Poradnik Przedsiębiorcy

Zryczałtowany podatek - kto może wybrać taki podatek dochodowy?

Osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą mogą rozliczać podatek dochodowy na kilka sposobów. Wśród nich jest ryczałt, który zakłada liczenie opodatkowania od całego przychodu, niepomniejszonego o koszty jego uzyskania. Takie rozwiązanie wydaje się być bardzo atrakcyjne. Jednak nie każdy może się na nie zdecydować. Nie wszyscy podatnicy mają także tę samą stawkę  ryczałtu. Jeśli nie znasz przyczyn powyższych kwestii, przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kto może wybrać zryczałtowany podatek.   

Zryczałtowany podatek dochodowy - kto może rozliczać się nim rozliczać?

Zgodnie z art. 2 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z 20 listopada 1998 r.) ta forma rozliczania przeznaczona jest dla osób fizycznych, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, i innych umów o podobnym charakterze. Z ryczałtu mogą korzystać także osoby duchowne (prawnie uznanych wyznań).  

Od powyższych reguł są jednak wyjątki. Na przykład podatników, którzy zawarli porozumienia ze swoimi kontrahentami w ramach prowadzonej działalności zryczałtowany podatek dochodowy nie będzie dotyczył. W takiej samej sytuacji są prowadzący niektóre rodzaje działalności gospodarczej (o czym świadczy załącznik do wspomnianej wcześniej ustawy), takie, jak, m.in.:

 • usługi związane z leśnictwem,

 • roboty ogólnobudowlane,

 • związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

 • usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów, przemysłowych,

 • usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

 • usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych,

 • usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

 • usługi agencji informacyjnych.

Przypadków, w których nie można wybrać rozliczania się za pomocą omawianej formy opodatkowania jest jednak więcej.

Kogo jeszcze nie obejmie zryczałtowany podatek dochodowy?

Możliwość rozliczania się ryczałtem nie zawsze będą miały również osoby, które są zatrudnione na etat, a planują założyć jeszcze własną firmę, a także te, chcące odejść z pracy, aby skupić się na swojej działalności. Dotyczy to osób, które zamierzają zajmować się w swoim przedsiębiorstwie tymi samymi usługami, co ich pracodawca.

Szansa na zryczałtowany podatek pojawia się wtedy, gdy prowadzący firmę nie zakłada przeprowadzania transakcji z poprzednim lub aktualnym pracodawcą.

Uwaga!

Jeśli przedsiębiorca, który zdecydował się na ryczałt, mimo wcześniejszej deklaracji, przeprowadzi choć jedną transakcję z byłym lub obecnym pracodawcą, straci prawo do rozliczania się w taki sposób.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z rozliczania się ryczałtem wyklucza również, m.in. osoby:

 • prowadzące aptekę, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych lub działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

 • udzielające pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

 • prowadzące spółkę wspólnie z małżonkiem lub ten sam rodzaj działalności gospodarczej, co małżonek,

 • wykonujące wolne zawody (z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny).

Ponadto, zryczałtowany podatek, jako forma rozliczenia w 2018 r. nie będzie możliwy dla podatników, którzy w 2017 r. przekroczyli przychody:

 1. 1.078.425 zł (250.000 euro) z działalności prowadzonej samodzielnie lub też w formie spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych, jeśli tę kwotę przekroczyła suma przychodów wszystkich wspólników,

 2. 107.842,50 zł (25.000 euro) z działalności prowadzonej samodzielnie lub też w formie spółki cywilnej albo jawnej osób fizycznych, rozliczających się kwartalnie.

Powyższe limity przychodów ustalane są (tak jak podano w nawiasach) w euro, a następnie przeliczane na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zryczałtowany podatek dochodowy - stawki ryczałtu

Rozliczanie się w formie ryczałtu wymaga wybrania jego właściwej stawki. Jest ona uzależniona od typu prowadzonej działalności gospodarczej. Dostępne wartości to: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 % i 3%. Zryczałtowany podatek dochodowy można płacić korzystając z jednej z nich, a jeśli działalność jest różnorodna - z kilku.

20% ryczałtu zapłacą osoby, które wykonują tzw. wolne zawody (felczerzy, położne, pielęgniarki, lekarze, stomatolodzy, weterynarze, technicy dentystyczni, tłumacze). Kolejna wartość stawki ryczałtu (17%) będzie dotyczyć przedsiębiorców, którzy uzyskali przychody z, m.in.:   wynajmu samochodów osobowych, usług związanych z zakwaterowaniem, usług fotograficznych, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, a także usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej oraz przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów. Stawkę 8,5% będą musiały zastosować osoby uzyskujące przychody z działalności usługowej, w tym gastronomicznej (w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), a także ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego i przychody związane ze zwalczaniem pożarów. Przedostatni rozmiar stawki - 5,5 % dotyczy przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków. Natomiast ostatni wymiar stawki (3%) znajdzie zastosowanie u przedsiębiorców osiągających swoje przychody z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu), działalności usługowej w zakresie handlu, jak również ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą i z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb pochodzących z własnych połowów.

Ważne!

Od 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od najmu prywatnego po przekroczeniu kwoty 100.000 zł wzrasta do 12,5%.

Kiedy zgłosić zryczałtowany podatek?

Jeśli już zdecydujesz się na zryczałtowany podatek, jako formy rozliczania podatku dochodowego swojej firmy, musisz sporządzić pisemne oświadczenie, a następnie dostarczyć je naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie - do 20 stycznia danego roku podatkowego.