Poradnik Przedsiębiorcy

Zryczałtowany podatek - kto może wybrać taką formę opodatkowania?

Osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą mogą rozliczać podatek dochodowy na kilka sposobów. Wśród nich jest ryczałt, który zakłada liczenie opodatkowania od całego przychodu, niepomniejszonego o koszty jego uzyskania. Takie rozwiązanie wydaje się być bardzo atrakcyjne. Jednak nie każdy może się na nie zdecydować. Nie wszystkich podatników obowiązuje także taka sama stawka ryczałtu. Jeśli nie znasz przyczyn powyższych kwestii, przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kto może wybrać zryczałtowany podatek jako formę opodatkowania!

Zryczałtowany podatek dochodowy - kto może się nim rozliczać?

Zgodnie z art. 2 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, taka forma rozliczania przeznaczona jest dla osób fizycznych, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, i innych umów o podobnym charakterze. Z ryczałtu mogą korzystać także osoby duchowne (prawnie uznanych wyznań).

Od powyższych reguł są jednak wyjątki. Na przykład podatników, którzy zawarli porozumienia ze swoimi kontrahentami w ramach prowadzonej działalności, zryczałtowany podatek dochodowy nie będzie dotyczył. W takiej samej sytuacji są prowadzący niektóre rodzaje działalności gospodarczej (o czym świadczy załącznik do wspomnianej wcześniej ustawy), takie, jak, m.in.:

 • usługi związane z leśnictwem,

 • roboty ogólnobudowlane,

 • związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

 • usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów, przemysłowych,

 • usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

 • usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych,

 • usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

 • usługi agencji informacyjnych.

Przypadków, w których nie można wybrać rozliczania się za pomocą omawianej formy opodatkowania jest jednak więcej, szczegółowe ich wyszczególnienie znajduje się w załączniku 2 do w/w ustawy.

Kogo jeszcze nie obejmie zryczałtowany podatek dochodowy?

Możliwość rozliczania się ryczałtem nie zawsze będą miały również osoby, które są zatrudnione na etat, a planują założyć dodatkowo własną firmę, a także te, chcące odejść z pracy, aby skupić się na swojej działalności. Dotyczy to osób, które zamierzają zajmować się w swoim przedsiębiorstwie tymi samymi usługami, co ich pracodawca.

Szansa na zryczałtowany podatek pojawia się wtedy, gdy prowadzący firmę nie zakłada przeprowadzania transakcji z poprzednim lub aktualnym pracodawcą.

Jeśli przedsiębiorca, który zdecydował się na ryczałt, mimo wcześniejszej deklaracji, przeprowadzi choć jedną transakcję z byłym lub obecnym pracodawcą, straci prawo do rozliczania się w taki sposób.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z rozliczania się ryczałtem wyklucza również, m.in. osoby prowadzące:

 • apteki,
 • działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto, zryczałtowany podatek, jako forma rozliczenia w 2021 r. nie jest możliwa do zastosowania dla podatników, którzy w 2020 r. przekroczyli przychody:

 1. 1 128 825 zł (250.000 euro) z działalności prowadzonej samodzielnie lub też w formie spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych, jeśli tę kwotę przekroczyła suma przychodów wszystkich wspólników, rozliczających się miesięcznie.

 2. 112 882,50 zł (25.000 euro) z działalności prowadzonej samodzielnie lub też w formie spółki cywilnej albo jawnej osób fizycznych, rozliczających się kwartalnie.

Powyższe limity przychodów ustalane są (tak jak podano w nawiasach) w euro, a następnie przeliczane na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Od 1 stycznia 2021 r. planowane jest zwiększenie limitu dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 250 000 euro do 2 000 000 euro. 

Zryczałtowany podatek dochodowy - stawki ryczałtu

Rozliczanie się w formie ryczałtu wymaga wybrania jego właściwej stawki. Jest ona uzależniona od typu prowadzonej działalności gospodarczej. Dostępne wartości to: 20 %, 17 %, 10%, 8,5 %, 5,5 % i 3%. Zryczałtowany podatek dochodowy można płacić korzystając z jednej z nich, a jeśli działalność jest różnorodna - z kilku.

- 20% ryczałtu zapłacą osoby, które wykonują tzw. wolne zawody (felczerzy, położne, pielęgniarki, lekarze, stomatolodzy, weterynarze, technicy dentystyczni, tłumacze),

- 17% ryczałtu będzie dotyczyć przedsiębiorców, którzy uzyskali przychody z, m.in.: wynajmu samochodów osobowych, usług związanych z zakwaterowaniem, usług fotograficznych, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, a także usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej oraz przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów,

- 10% ryczałtu będzie można zastosować dla przychodów osiąganych ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości np. stanowiących środki trwałe,

- 8,5% ryczałtu będą musiały zastosować osoby uzyskujące przychody z działalności usługowej, w tym gastronomicznej (w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), a także ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego i przychody związane ze zwalczaniem pożarów, także przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

W odniesieniu do przychodów z najmu 8,5-procentowa stawka ryczałtu ma zastosowanie jedynie do przychodów z najmu w wysokości nieprzekraczającej w skali roku 100 000 zł. Nadwyżka przychodu ponad wskazany limit jest opodatkowana 12,5-procentową stawką ryczałtu. Jeśli zaś przychody z najmu prywatnego osiągają małżonkowie, limit przychodów, do którego zastosowanie będzie mieć stawka 8,5%, dotyczy łącznie obojga małżonków.

- 5,5 % ryczałtu dotyczy przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków,

- 3% ryczałtu znajdzie zastosowanie u przedsiębiorców osiągających swoje przychody z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu), działalności usługowej w zakresie handlu, jak również ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb pochodzących z własnych połowów.

Kiedy zgłosić zryczałtowany podatek?

Jeśli już zdecydujesz się na zryczałtowany podatek, jako formę rozliczania podatku dochodowego swojej firmy, musisz sporządzić pisemne oświadczenie, a następnie dostarczyć je naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. W przypadku podatników rozpoczynających działalność, zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności - nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Można to zrobić wówczas już na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.