0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt dla programisty – zasady skorzystania z 12% stawki ryczałtu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Branża IT prężnie rozwija się na rynku, a zapotrzebowanie na specjalistów jest coraz większe. W tej specjalności dominującym modelem współpracy jest relacja business-to-business (znana pod skrótem B2B), która obliguje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jedną z pierwszych decyzji, jaką należy podjąć, rozpoczynając biznes, jest wybór formy opodatkowania. W ramach zmian wprowadzonych poprzez Polski Ład ustawodawca zwrócił się ku przedsiębiorcom z branży IT, obniżając stawkę ryczałtu dla usług świadczonych m.in. przez programistów i testerów. Od 2022 roku ryczałt dla programisty może być korzystnym rozwiązaniem z uwagi na niższą niż dotychczas stawkę, która wynosi 12%. W artykule przedstawiamy, kto zyska na obniżonej stawce ryczałtu dla branży IT.

Ryczałt dla programisty – obniżenie stawki ryczałtu

Programiści w branży IT, jako że uzyskują wysokie przychody, a niskie koszty uzyskania przychodów, dotychczas w głównej mierze decydowali się na opodatkowanie swojej działalności podatkiem liniowym. Resort finansów wskutek reformy zaproponował ryczałt dla programisty w niższej niż dotąd stawce, obniżając ją z 15% na 12%. Dzięki temu ryczałt dla programisty zyskał na atrakcyjności ze względu na różnicę w wysokości stawki podatku w dostępnych formach opodatkowania: 

 • skala podatkowa – 12% i 32%;

 • podatek liniowy – 19%;

 • ryczałt – 12%.

Jak widać, ryczałt dla programisty oferuje najniższą stawkę stosowaną dla podatku dochodowego. 

Jakie czynności objęte są ryczałtem 12%?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stawka ryczałtu 12% dotyczy przychodów uzyskanych ze świadczenia usług:

 • związanych z wydawaniem:

  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online;

  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1);

  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2);

  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online;

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);

 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1);

 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2);

 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);

 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);

 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oznaczenie „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU informuje, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w danym grupowaniu. Umieszczenie tej adnotacji przy konkretnym PKWiU ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Jednym z najpopularniejszych PKWiU charakteryzującym ryczałt dla programisty dla stawki 12% jest „62.01.1”, czyli dotyczący usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych. Do zakresu czynności wykonywanych w ramach tego PKWiU można zaliczyć:
 • pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników;

 • analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia, w tym:

  • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika;

  • pisanie programów na zlecenie użytkownika;

  • projektowanie stron internetowych.

 

Natomiast czynności, które nie wchodzą w zakres usług zaliczanych do PKWiU 62.01.1, to:

 • publikowanie pakietów oprogramowania sklasyfikowanego w PKD 58.29.Z;

 • tłumaczenie i przystosowanie programów na potrzeby rynku wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w PKD 58.29.Z;

 • planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne – nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią – sklasyfikowanych w PKD 62.02.Z.

Powyższe usługi mogą być natomiast opodatkowane również ryczałtem w stawce 12% zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu pod warunkiem, że nie mają związku z programowaniem.

W zakresie możliwości wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania działalności istnieją pewne ograniczenia, które uniemożliwiają przejście na ryczałt.

Ograniczenia w zastosowaniu 12% stawki ryczałtu

Ryczałt dla programisty nie jest możliwy, jeśli zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym uzyska on w prowadzonej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów bądź ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które:

 • wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy

 • lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy albo spółdzielczego stosunku pracy.

Skorzystanie z ryczałtu będzie w przytoczonej sytuacji możliwe, jeśli od momentu współpracy upłynie rok.

Przykład 1.

W 2021 roku pan Sebastian świadczył usługi programistyczne na podstawie umowy o pracę na rzecz firmy XYZ. Od 2022 roku chce założyć własną firmę i kontynuować współpracę z obecnym pracodawcą w ramach prowadzonej działalności. Czy pan Sebastian może być opodatkowany ryczałtem?

Nie, pan Sebastian nie będzie mógł wybrać ryczałtu jako formy opodatkowania działalności w 2022 roku. Świadcząc usługi na rzecz byłego pracodawcy, musi odczekać rok od ustania zatrudnienia. Zatem w 2022 roku może opodatkować swoją działalność na zasadach skali podatkowej, a od 2023 roku przekształcić formę opodatkowania na ryczałt.

Sytuacja zmienia się, jeśli przedsiębiorca nawiążę współpracę z innym podmiotem aniżeli były pracodawca – wówczas ma on prawo przejść na ryczałt i skorzystać z nowej preferencyjnej stawki.

Przykład 2.

Pani Milena jest zatrudniona na umowę o pracę w firmie ABC. Jednocześnie w 2022 roku założyła działalność opodatkowaną 12% stawką ryczałtu i nawiązała współpracę z firmą DEF. Czy pani Milena ma prawo do opodatkowania przychodów z działalności ryczałtem?

Tak, ponieważ pani Milena w ramach prowadzonej działalności nie świadczy usług na rzecz obecnego pracodawcy.

Ryczałt dla programisty jest również możliwy, jeżeli przed założeniem działalności nie został nawiązany stosunek pracy w ramach umowy o pracę, a np. w ramach umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Przykład 3.

Pan Aleksander jest programistą zatrudnionym na umowę zlecenie w firmie pana Jana. Czy zakładając działalność gospodarczą w 2022 roku, może wybrać ryczałt dla programisty i stosować stawkę 12%, jeżeli chce nawiązać współpracę z panem Janem w ramach działalności?

Tak, pan Jan nie był pracodawcą pana Aleksandra, tylko jego zleceniodawcą. Obu panów nie łączył stosunek pracy w formie umowy o pracę, a jedynie w ramach umowy cywilnoprawnej, co nie wyklucza możliwości skorzystania z opodatkowania ryczałtem.

Utrata prawa do ryczałtu dla programisty

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że ryczałt dla programisty będzie wykluczony w sytuacji, gdy w poprzednim roku lub w trakcie bieżącego roku uzyska on przychody przekraczające kwotę 2 000 000 euro (w 2022 roku limit wynosi 9 188 200 zł).

Jeżeli limit przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtu zostanie przekroczony w trakcie roku podatkowego, to utrata prawa do ryczałtu ma miejsce dopiero od kolejnego roku podatkowego.

Natomiast w sytuacji gdy podatnik przekroczy limit przychodów w poprzednim roku, musi odczekać cały rok podatkowy, by móc powrócić do ryczałtu (jeśli limit przychodu nie zostanie przekroczony).

Podatnik może utracić prawo do ryczałtu również wtedy, gdy w trakcie roku dokona sprzedaży, która bezwzględnie wyklucza stosowanie tej formy opodatkowania. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o ryczałcie forma ta nie jest możliwa w przypadku podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek;

 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;

 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Jeżeli zatem programista, który opodatkowuje swoje przychody stawką 12% (w związku ze sprzedażą usług związanych z oprogramowaniem), dokona sprzedaży części samochodu będącego jego środkiem trwałym, wówczas utraci prawo do skorzystania z ryczałtu. W takiej sytuacji zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od momentu dokonania powyższej transakcji podatnik ma obowiązek zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne, czyli skalę podatkową, a tym samym – założenia KPiR.

Jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt dla programisty?

Termin umożliwiający zmianę obecnej formy opodatkowania upływa 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał w danym roku pierwszy przychód. W celu zmiany formy opodatkowania należy dokonać aktualizacji formularza CEIDG-1, który można złożyć:

 • w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy,

 • w formie elektronicznej poprzez stronę biznes.gov.pl.

Przykład 4.

Pan Łukasz w 2021 roku prowadził firmę, w ramach której świadczył usługi programistyczne. W 2022 chce zmienić formę opodatkowania, jednak pierwszy przychód uzyskał dopiero 22 lutego. W jakim terminie pan Łukasz powinien dokonać zmiany formy opodatkowania?

W celu zmiany formy opodatkowania na ryczałt 12% właściwy dla programisty świadczącego usługi związane z oprogramowaniem pan Łukasz powinien zaktualizować formularz CEIDG-1 najpóźniej 20 marca. Natomiast ryczałt będzie obowiązującą formą opodatkowania już od stycznia 2022 roku.

Ryczałt dla programisty w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl możliwe jest rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu oraz prowadzenie ewidencji przychodów, która jest podstawą do ustalenia podstawy opodatkowania. W tym celu trzeba przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY. W polu RODZAJ EWIDENCJI należy wybrać opcję EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT) i wskazać DOMYŚLNĄ STAWKĘ RYCZAŁTU.

Ryczałt dla programisty

Dzięki temu w momencie wystawiania faktury poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ system automatycznie uzupełni domyślną stawkę ryczałtu. Stawka ta może zostać dowolnie zmieniona przez sprzedawcę bezpośrednio na formularzu wystawiania faktury.

Ryczałt dla programisty

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w ewidencji przychodów oraz w rejestrze VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT).

Ryczałt dla programisty

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów