0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podstawowe informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawka podatku ustalana jest w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, a jego wysokość w oparciu o osiągnięte przychody. Natomiast wartości przychodów nie pomniejsza się o poniesione koszty. Jest to cecha szczególna, która odróżnia ryczałt od pozostałych form opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dla kogo?

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt może być stosowany do rozliczania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa w spadku z pozarolniczej działalności, również gdy działalność ta prowadzona jest w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych. Podatnicy, którzy chcą korzystać z opodatkowania ryczałtem nie mogą jednak przekroczyć ustalonego limitu osiąganych przychodów (zarówno dla przychodów osiąganych samodzielnie, jak i w formie spółki), który wynosi 2 000 000 euro (9 030 600 zł w 2021 r.). Limit ten nie obowiązuje w przypadku, gdy podatnik (lub spółka) w danym roku podatkowym dopiero zaczyna prowadzić działalność i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - zgłoszenie

Przy zakładaniu działalności wybór formy opodatkowania można zgłosić już na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Jeśli jednak przedsiębiorca w trakcie roku podatkowego będzie chciał zmienić opodatkowanie na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również może tego dokonać składając aktualizację formularza CEIDG-1 lub zawiadamiając naczelnika urzędu skarbowego składając stosowne oświadczenie, najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym, a w przypadku gdy pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu do końca roku podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podstawa opodatkowania i stawki

Podstawą opodatkowania przy ryczałcie ewidencjonowanym są przychody, których nie można pomniejszyć o koszty ich uzyskania. Przy obliczaniu podatku stosuje się określone stawki, które są zależne od rodzaju prowadzonej działalności. Obowiązujące stawki ryczałtu przedstawia poniższa tabela:

17%

od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów np. tłumacz, położna, pielęgniarka, lekarz, lekarz weterynarii, nauczyciel

15%

ze świadczenia usług:

 1. reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0)

 2. pośrednictwa w:

 • sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0)

 • pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0)

 • sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0)

 • pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0)

 • sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0)

 • sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0)

 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

 • parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0)

 • związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

 • związanych z wydawaniem:

  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line

  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1)

  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2)

  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

 • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2)

 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

 • wynajmu i dzierżawy:

  • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0)

  • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1)

  • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0)

  • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0)

  • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0)

  • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0)

  • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0)

 • przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1)

 • przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0)

 • obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0)

 • fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

 • przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30)

 • poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0)

 • pomocy społecznej:

  • bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0)

  • bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0)

  • bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0)

  • bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0)

  • doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0)

  • bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)

  12,5%

  od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu:

  a) o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym..., tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

  b) o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 updof, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

  c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

  d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

  e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

  f) wynajmu i dzierżawy:

  - samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

  - pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

  - środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

  - środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

  - pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

  - kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

  - motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

  - własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

  g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

  10%

  przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)

  8,5%

  a) z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem lp. 1, 2, 3 tiret pierwsze, 4 oraz 6-8 tabeli,

  b) ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

  c) ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

  d) ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

  e) z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

  f) prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

  g) prowizje uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

  h) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 updof, tj. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

  8,5%

  do kwoty 100.000 zł z tytułu:

  a) o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym..., tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

  b) o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 updof, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

  c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

  d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

  e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

  f) wynajmu i dzierżawy:

  - samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

  - pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

  - środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

  - środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

  - pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

  - kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

  - motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

  - własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

  g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

  5,5%

  1. z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton

  2. uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

  3. z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  3,0%

  1. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

  2. z działalności usługowej w zakresie handlu

  3. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0)

  4. z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów

  5. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

  6. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

  • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł,

  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

  2%

  ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

   Kilka stawek ryczałtu można stosować równocześnie, na przykład jeśli podatnik uzyskuje przychody, które są opodatkowane różnymi stawkami, to każdy z nich rozlicza odpowiednio według przypisanej mu stawki.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - odliczenia 

  W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych od przychodów z tytuły m.in.: 

  • straty z lat ubiegłych, 

  • wydatków na internet (jeśli nie przekraczają kwoty 760 zł), 

  • darowizny na określone cele, 

  • opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

  • ulgi rehabilitacyjnej.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jak rozliczać 

  Ryczałt należy rozliczyć do 20. dnia następnego miesiąca, natomiast za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. Istnieje też możliwość wpłacania podatku należnego kwartalnie pod warunkiem, że przychody podatnika w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 200 000 euro (903 060 zł w 2021 roku). Jednak należy wtedy złożyć informację o wyborze tej metody rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok, w którym stosowano okresy kwartalne. 

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - obowiązki

  Podatnicy oraz spółki rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym, zgodnie z art. 15 ustawy mają obowiązek:

  • posiadać oraz przechowywać dowody zakupu towarów,

  • prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  • prowadzić i przechowywać ewidencję przychodów (odrębnie za każdy rok podatkowy).

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - ewidencja

  Każdy podatnik korzystający z ryczałtu zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów. Powinna ona być sporządzona w porządku chronologicznym do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w sposób rzetelny i niewadliwy. Właściwe jest prowadzenie ewidencji zarówno w formie tradycyjnej papierowo, jak i elektronicznej (przy spełnieniu wymogów zabezpieczenia). Obecnie na rynku dostępnych jest wiele oprogramowań służących do ewidencjonowania przychodów takich jak np. wfirma.pl.

   

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów