza UE).

Platforma występująca w takiej sytuacji w roli podatnika przejmuje na siebie obowiązek pobrania i rozliczenia kwoty należnego VAT. Nowe regulacje spowodują, że będą one musiały gromadzić dodatkowe informacje, takie jak np.:

 • weryfikację statusu strony transakcji, czyli czy jest to podatnik VAT, czy konsument;

 • wartość przesyłek;

 • kraj wysyłki;

 • kraj przeznaczenia. 

 Powyższe dane będą niezbędne dla prawidłowego rozliczenia się platformy. 

Procedura IOSS

Od 1 lipca zmianie uległ sposób rozliczanie sprzedaży na odległość towarów importowanych. Sprzedaż na odległość to wysyłanie i transportowanie towarów z kraju trzeciego do konsumenta z Unii Europejskiej. 

Obecnie wszystkie towary o charakterze handlowym importowane do UE podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 

W celu ułatwienia rozliczenia podatku została wprowadzona specjalna procedura IOSS (Import One Stop Shop).

W jej przypadku nie ma znaczenia, czy podmiot dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów posiada siedzibę w UE.

Procedura IOSS ma zastosowanie w odniesieniu do transakcji, które spełniają poniższe warunki:

 • wypełniają definicję sprzedaży na odległość towarów importowanych; 

 • nie dotyczą nowych środków transportu, towarów dostarczanych wraz z instalacją i montażem, a także towarów podlegających podatkowi akcyzowemu;

 • dotyczą towarów przesyłanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro.

Przykład 1.

Spółka zajmuje się sprzedażą wysyłkową. Ma siedzibę w Polsce. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem własnej strony internetowej, ale towary są wysyłane do konsumentów bezpośrednio z Chin. Przesyłki dostarczane są na terenie całej UE. Czy procedura IOSS będzie poprawna do rozliczania takiej sprzedaży?

Tak, w tym przypadku spółka może skorzystać z procedury IOSS. Tym samym to ona będzie pobierać VAT od konsumentów w ramach tej procedury. Podatek będzie pobierany już w momencie dokonywania dostawy na rzecz konsumentów. Ponieważ podatnik ma siedzibę w kraju, to w Polsce dokonuje rejestracji. Przeprowadza się ją za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu VII-R(1). Organem, do którego wysyła się zgłoszenie, jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 

W przypadku, gdy podatnik ma kilka stałych miejsc prowadzenia działalności, to krajem identyfikacji jest państwo, w którym posiada on stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybrał w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury IOSS.

Podatnik może dokonać zmiany wybranego kraju identyfikacji, jednak dopiero po upływie 2 kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym rozpoczął stosowanie procedury. Powyższe dotyczy oczywiście podatników, którzy mają kilka stałych miejsc prowadzenia działalności w różnych państwach. 

Procedura IOSS a rozliczanie podatku

W większości przypadków podatnicy, których dotyczy procedura IOSS dokonują dostawy do wielu krajów Unii Europejskiej.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi sprzedażą wysyłkową za pośrednictwem swojego sklepu na terenie całej Unii Europejskiej. Dostawy są wysyłane do konsumentów bezpośrednio z Chin. Korzysta on z procedury IOSS i jest zarejestrowany w Polsce. Jak winien rozliczać podatki?

Na wstępie należy przypomnieć, że obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych w ramach procedury IOSS powstaje w momencie dokonania dostawy towarów. Szczególny moment powstania obowiązku powstaje w momencie zaakceptowania płatności zgodnie z art. 61b rozporządzenia 282/2011.

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury składają specjalną deklarację, niezależnie od obowiązku składania JPK_V7. 

W przypadku gdy podatnika reprezentuje pośrednik, to on, a nie podatnik, ma obowiązek składania deklaracji. W przypadku, gdy pośrednik reprezentuje kilku podatników zarejestrowanych do procedury importu, to będzie składał deklaracje VAT odrębnie dla każdego z nich.

Deklaracja składana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli przez portal e-deklaracje, do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

W przypadku braku dostawy składamy zerowe deklaracje.

W przypadku, gdy termin upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny, w tym dniu składamy deklarację.

Wykazujemy w niej podatek dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji (stawki podatku określamy dla państwa konsumpcji). Podatek płacimy w euro. 

Podatnicy, aby móc korzystać z procedury importu, mają obowiązek prowadzić ewidencję w postaci elektronicznej.

Procedura IOSS a zasady korekt deklaracji 

W przypadku deklaracji dla IOSS określono specjalne zasady korekt. Po pierwsze korekta jest dokonywana w bieżącej deklaracji.

Podatnik może złożyć korektę, nie później jednak niż w ciągu 3 lat, licząc od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji VAT, w której stwierdzono błędy. Dokonując korekty, podatnik musi wskazać właściwe państwo członkowskie konsumpcji, okres rozliczeniowy oraz kwotę podatku VAT.

Czy procedura IOSS umożliwia działanie przez pośrednika?

W sytuacji, gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, to warunkiem korzystania z procedury jest ustanowienie pośrednika. Powyższa zasada nie dotyczy podatników z krajów, z którymi UE podpisała umowę o współpracy, czyli z Norwegią i Wielką Brytanią.

Podmiot chcący być pośrednikiem musi spełnić poniższe zasady:

 • być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

 • posiadać siedzibę działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który jest wybierany; 

 • nie mieć w ciągu ostatnich 24 miesięcy zaległości podatkowych przekraczających 3 kwoty należnych zobowiązań podatkowych w każdym podatku;

 • nie był prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego (dotyczy ostatnich 24 miesięcy);

 • ma uprawnienia wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pośrednika podatnika korzystającego z procedury IOSS ustanawia się w drodze pisemnej umowy.

Podsumowując, powyższa procedura na pewno ułatwi rozliczanie podatku VAT. Podatnicy nie będą zmuszeni do rozliczania go w każdym kraju. Ponadto możliwość ustanowienia pośrednika na pewno ułatwi rozliczanie podatku podatnikom spoza Unii Europejskiej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów