0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta zeznania rocznego za poprzedni rok - jaki wybrać formularz?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest dokonanie korekty zeznania podatkowego za poprzedni rok. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego formularza. Sprawdź, na jakim formularzu powinna zostać złożona korekta zeznania rocznego za poprzedni rok!

Korekta zeznania rocznego za poprzedni rok

Zeznanie roczne może wymagać korekty, jeżeli podczas wypełniania deklaracji doszło do:

  • pomyłki rachunkowej,

  • zeznanie zostało złożone na nieodpowiednim formularzu,

  • niewykazania wszystkich osiągniętych przychodów.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korekta zeznania rocznego nie zawsze jest możliwa.

Korekta zeznania rocznego może być dokonana wyłącznie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres ten wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub jego zwrotu. Jeżeli więc termin na rozliczenie przychodów za rok 2021 mija 2 maja 2022, korektę zeznania za rok 2021 można składać do końca roku 2027.

Dość długi okres, w trakcie którego można składać korekty deklaracji rocznych, jest korzystny dla podatników, którzy na przykład nie skorzystali z przysługujących im ulg podatkowych takich jak ulga internetowa, ulga z tytułu krwiodawstwa czy ulga rehabilitacyjna. Niewykorzystanie ulgi mogło być spowodowane brakiem faktur czy też innych dokumentów, które w okresie późniejszym zostały skompletowane np. dzięki pozyskaniu duplikatów.

Przykład 1.

Pani Janina w zeznaniu podatkowym za rok 2021 nie skorzystała z ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ zgubiła fakturę za części do aparatu słuchowego. Poprosiła firmę o wydanie duplikatu faktury, który otrzymała już po okresie składania zeznań za rok 2021. Czy poprzez złożenie korekty deklaracji będzie mogła skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Pani Janina w okresie 5 lat, będzie mogła złożyć korektę deklaracji rocznej za 2021 rok, aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Należy tutaj pamiętać, aby złożyć korektę deklaracji na tym samym formularzu, na jakim złożona została deklaracja pierwotna.

Potwierdzenie tego stawiska znajdziemy w interpretacji o sygnaturze 1425/032/415/3/06/MJ wydanej przez Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, w której możemy przeczytać, że "podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Zatem w świetle wyżej przytoczonych przepisów ma Pani możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego za 2003 r. w celu dokonania odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych przez Panią w 2003 r. na zakup baterii do aparatów słuchowych." Podobne stanowisko możemy znaleźć w interpretacjach wydanych przez Urząd Skarbowy w Siedlcach, 13 czerwca 2005 r. o sygnaturze 1426/PD/415-26B/05/AA oraz przez Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 22 lutego 2005 r., IX/005/45/1/Z/K/05.

Obowiązek złożenia korekty zeznania podatkowego

Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy nie tylko mają prawo do złożenia korekty, ale są wręcz do tego zobowiązani. Przykładem może być sytuacja, w której podatnik nie otrzymał od pracodawcy informacji PIT-11 lub też deklaracja nie odzwierciedlała stanu faktycznego. Po otrzymaniu prawidłowej informacji PIT-11 konieczne jest złożenie korekty deklaracji. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji o sygnaturze US.42.DP-II/4110-379/05 wydanej przez Urząd Skarbowy w Wołominie dnia 30 kwietnia 2005 roku.

Jeśli złożona korekta zeznania rocznego spowoduje obowiązek zapłaty podatku, należy go uiścić wraz z odsetkami naliczanymi od dnia, w którym przypadał termin płatności podatku za dany rok.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji wydanej przez Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty z dnia 15 grudnia 2005 r., I/415-86-179/05/ZDB: "wskutek złożenia korekty zwiększy się, różnica między należnym podatkiem wykazanym w pierwotnie złożonym zeznaniu, a należnym podatkiem wyliczonym w korekcie zeznania będzie zaległością podatkową, bowiem zobowiązanie za dany rok podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podlega wpłacie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym" - oraz interpretacji wydanej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniu 2 października 2005 r., PD II 413/338/04.

Korekta zeznania rocznego - ograniczenia

W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko wyboru prawa do skorzystania z tej preferencji należy dokonać do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który ma zostać złożone zeznanie roczne. Jeżeli podatnicy nie złożą zeznania rocznego w tej formie, nie mogą tego skorygować poprzez złożenie korekty zeznania rocznego. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji o sygnaturze ZDC/415/20/LUG/05 wydanej przez Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto, 18 kwietnia 2005 roku, w której czytamy: "nie jest możliwe złożenie przez podatniczkę korekty zeznania rocznego, mającego na celu zmianę sposobu opodatkowania z indywidualnego na przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci."

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby korekta zeznania rocznego dotyczyła wcześniej złożonych zeznań gdzie można wybrać metodę wspólnego opodatkowania jeszcze przed ostatecznym terminem złożenia zeznań podatkowych, czyli na przykład złożyć deklarację PIT za rok 2022 w marcu 2023 i skorygować ją w kwietniu 2023.

Korekta zeznania rocznego - wybór formularza

Dokonując korekty zeznania rocznego, należy pamiętać o wyborze odpowiedniego formularza.

Należy ją złożyć na tym samym formularzu i tej samej jego wersji, na jakiej złożona została deklaracja pierwotna. Składając korektę deklaracji rocznej, nie musimy składać formularza ORD-ZU, na którym do końca roku 2015 wyjaśniało się przyczynę dokonania korekty.

Korekta zeznania rocznego w wFirma.pl

W celu wygenerowania korekty zeznania rocznego w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy.

korekta zeznania rocznego

Następnie należy wybrać rok, za jaki deklaracja ma zostać wygenerowana, oraz cel - w tym wypadku będzie to KOREKTA DEKLARACJI.

Jeżeli konieczna jest korekta zeznania rocznego, podatnicy muszą ją dokonać w ciągu pięciu lat następujących po roku, w którym musiała zostać dokonana opłata za dany rok. Jest to korzystne rozwiązanie dla podatników, którzy z różnych przyczyn nie złożyli poprawnego zeznania rocznego. Należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji możliwe jest złożenie korekty zeznania rocznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów