Poradnik Przedsiębiorcy

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe na podstawie:

  • decyzji pracodawcy w określonych okolicznościach albo

  • porozumienia stron.

Pracodawca ma możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, ale tylko w  przypadku 3-miesięcznego okresu (dotyczy to więc osób zatrudnionych przez co najmniej 3 lata u danego pracodawcy). Jest on wtedy zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowania. Jego kwota to wartość wynagrodzenia za pozostałą część czasu wypowiedzenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia - decyzja pracodawcy

W przypadku chęci skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, należy wziąć pod uwagę art. 36(1) Kodeksu pracy. Mówi on, że pracodawca ma możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu do maksymalnie jednego miesiąca, ale jedynie kiedy powodem jest:

  • ogłoszenie upadłości pracodawcy,

  • likwidacja zakładu pracy bądź

  • inna przyczyna niedotycząca pracownika.

Pracodawca, który zamierza skrócić okres wypowiedzenia, musi złożyć oświadczenie razem z wypowiedzeniem umowy - nie można tego zrobić później. Jeśli okres zostanie skrócony, pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania za resztę okresu wypowiedzenia. Dni te wliczane są do okresu zatrudnienia, ale nie do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Uchwała Sądu Najwyższego sygn. akt I PZP 20/92, OSNC 1993/1-2/2

"Zastosowanie omawianych instytucji prawnych nie oznacza możliwości nabycia przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego za okres nieprzepracowany, nawet jeżeli pracownik nabył prawo do odszkodowania. W okresie, za który wypłacono odszkodowanie, stron nie wiąże już stosunek pracy, a należne odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem. Tym samym za ten okres pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego".

Przykład 1.

Pracownik 31.03.2017 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. 30.04.2017 r. upływa termin trzech lat zatrudnienia u danego pracodawcy, w związku z czym okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Pracodawca może skrócić ten okres maksymalnie do jednego miesiąca, ale musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie za pozostały okres wypowiedzenia.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Umowa o pracę ulega rozwiązaniu, gdy minie skrócony okres wypowiedzenia - dlatego ostateczny termin wypłaty odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia to ostatni dzień pracy. Zaniedbanie tej obligacji wiąże się z karą grzywny zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu pracy - od jednego tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych.

Uwaga!

Wysokość odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia jest ustalana w oparciu o regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.