0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż domeny internetowej – rozliczenie z tytułu podatku PIT i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tematem niniejszego artykułu jest sprzedaż domeny internetowej. Zastanowimy się w związku z tym, w jaki sposób jest kwalifikowana domena internetowa oraz do jakiego źródła przychodów należy ją zaliczyć. Przedstawiony problem przeanalizujemy zarówno z perspektywy przedsiębiorcy, jak i osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

Sprzedaż domeny - czym w świetle prawa jest domena internetowa?

Pierwsza wymagająca wyjaśnienia kwestia to odpowiedź na pytanie, czym właściwie jest domena internetowa

Na gruncie prawa domena nie jest rzeczą, ponieważ te muszą mieć postać materialną. W rezultacie jest ona uważana za prawo majątkowe.

Taki sposób kwalifikacji potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 7 grudnia 2007 r., nr IBPB2/415-1162/07/CJS:

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny rzeczami są jedynie przedmioty materialne. W tym rozumieniu ani domena internetowa, ani strona WWW nie są rzeczami lecz jedynie dziełem ich twórcy, objętym prawem autorskim. Z tego tytułu przychód ze sprzedaży domeny internetowej wraz ze stroną WWW stanowić będzie przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie praw majątkowych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeżeli sprzedaż domeny odbywa się w ramach zarobkowej działalności prowadzonej w sposób zorganizowany i ciągły, to uzyskane w ten sposób wynagrodzenie będzie kwalifikowane do pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Domena internetowa jest uznawana za prawo majątkowe. Przychód z jej sprzedaży może być kwalifikowany jako odpłatne zbycie praw majątkowych lub jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Sprzedaż domeny przez osobę niebędącą przedsiębiorcą

W sytuacji, gdy sprzedaży dokonuje osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, uzyskany przychód jest kwalifikowany jako odpłatne zbycie praw majątkowych.

Dochody z praw majątkowych podlegają rozliczeniu i kumulacji z innymi dochodami podatnika osiągniętymi w roku kalendarzowym opodatkowanymi na zasadach ogólnych. W przypadku uzyskania przychodów z praw majątkowych podatnik rozlicza go dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskał ten przychód. Opodatkowanie następuje zgodnie ze skalą podatkową określoną w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, w związku z czym obowiązują stawki 18% i 32%. Warto również zaznaczyć, że w przypadku przychodów z odpłatnego zbycia praw majątkowych podatnicy nie mają obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek.

Przykład 1.

Informatyk zatrudniony na umowę o pracę był właścicielem domeny internetowej, którą sprzedał. W konsekwencji w danym roku podatkowym osiągnął przychód ze stosunku pracy oraz z odpłatnego zbycia praw majątkowych. Dochody z obu źródeł podlegają kumulacji i wykazaniu w jednym zeznaniu podatkowym. Do sumy dochodów podatnik zastosuje stawkę 18% lub 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Wysoce problematyczną kwestią jest ustalenie, czy w tym przypadku podatnik może zastosować podwyższone 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy PIT powyższe koszty stosuje się z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego. Jak zatem widać, nie każde przeniesienie prawa majątkowego daje możliwość stosowania 50% kosztów. Będzie tak jedynie w przypadku, gdy domena internetowa jest chroniona jako znak towarowy.

Podatnik niebędący przedsiębiorcą może zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, dokonując sprzedaży domeny internetowej, jeżeli jest ona zarejestrowana jako znak towarowy.

Sprzedaż domeny przez przedsiębiorcę

W przypadku, gdy domenę internetową sprzedaje podmiot prowadzący działalność gospodarczą i czyni to w ramach swojej firmy, mamy do czynienia z przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT przychodem z działalności gospodarczej są w szczególności przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

W rezultacie sprzedaż praw majątkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej powoduje, że mamy do czynienia ze źródłem przychodów opisanym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

W tym przypadku nie ma żadnych wątpliwości co do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ponieważ art. 22 ust. 12 ustawy wprost stanowi, że koszty te nie mają zastosowania do przychodów z działalności gospodarczej.

Sprzedaż domeny internetowej przez przedsiębiorcę należy rozliczyć tak jak odpłatne zbycie innych składników firmowych. Przedsiębiorca nie ma tutaj możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Sprzedaż domeny a podatek VAT

W sytuacji, gdy sprzedaży domeny internetowej dokonuje osoba fizyczna w zakresie rozporządzania swoim majątkiem prywatnym, nie mamy do czynienia z opodatkowaniem takiej czynności podatkiem VAT. Taka osoba nie spełnia bowiem kryterium uznania jej za podatnika VAT.

Zupełnie inaczej kwestia ta przedstawia się w przypadku sprzedaży domeny przez przedsiębiorcę. Bez wahania możemy stwierdzić, że jest to czynność podlegająca podatkowi VAT. Interesujące jest natomiast zagadnienie wyjaśnienia, z jakim rodzajem czynności mamy do czynienia.

Przede wszystkim podkreślić należy, że sprzedaż domeny nie jest dostawą towarów. Towarem jest bowiem rzecz materialna, zaś domena internetowa takiej cechy nie posiada. Powoduje to, że sprzedaż domeny to na gruncie podatku VAT odpłatne świadczenie usług.

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 26 stycznia 2011 r., nr ILPP2/443-1689/10-6/MN:

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu. Rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zainteresowany jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku ze zmianą partnera handlowego, Wnioskodawca chciałby sprzedać domenę internetową (transakcja na terenie Polski). Domenę internetową Zainteresowany stworzył osobiście, nie ponosząc żadnych kosztów poza własną pracą. Strona internetowa ma charakter informacyjny (nie jest sklepem internetowym i nigdy nie była narzędziem handlu). Sprzedaż domeny internetowej odbędzie się na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce. Podmiot ten jest płatnikiem podatku VAT. Dojdzie do sprzedaży prawa do korzystania z nazwy domeny. Zapłata będzie jednorazowym honorarium za wytworzenie domeny i prawa do nazwy domeny.

Wobec powyższego, w świetle przywołanych regulacji prawnych, transakcja sprzedaży domeny internetowej na rzecz podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce stanowić będzie odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy”.

W konsekwencji sprzedaż domeny internetowej należy rozliczyć tak samo, jak każdą inną odpłatną usługę na gruncie podatku VAT.

Sprzedaż domeny internetowej nie stanowi dla przedsiębiorcy dostawy towarów, lecz odpłatne świadczenie usług opodatkowane 23-procentową stawką podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów