0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt dla testera oprogramowania - jaka stawka podatku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy Ład wprowadził szereg rewolucyjnych zmian podatkowych. Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad zmianą formy opodatkowania swojej działalności i szuka najkorzystniejszych rozwiązań. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako preferencyjna forma opodatkowania może przynieść korzyści podatkowe przedsiębiorcom z branży IT. Przedstawiamy ryczałt dla testera oprogramowania i wyjaśniamy, kiedy podatnikom przysługuje obniżona stawka ryczałtu.

Ryczałt dla testera oprogramowania - dostępne stawki

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest uzależniona od rodzaju czynności wykonywanych w ramach tej działalności. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt dla testera oprogramowania wynosi 8,5% od przychodów z działalności usługowej, jednak innej niż wymienione w pozostałych zapisach ustawy, dla których przyporządkowano odrębne stawki ryczałtu. Oznacza to, że usługi, którym nie została przypisana żadna konkretna stawka, opodatkowane są 8,5% stawką podatku.

12% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje następujące usługi:

 • usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online;
 • usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1);
 • usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2);
 • usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online;
 • usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);
 • usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1);
 • usługi objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2);
 • usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);
 • usługi w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);
 • usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stawka ryczałtu 12% nie obejmuje zatem całej branży IT. Oznacza to, że inne rodzaje działalności usługowej z zakresu IT, które nie zostały wyszczególnione na liście powyżej, korzystają z 8,5% stawki ryczałtu.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje przedsiębiorca. Należy podkreślić, że o tym, czy danym czynnościom wykonywanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje 8,5% stawka ryczałtu, mogą decydować nieznaczne różnice w opisie faktycznie wykonywanej działalności. Przedsiębiorcy mogą wystąpić do Głównego Urzędu Statystycznego z oficjalnym wnioskiem o sklasyfikowanie wykonywanych usług według kodu PKWiU. Podatnicy mają także możliwość złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej można złożyć do Krajowej Informacji Skarbowej.

Stawka ryczałtu dla testera oprogramowania – interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna sygn. 0114-KDIP3-2.4011.730.2020.3.MJ z 12 lutego 2021 roku wydana przez. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy stawki ryczałtu w odniesieniu do manualnych testów oprogramowania.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, główny PKD to 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, natomiast najbardziej zbliżone PKWiU to 62.02.30.0 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Zakres usług świadczonych dla zleceniodawcy związany jest z przeprowadzeniem manualnych testów aplikacji webowych (testowanie oprogramowania). Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy wykonywane w ramach jej działalności usługi zaklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 podlegają opodatkowaniu stawką podatku ryczałtowego 8,5%.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wnioskodawczyni przysługuje 8,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stwierdzając, co następuje:

„[…] przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej – usług sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.02.30.0, tj. usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego – stanowią przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe”.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez wnioskodawczynię usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli wnioskodawczyni faktycznie nie uzyskuje przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu, tj. 15% od uzyskanych przychodów z tych usług.

Ryczałt dla testera oprogramowania a składka zdrowotna

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to preferencyjna forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Zgodnie z przytoczoną powyżej interpretacją indywidualną usługi sklasyfikowane pod numerem PKWiU 62.02.30.0, tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Decydując się na ryczałt dla testera oprogramowania wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców po wprowadzeniu Nowego Ładu jest ustalana również ryczałtowo. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od nowego roku opłacają 9% składkę zdrowotną, ale podstawa wymiaru tej składki jest inna niż dotychczas.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru jest natomiast uzależniona od przychodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Od 2022 roku podatnicy nie mają prawa do odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uprawnia do stosowania odliczeń zawartych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów, lub ze świadczenia usług na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał albo wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów