Poradnik Przedsiębiorcy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podstawowe informacje

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawka podatku ustalana jest w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, a jego wysokość w oparciu o osiągnięte przychody. Natomiast wartości przychodów nie pomniejsza się o poniesione koszty. Jest to cecha szczególna, która odróżnia ryczałt od pozostałych form opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dla kogo?

Zgodnie z ustawą z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt może być stosowany do rozliczania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa w spadku z pozarolniczej działalności, również gdy działalność ta prowadzona jest w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych. Podatnicy, którzy chcą korzystać z opodatkowania ryczałtem nie mogą jednak przekroczyć ustalonego limitu osiąganych przychodów (zarówno dla przychodów osiąganych samodzielnie, jak i w formie spółki), który wynosi 250 000 euro (1 069 875 zł w 2019 r.). Limit ten nie obowiązuje w przypadku, gdy podatnik (lub spółka) w danym roku podatkowym dopiero zaczyna prowadzić działalność i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - zgłoszenie

Przy zakładaniu działalności wybór formy opodatkowania można zgłosić już na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Jeśli jednak przedsiębiorca w trakcie roku podatkowego będzie chciał zmienić opodatkowanie na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również może tego dokonać składając aktualizację formularza CEIDG-1 lub zawiadamiając naczelnika urzędu skarbowego składając stosowne oświadczenie, najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym, a w przypadku gdy pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu do końca roku podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podstawa opodatkowania i stawki

Podstawą opodatkowania przy ryczałcie ewidencjonowanym są przychody, których nie można pomniejszyć o koszty ich uzyskania. Przy obliczaniu podatku stosuje się określone stawki, które są zależne od rodzaju prowadzonej działalności. Obowiązujące stawki ryczałtu przedstawia poniższa tabela:

20% 

od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów np.
tłumacz, położna, pielęgniarka,lekarz, lekarz weterynarii, nauczyciel

17%

od przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji, parkingowych, związanych z zakwaterowaniem, wydawaniem pakietów gier komputerowych lub oprogramowania, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, wynajmu i dzierżawy, fotograficznych, pomocy społecznej oraz pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (prowadzonej również przez internet) itd.

12,5%

od przychodów z tytułu umowy najmu, jeśli roczne dochody przekraczają 100 000 zł (od nadwyżki ponad tę kwotę)

8,5%

od przychodów z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (jeśli nie przekraczają kwoty 100.000 zł w roku)

oraz z działalności usługowej:
gastronomicznej (w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), wychowania przedszkolnego, związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, zwalczaniem pożarów itd.

5,5%

od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych oraz uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych itd.

3,0%

od przychodów m.in. z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), z działalności usługowej w zakresie handlu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą

2%

od przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych (w sposób nieprzemysłowy)

 

Kilka stawek ryczałtu można stosować równocześnie, na przykład jeśli podatnik uzyskuje przychody, które są opodatkowane różnymi stawkami, to każdy z nich rozlicza odpowiednio według przypisanej mu stawki.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - odliczenia 

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych od przychodów z tytuły m.in.: 

  • straty z lat ubiegłych, 

  • wydatków na internet (jeśli nie przekraczają kwoty 760 zł), 

  • darowizny na określone cele, 

  • opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

  • ulgi rehabilitacyjnej.

Przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym nie można rozliczyć się wspólnie z dzieckiem lub małżonkiem, jeśli istnieje wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie złożą pisemne oświadczenie stanowiące o tym, że przychody w całości opodatkowane będą przez jednego z nich.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jak rozliczać 

Ryczałt należy rozliczyć do 20. dnia następnego miesiąca, natomiast za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. Istnieje też możliwość wpłacania podatku należnego kwartalnie pod warunkiem, że przychody podatnika w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 000 euro (106 987,50 zł w 2019 roku). Jednak należy wtedy złożyć informację o wyborze tej metody rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok, w którym stosowano okresy kwartalne. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - obowiązki

Podatnicy oraz spółki rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym, zgodnie z art. 15 ustawy mają obowiązek:

  • posiadać oraz przechowywać dowody zakupu towarów,

  • prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  • prowadzić i przechowywać ewidencję przychodów (odrębnie za każdy rok podatkowy).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - ewidencja

Każdy podatnik korzystający z ryczałtu zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów. Powinna ona być sporządzona w porządku chronologicznym do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w sposób rzetelny i niewadliwy. Właściwe jest prowadzenie ewidencji zarówno w formie tradycyjnej papierowo, jak i elektronicznej (przy spełnieniu wymogów zabezpieczenia). Obecnie na rynku dostępnych jest wiele oprogramowań służących do ewidencjonowania przychodów takich jak np. wfirma.pl.