0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi taksówkarskie rozliczane ryczałtem a JPK_V7 – wszystko, co musisz wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

VAT-ROd 1 października 2020 roku podatników obowiązuje nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego – JPK_V7, która nie obejmuje VAT-12. Czy w takim przypadku podatnicy świadczący usługi taksówkarskie rozliczane ryczałtem ze stawką 4%, zobowiązani są do przesyłania pliku JPK_V7?

Dostępne formy opodatkowania na gruncie VAT dla usług taksówkarskich

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług taksówkarskich mają do wyboru (jeżeli nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego) dwie formy opodatkowania podatkiem VAT:

  • na zasadach ogólnych ze stawką VAT w wysokości 8%

Zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 40 do ustawy o VAT usługi taksówkarskie podlegają opodatkowaniu podatkiem należnym w wysokości 8%. W PKWiU sklasyfikowane zostały pod pozycją 49.32 również ze wskazaniem takiej stawki VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych [...]”.

Jeżeli chodzi o podatek naliczony podlegający odliczeniu, podatnikowi z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz od zakupu paliwa, oleju napędowego i gazu, które służą do napędu pojazdów osobowych, przysługuje ograniczone prawo do odliczenia VAT – do wysokości 50% podatku wykazanego na fakturze. Pozostałe 50% VAT niepodlegające odliczeniu stanowi koszt podatkowy, który należy wykazać w kolumnie 13. KPiR.

Podatnik może odliczyć 100% VAT od wydatków, w przypadku gdy samochód osobowy zakupiony został wyłącznie do celów działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług taksówkarskich. Żeby to zrobić, konieczne będzie złożenie w urzędzie VAT-26 oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i regulaminu użytkowania pojazdu w firmie.

  • zryczałtowany podatek VAT ze stawką w wysokości 4%

Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o VAT: „Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4%, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt”.

W przypadku stosowania zryczałtowanej stawki VAT podatnik nie ma możliwości obniżania podatku należnego o podatek VAT naliczony, wynikający z faktur zakupu – koszt stanowi wydatek w kwocie brutto wynikającej z faktury. Rozliczania VAT w formie zryczałtowanej należy dokonywać na druku VAT-12. Deklarację VAT-12 składa się co miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

Podatnik świadczący usługi taksówkarskie po wyborze jednej z dwóch dostępnych form opodatkowania musi stosować ją przez 12 kolejnych miesięcy.

Usługi taksówkarskie zwolnione z VAT

Podatnicy świadczący usługi taksówkarskie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy (w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym) kwoty 200 000 zł.

W sytuacji gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku, kwotę limitu należy obliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Przykład 1.

Pan Piotr założył działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług taksówkarskich 20 marca 2020 roku. Ile w tym przypadku będzie wynosiła wartość limitu zwolnienia z VAT?

Wartość limitu zwolnienia z VAT oblicza się zgodnie ze wzorem:

(wartość limitu, czyli 200 000 zł * liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku) / liczba dni w danym roku podatkowym.

Zatem w tym przypadku wartość limitu będzie wynosiła 156 830,60 zł, czyli (200 000 x 287) / 366.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy wymagany limit, to od momentu przekroczenia podatnik będzie zobowiązany dokonać rejestracji do VAT za pomocą formularza VAT-R i opodatkowywania transakcji podatkiem VAT.

Podmioty zwolnione z podatku VAT tracą prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów lub usług związanych z prowadzoną działalnością. Podatek VAT naliczony, który nie podlega odliczeniu, może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodu, co oznacza, że wydatki ujmowane są w KPiR w kwocie brutto.

Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT zobligowany jest do prowadzenia uproszczonej ewidencji, która pozwoli na określenie momentu przekroczenia limitu zwolnienia. Według art. 109 ust. 1 ustawy o VAT „podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym”.

Usługi taksówkarskie rozliczane ryczałtem a plik JPK_V7

Dotychczas podatnicy świadczący usługi taksówkarskie rozliczane ryczałtem ze stawką 4%, dokonywali rozliczeń miesięcznych na formularzu VAT-12 w terminie do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zobowiązani byli również do składania informacji odnośnie sprzedaży w JPK_VAT.

Od 1 października 2020 roku całkowicie wycofane zostały deklaracje VAT-7 i VAT-7K – zastąpił je plik JPK_V7. Wraz z nową strukturą pliku kontrolnego JPK_V7 podatników obowiązuje również oznaczanie wybranych dostaw towarów i usług kodami GTU oraz stosowanie procedur szczególnych, np. obowiązkowy split payment (o czym więcej w artykule: JPK V7 – co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?).

Plik JPK_V7 nie obejmuje jednak danych wykazywanych dotychczas na formularzu VAT-12, zatem podatnicy rozliczający usługi taksówkarskie (poza wynajmem samochodów osobowych z kierowcą) w zryczałtowanej formie opodatkowania ze stawką 4% nie będą zobowiązani do składania nowego pliku JPK – składać będą wyłącznie VAT-12, który funkcjonuje na takich samych zasadach jak przed 1 października 2020 roku.

Przykład 2.

Pan Adam świadczy usługi taksówkarskie. Rozlicza podatek VAT w zryczałtowanej formie ze stawką 4% i dokonuje rozliczeń miesięcznych na formularzu VAT-12. Podatnik zastanawia się, czy będzie również zobligowany do przesłania pliku JPK_V7, który obowiązuje od 1 października 2020 roku.

Podatnik świadczący usługi taksówkarskie, który korzysta ze zryczałtowanej formy opodatkowania, nie jest zobowiązany do przesłania nowego pliku JPK_V7. Powinien dokonywać rozliczeń jedynie na formularzu VAT-12.

Nowa forma pliku JPK składająca się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej dotyczy wyłącznie rozliczeń VAT, które dokonywane były na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K – zatem deklaracji podatkowych takich jak wspomniany VAT-12, a także VAT-8,VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14 nowe przepisy nie obowiązują.
Zdarza się, że podatnicy świadczący usługi taksówkarskie (rozliczane ryczałtem ze stawką 4%) świadczą również inne usługi w ramach tej samej działalności gospodarczej. Wspomniane pozostałe usługi opodatkowane na zasadach ogólnych muszą zatem zostać wykazane w nowym pliku JPK_V7, który jest wówczas obowiązkowy do złożenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów