Poradnik Przedsiębiorcy

Zryczałtowany podatek - kto może wybrać taką formę opodatkowania?

Osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą mogą rozliczać podatek dochodowy na kilka sposobów. Wśród nich jest ryczałt, który zakłada liczenie opodatkowania od całego przychodu, niepomniejszonego o koszty jego uzyskania. Takie rozwiązanie wydaje się być bardzo atrakcyjne. Jednak nie każdy może się na nie zdecydować. Nie wszystkich podatników obowiązuje także taka sama stawka ryczałtu. Jeśli nie znasz przyczyn powyższych kwestii, przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kto może wybrać zryczałtowany podatek jako formę opodatkowania!

Kogo nie obejmuje zryczałtowany podatek dochodowy?

Możliwość rozliczania się ryczałtem nie zawsze będą miały osoby, które są zatrudnione na etat, a planują założyć dodatkowo własną firmę, a także te, chcące odejść z pracy, aby skupić się na swojej działalności. Dotyczy to osób, które zamierzają zajmować się w swoim przedsiębiorstwie tymi samymi usługami, co ich pracodawca.

Szansa na zryczałtowany podatek pojawia się wtedy, gdy prowadzący firmę nie zakłada przeprowadzania transakcji z poprzednim lub aktualnym pracodawcą.

Jeśli przedsiębiorca, który zdecydował się na ryczałt, mimo wcześniejszej deklaracji, przeprowadzi choć jedną transakcję z byłym lub obecnym pracodawcą, straci prawo do rozliczania się w taki sposób.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z rozliczania się ryczałtem wyklucza również, m.in. osoby prowadzące:

 • apteki,
 • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto, zryczałtowany podatek, jako forma rozliczenia w 2021 r. nie jest możliwa do zastosowania dla podatników, którzy w 2020 r. przekroczyli przychody:

 1. 9 030 600 zł (2.000.000 euro) z działalności prowadzonej samodzielnie lub też w formie spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych, jeśli tę kwotę przekroczyła suma przychodów wszystkich wspólników, rozliczających się miesięcznie.

 2. 9 030 600 zł (2.000.000 euro) z działalności prowadzonej samodzielnie lub też w formie spółki cywilnej albo jawnej osób fizycznych, rozliczających się kwartalnie.

Powyższe limity przychodów ustalane są (tak jak podano w nawiasach) w euro, a następnie przeliczane na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zryczałtowany podatek dochodowy - stawki ryczałtu

Rozliczanie się w formie ryczałtu wymaga wybrania jego właściwej stawki. Jest ona uzależniona od typu prowadzonej działalności gospodarczej. Dostępne wartości to: 17 %, 15 %, 12,5%, 10%, 8,5 %, 5,5 % i 3%. Zryczałtowany podatek dochodowy można płacić korzystając z jednej z nich, a jeśli działalność jest różnorodna - z kilku.

Stawka ryczałtu 17% przeznaczona jest dla podatników wykonujących wolne zawody, a w szczególności:

 • nauczycieli udzielających korepetycji,
 • tłumaczy,
 • położne i pielęgniarki,
 • techników dentystycznych,
 • lekarzy stomatologów,
 • lekarzy,
 • lekarzy weterynarii.

15-procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi m.in. z zakresu:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • obsługi centrali radio-taxi,
 • pośrednictwa w:
  • organizacji wyjazdów turystycznych,
  • sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,
  • sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,
  • handlu hurtowym,
 • świadczących usługi:
  • fotograficzne,
  • hotelarskie,
  • parkingowe,
 • wydawania:
  • pakietów gier,
  • pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,
 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:
 • odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,
 • opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,
 • przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
 • porad dla dzieci.

Stawka 10% dotyczy przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1);

8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu:

 • przychodów o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 updof, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
 • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
 • wynajmu i dzierżawy:
  • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
  • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

Stawka 8,5% ta przeznaczona jest dla działalności:

 • świadczących usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • zapobiegania oraz zwalczania pożarów,
 • ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • świadczących usług związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury
 • zajmujących się wytwarzaniem towarów z materiałów zamawiającego,
 • przychodów osiągniętych z:
  • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy komisu,
  • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy o kolportaż,
  • otrzymane odszkodowania za szkody związane ze składnikami majątku firmowego,

Stawką ryczałtu 5,5% objęte są przychody:

 • osiągnięte przy prowadzeniu działalności wytwórczej,
 • z robót budowlanych,
 • osiągnięte dzięki przewozowi ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Stawką tą objęte są także prowizje osiągnięte przy sprzedaży:

 • żetonów oraz kart magnetycznych do automatów,
 • jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
 • znaczków do biletów miesięcznych,
 • znaczków pocztowych.
 • oraz odpłatne zbycie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 updof.

3-procentową stawką ryczałtu objęty jest przychód:

 • z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napoi o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej,
 • z usług w zakresie handlu,
 • z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów,
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%).
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Kiedy zgłosić zryczałtowany podatek?

Jeśli już zdecydujesz się na zryczałtowany podatek, jako formę rozliczania podatku dochodowego swojej firmy, musisz sporządzić pisemne oświadczenie, a następnie dostarczyć je naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. W przypadku podatników rozpoczynających działalność, zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności - nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Można to zrobić wówczas już na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.