0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spółka partnerska – zalety i wady prowadzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą muszą wybrać, w jakiej formie będą ją prowadzić. Jedną z nich jest spółka partnerska. Spółka partnerska nie jest w naszym kraju popularna, jednak posiada liczne korzyści. Tym samym osoby wybierające prowadzenie działalność w tej formie muszą znać jej korzyści i wady.

Cechy spółki partnerskiej

Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa. Mogą ją założyć dwie osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów. Przypomnijmy, że wolne zawody to adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, fizjoterapeuta, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarza weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. 

W niektórych ustawach regulujących wykonywanie konkretnego wolnego zawodu mogą znaleźć się dodatkowe warunki do wykonywania zawodu za pośrednictwem spółki partnerskiej, np. przepisy o adwokaturze wyliczają przedstawicieli zawodów, z którymi adwokat może zawrzeć umowę spółki partnerskiej. 

Przykład 1.

Małżeństwo postanowiło prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Mąż jest lekarzem, a żona pielęgniarką. Czy mogą wybrać taką formę prowadzenia działalności gospodarczej?

Tak, w tym przypadku małżeństwo może założyć spółkę partnerską. Przypomnijmy, że spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, ma natomiast zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Do założenia spółki nie jest wymagany kapitał zakładowy.

Przykład 2.

Radca prawny chce założyć spółkę partnerską z doradcą podatkowym. Czy w takiej sytuacji muszą oni wnosić do spółki jakiś kapitał?

Jak to już pisaliśmy, obaj wspólnicy mogą założyć spółkę partnerską, nie wnosząc do niej żadnego kapitału. Tym samym spółka w tym przypadku nie będzie posiadała kapitału.

Nazwa spółki partnerskiej

W przypadku spółki partnerskiej nie możemy nadawać jej dowolnej nazwy. Firma spółki partnerskiej winna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera. Ponadto w nazwie musi znaleźć się partner bądź partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. 

Ustawodawca pozwala używania skrótu „sp.p.”.

Przykład 3.

Grupa czterech radców prawnych postanowiła założyć spółkę partnerską. Jednym z nich jest Jan Nowak. Czy taka spółka może nazywać się Radcowie prawni Jan Nowak i partnerzy?

Tak, nazwa spółki spełnia powyższe kryteria. Widnieje w niej nazwisko jednego ze wspólników oraz wyraz „partnerzy”.  

Umowa spółki partnerskiej 

Ustawodawca szczegółowo określił, co winna zawierać umowa spółki partnerskiej:

  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;

  • przedmiot działalności spółki;

  • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki;

  • w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy – nazwiska i imiona tych partnerów;

  • firmę i siedzibę spółki;

  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Umowa spółki partnerskiej winna być zawarta pod rygorem nieważności na piśmie. 

W przypadku spółki partnerskiej powstaje ona w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym nie istnieje tzw. spółka partnerska w organizacji. 

Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu, a także inne dokumenty wymagane przez odrębne ustawy.

Korzyści wynikające z odpowiedzialności spółki wobec osób trzecich

W spółce partnerskiej odpowiedzialność za jej zobowiązania mogą ponosić wspólnicy, gdyby egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Jednak w spółce partnerskiej w przeciwieństwie do innych spółek osobowych, np. jawnej, można tę odpowiedzialność modyfikować. 

W spółce tej partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Partner w spółce nie odpowiada więc za błędy innego partnera. Powyższe rozwiązanie jest niezwykle korzystne, ponieważ w praktyce ponosimy odpowiedzialność za własne błędy.

Przykład 4.

Spółka partnerska radców prawnych (czterech wspólników) zawarła umowę na prowadzenie spraw prawnych spółki akcyjnej. Sprawami spółki zajął się jeden z partnerów. W wyniku jego działań (błędna opinia prawna) spółka poniosła wymierną stratę. W związku z tym podjęła egzekucję względem spółki partnerskiej. Egzekucja ze względu na brak majątku okazała się wobec spółki partnerskiej bezskuteczna. Jak spółka ma dochodzić swojej należności i wobec kogo?

W tym przypadku błąd popełnił konkretny wspólnik spółki partnerskiej. Tym samym spółka akcyjna może dochodzić należności wobec wspólnika będącego radcą prawną. 

Oczywiście będą sytuacje, gdy za długi spółki będą odpowiadać wszyscy wspólnicy. 

Przykład 5.

Jan Nowak Radcy prawni Spółka partnerska zawarła umowę najmu lokalu. Ponieważ spółka nie płaciła za czynsz, powstała duża zaległość. Egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Czy w takim przypadku można dochodzić zapłaty od wszystkich wspólników?

Tak, w tym przypadku wierzyciel może dochodzić zapłaty od wszystkich wspólników, żaden z nich nie odpowiada bowiem za błąd.

Umowa spółki może przewidywać, że jeden partner albo większa ich liczba godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak, jak wspólnik spółki jawnej. Prowadzi to do rozszerzenia odpowiedzialności wspólników.

Reprezentowanie spółki

Jedną z zalet spółki partnerskiej jest to, że każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, jeżeli umowa spółki nie zawiera innych postanowień. 

Można jednak w umowie spółki określić, że tylko np. dwóch wspólników reprezentuje spółkę.

Co istotne, istnieje możliwość pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki. Może to nastąpić tylko z ważnych powodów, za tą uchwałą musi głosować co najmniej dwie trzecie partnerów, a uchwała jest podjęta większością trzech czwartych głosów.  

Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się skuteczne dopiero z chwilą wpisu do KRS.

W spółce partnerskiej może być ustawiony zarząd. Jest to nietypowe rozwiązanie dla spółek osobowych. W przypadku ustanowienia zarządu to on reprezentuje spółkę. Wówczas zastosowanie w stosunku do zarządu będą miały przepisy dotyczące spółek kapitałowych (patrz art. 201–211 i art. 293–300 Kodeksu spółek handlowych). Członkiem zarządu musi być co najmniej jeden partner.

W przypadku, gdy wspólnik spółki partnerskiej utraci uprawnienia, musi z niej wystąpić. 

Podsumowując, spółka partnerska jest bardzo korzystną opcją dla osób wykonujących wolne zawody. W tym przypadku bowiem podatnik odpowiada jedynie za swoje błędy. W spółce nie trzeba tworzyć kapitału zakładowego. Ponadto spółka ta charakteryzuje się możliwością ustanowienia zarządu. Jej zaletą jest to, że łatwo ją zawiązać. Wadą z kolei – że nie wszyscy mogą ją założyć. Co ważne, w wielu przypadkach partnerami spółki mogą być jedynie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, np. adwokaci, radcy prawni doradcy podatkowi. Tym samym nie możemy dowolnie dobierać swoich partnerów. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów