Poradnik Przedsiębiorcy

Odliczenie VAT - kiedy nie można odliczyć podatku od wydatków?

W przepisach ustawy o VAT ustawodawca wprowadził wiele wyłączeń i ograniczeń regulujących odliczenie VAT, zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe. Poniżej zostaną przedstawione najczęściej występujące wyłączenia z prawa do odliczania VAT.

Odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych

Podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych, co wynika z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Ustawodawca nie zdefiniował jednak pojęć usług noclegowych ani usług gastronomicznych.

Usługi noclegowe a odliczenie VAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) do usług związanych z zakwaterowaniem można zaliczyć usługi zapewniające krótkotrwały pobyt oraz usługi w zakresie zakwaterowania na dłuższy czas np. osobom pracującym w delegacji. Do tego typu usług można więc zaliczyć m.in. usługi hoteli, ośrodków czy też zajazdów, które wynajmują pokoje gościnne. Nasuwa się więc pytanie, jak zaksięgować fakturę za hotel w KPiR.

Wydatki za nocleg mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, jeżeli zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia bądź zachowania źródła tych przychodów i są odpowiednio udokumentowane np. fakturą. Wydatki te należy zewidencjonować w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki. W związku z tym, że od usług noclegowych nie przysługuje odliczenie VAT, w KPiR należy ująć wartość brutto z faktury.

Przykład 1.

Przedsiębiorca A, który prowadzi KPiR (a dodatkowo jest vatowcem), udał się w podróż służbową do Warszawy i skorzystał z usług hotelowych. Jak powinien zaksięgować fakturę za hotel, która zawierała wartości:

  • netto: 350 zł,

  • VAT 8%: 28 zł,

  • brutto: 378 zł?

Koszty poniesione w związku z noclegiem na podstawie otrzymanej faktury należy zaksięgować w kwocie brutto (378 zł) do KPiR. Jak zostało wspomniane wyżej, w przypadku usług hotelarskich nie przysługuje odliczenie VAT, a co za tym idzie, cała kwota stanowi koszt uzyskania przychodów.

Usługi gastronomiczne a odliczenie VAT

Problem pojawia się z właściwym określeniem definicji usług gastronomicznych, a co za tym idzie, również prawem do odliczenia podatku naliczonego VAT. Najważniejszą trudność sprawia podatnikom rozróżnienie usługi gastronomicznej od cateringu.

Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez organy podatkowe catering nie stanowi usługi gastronomicznej, gdyż usługi cateringowe są świadczone poza lokalem usługodawcy. Natomiast usługi restauracyjne (gastronomiczne) polegają na świadczeniu usług w lokalu należącym do usługodawcy.

Wynika z tego, że szczególnie ważne jest określenie, czy świadczone usługi żywieniowe będą usługą gastronomiczną, czy też usługą cateringową. Od prawidłowego ich zdefiniowania zależy, czy przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT.

Przykład 2. 

Właściciel przedsiębiorstwa A często ponosi wydatki na usługi gastronomiczne - posiłki w restauracji związane ze spotkaniami służbowymi. Czy w przypadku spotkania z kontrahentami możliwe jest odliczenie VAT od wystawionej faktury? 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT usługi gastronomiczne świadczone w lokalu nie dają prawa do odliczenia VAT. Co do zasady wydatek za tak wystawioną fakturę należy zaksięgować do KPiR w kwocie brutto jako pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością( kol. 13), pod warunkiem, że wydatek ten nie stanowi kosztu reprezentacji. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.