0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawki VAT na usługi fitness oferowane w różnych wariantach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy noszący się z zamiarem zainicjowania działalności gospodarczej opierającej się na coraz bardziej popularnych usługach fitness często mają problem z określeniem właściwej stawki podatku VAT co do przedmiotu świadczonych usług. W niniejszej publikacji podjęto analizę wyjaśnienia problematyki stawki VAT na usługi fitness.

Klasyfikacja rekreacji w ustawie o VAT

Próżno jest szukać w ustawie o VAT definicji pojęcia, które pomoże nam zidentyfikować przynależność przedmiotową ze względu na stawkę VAT na usługi fitness. Jednakże sięgnąć można do definicji pojęcia rekreacji zawartej w Wielkim Słowniku Języka Polskiego pod kierownictwem Piotra Żmigrodzkiego, w którym to hasło rekreacja określane jest jako „ruchowa aktywność w czasie wolnym od pracy, która ma służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”. Na tej podstawie można zatem stwierdzić, iż usługi związane z rekreacją dotyczą usług sprzyjających aktywności ruchowej oraz usług służących dobremu samopoczuciu.

Wyjaśnienie powyższego pojęcia pozwala nam zaklasyfikować te usługi w pozycji 186 załącznika nr 3 do ustawy VAT „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” co uwzględnia m.in. w wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 września 2012 roku (sygn. I Sa/Kr 889/12). W powyższym wyroku Sąd stwierdził, że ustawodawca używając określenia „rekreacja” z istoty odwołującego się do aktywnego uczestnictwa, nie może odnosić się jedynie do uczestnictwa pasywnego poprzez sam wstęp.

Tego samego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 09.12.2015r. o sygn. ITPP1/443-463/13/15-S/IK.

Karty wstępu uprawniające do korzystania z usług siłowni, fitness oraz saunę - preferencyjna stawka VAT

Zgodnie z przytoczonym powyżej wyrokiem sprzedaż kart wstępu do klubu fitness, świadczącego usługi związane z rekreacją ruchową winna być zakwalifikowana jako usługa zidentyfikowana pod pozycją 186 załącznika nr 3 ustawy o VAT jako pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu, co implikuje możliwość zastosowania 8% stawki VAT na usługi fitness. Potwierdza to wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 października 2015 r. o sygn. akt I FSK 1010/14.

Przedsiębiorca świadczący usługi obejmujące:

  1. możliwość wstępu na siłownię wyposażoną w sprzęt służący utrzymaniu dobrej kondycji (bieżnie, rowery pionowe i poziome, itp.). W przypadku korzystania z siłowni klienci mają możliwość skorzystania z pomocy Koordynatora obsługi siłowni, który udziela informacji w zakresie sposobu korzystania oraz prawidłowego wykonywania ćwiczeń na danym urządzeniu; jego zadaniem jest również czuwanie nad bezpieczeństwem klientów w zakresie udzielenia pierwszej pomocy i wezwania odpowiednich służb medycznych,

  2. możliwość wstępu na zajęcia fitness prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora na sali wyposażonej w niezbędny sprzęt do wykonywania ćwiczeń; instruktor demonstruje i objaśnia grupie cel wykonywania ćwiczeń oraz zasady obowiązujące przy ich wykonywaniu, biorąc w nich aktywny udział; instruktor jest dostępny jednocześnie dla wszystkich osób uczestniczących w zajęciach - nie jest zatem dedykowany żadnej osobie na wyłączność,

  3. możliwość korzystania z sauny

- może skorzystać z preferencyjnej 8% stawki VAT na usługi fitness na podstawie poz. 186 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 ustawy o VAT.

Potwierdza to interpretacja indywidualna z 15.06.2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP2/4512-453/15/RSz

Karnety na usługi mieszane a stawki VAT na usługi fitness

Innym przykładem usług fitness może być działalność opodatkowana według poniższego wykazu:

1. karnet fitness/cycling + sauna – 4, 8 lub nielimitowana liczba wejść w miesiącu na grupowe zajęcia fitness oraz korzystanie z sauny - opodatkowane stawką 8%,

2. karnet siłownia + cardio + sauna - nielimitowana liczba wejść na siłownię, korzystanie z sauny i strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,

3. karnet open - nielimitowana liczba wejść na zajęcia grupowe fitness, siłownie, korzystanie z sauny i strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,

4. karnet open z ograniczeniem czasowym do godz. 18:00 - nielimitowana liczba wejść na zajęcia grupowe fitness, siłownie, korzystanie z sauny i strefy cardio z zastrzeżeniem wyjścia z klubu do godziny 18:00 za wyjątkiem weekendów - opodatkowane stawką 8%,

5. wejście jednorazowe - jednorazowe wejście na zajęcia grupowe fitness i/lub siłownię i/lub korzystanie z sauny i/lub strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,

6. trening personalny - indywidualna praca z trenerem na siłowni i/lub strefie cardio i/lub na sali fitness - opodatkowane stawką 23%,

7. opłata członkowska - jednorazowa opłata, za którą klient otrzymuje zestaw gadżetów klubowych oraz trening indywidualny - opodatkowane stawką 23%.

W ramach wyjaśnień przedsiębiorca świadczący powyższe usługi określił, iż poprzez fitness rozumie zajęcia grupowe typu aerobik z wykwalifikowanym instruktorem oraz zajęcia typu spinning rowerowy, czyli grupowa jazda na rowerkach stacjonarnych z instruktorem natomiast poprzez cardio rozumie urządzenia do treningu aerobowego tj. bieżnie, rowerki stacjonarne, ergometry wioślarskie, eliptyki.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna z 28.01.2016r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPP2/4512-1090/15-3/DG

Wstęp do obiektów fitness oraz konsultacje ze specjalistami

Kolejnym przykładem różnego przekroju usług fitness oferowanych przez przedsiębiorców może być sprzedaż m.in. w formie pakietów wstępu do ośrodków fitness wraz z konsultacjami ze specjalistami z zakresu dietetyki i zdrowego stylu życia w zakresie zbilansowanej diety oszacowanej zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta a także psychologów i trenerów osobistych. W tym wypadku przedsiębiorca świadczący powyższe usugi musi pamiętać o tym, że:

  1. usługi wstępu do obiektów siłowni/fitness podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie poz. 186 załącznika nr 3 w związku z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT a

  2. usługi konsultacji specjalistów z zakresu dietetyki, psychologii i sportu, stanowią odrębne świadczenia, nie podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie poz. 186 załącznika nr 3 w związku z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, lecz podlegają opodatkowaniu wg stawek im właściwych.

W związku z powyższym, w celu wyboru prawidłowej stawki VAT na usługi fitness należy pamiętać, że usługi konsultacji nie stanowią pomocniczego elementu podstawowej usługi wstępu co skutkuje obowiązkiem opodatkowania ich właściwymi stawkami podatku VAT oraz nie łączenie ich w ramach usługi całościowej opodatkowanej stawką 8% podatku VAT.

Powyższa teza znajduje swoje źródło w interpretacji indywidualnej z 05.03.2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPP1/443-856/14-5/RG.

Stawki VAT na usługi fitness w sytuacji indywidualnych zajęć personalnych

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą zajęcia fitness w zakresie:

  1. kart wstępu do klubu fitness – siłownia i aerobik,

  2. kart wstępu do klubu fitness dotyczących ćwiczeń w ramach programu Slim Belly lub Slim Legs,

  3. kart wstępu do klubu fitness dotyczących ćwiczeń w ramach programu Slim Belly lub Slim Legs, dodatkowo rozszerzone o usługę Aerobik + Siłownia,

  4. kursów tanecznych,

które, to są świadczone bez możliwości skorzystania z usług instruktora/trenera personalnego i podlegają opodatkowaniu stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 i poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w którym wymienione zostały jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” - bez względu na symbol PKWiU.”

Przedsiębiorca ponadto świadczy usługi treningu personalnego, zajęć indywidualnych z klientem. Jednak w tym wypadku ponoszona przez klienta opłata uprawniająca do korzystania z trenera personalnego nie ma charakteru opłaty jedynie za wstęp, lecz stanowi wynagrodzenie za prawo do uczestnictwa w treningach personalnych. Trening personalny uwzględnia bowiem indywidualne potrzeby klienta i polega na odpowiednim zorientowaniu na ustalony cel treningowy, dobraniu ćwiczeń przy wykorzystaniu właściwych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu sali kardio, siłowni, sali zajęć grupowych. W związku z tym, należy zastosować 23% stawkę VAT na oferowane usługi fitness.

Interpretacja indywidualna z 07.04.2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPP1/4512-73/15-2/RG.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów