0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędy na fakturze a odliczenie VAT - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczenie podatku VAT jest podstawowym prawem podatnika, jednak aby tego dokonać, wydatek powinien być prawidłowo udokumentowany. Zdarza się, że firmy otrzymują faktury z błędem. Powstaje wówczas pytanie, czy można z takiej faktury odliczyć VAT? Sprawdź, czy błędy na fakturze uprawniają do odliczenia podatku VAT!

Błędy na fakturze a odliczenie VAT

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że w zakresie, w jakim dokonane przez podatnika zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług. Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym prawem czynnego podatnika VAT.

Jednak aby dokonać odliczenia, zakup powinien być prawidłowo udokumentowany, podstawowymi dokumentami są faktury. Często obarczone są one błędami - niektóre z nich pozbawiają prawa do odliczenia VAT, a inne nie.

Aby można było pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT, wady faktury muszą być na tyle poważne, by wykluczały możliwość traktowania tego dokumentu jako faktury. Podatnik nie traci więc prawa do odliczenia VAT, gdy faktura zawiera drobne błędy o charakterze technicznym, tzw. błędy mniejszej wagi. Stanowi to uchybienie przepisów dotyczących rygorów formalnych faktury, których ciężar gatunkowy jest jednak tego rodzaju, że nie wpływa na możliwość obniżenia podatku należnego.

Również organy podatkowe potwierdzają możliwość odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy faktury zawierają błędy mniejszej wagi. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie z 27 października 2015 r., sygn. IPTPP3/4512-330/15-4/BM, gdzie możemy przeczytać:

(…) faktury z wykazanym podatkiem, zawierające ww. błędy mniejszej wagi, czyli błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, dokumentujące nabycie towarów bądź usług zwolnionych od podatku, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur. Natomiast faktury dokumentujące nabycie towarów bądź usług opodatkowanych według właściwych stawek podatku, zawierające błędy inne niż dotyczące pozycji faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, wskazane w opisie stanu faktycznego, w sytuacji gdy faktury odzwierciedlają prawdziwe zdarzenia gospodarcze, czyli w istocie stwierdzają fakt nabycia przez Spółkę określonych towarów lub usług i jednocześnie błędy te pozostają bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego, to faktury takie nie pozbawiają Wnioskodawcy prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z nich wynikającej (…).

Błędny adres na fakturze

Niekiedy podatnicy otrzymują faktury z błędnymi danymi dotyczącymi adresu firmy, zdarza się to najczęściej w sytuacji, gdy przedsiębiorca zmienia miejsce prowadzenia działalności, a w systemach kontrahentów jest jeszcze wpisany poprzedni adres. Takie błędy kwalifikują się jako błędy mniejszej wagi, gdy pozostałe dane są prawidłowe i pozwalają na określenie, kto jest nabywcą.

Zatem wpisanie starego adresu nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT. Stanowisko takie potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2015 r., nr IBPP3/443-1287/14/AŚ, w którym możemy przeczytać:

(…) wskazanie na fakturze adresu oddziału podmiotu, a nie adresu jego siedziby - przy jednoczesnej prawidłowej nazwie podmiotu oraz prawidłowym (…) NIP - pozwala na prawidłowe określenie nabywcy towaru lub usługi, a jednocześnie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Nie można stwierdzić, że faktury te nie pozwalają na rzeczywiste odzwierciedlenie przebiegu zdarzeń gospodarczych. (…).

Błędy na fakturze - stawka podatku VAT

Obowiązek ustalenia właściwej stawki VAT zawsze spoczywa na podatniku, którym z reguły jest sprzedawca dokonujący odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług. Jednak niezwykle często z uwagi na niejasne przepisy dotyczące stawek VAT przedsiębiorcy otrzymują faktury z błędnymi stawkami.

Bez względu na fakt, że na fakturze zastosowano błędną stawkę podatku, nabywca ma prawo do odliczenia VAT w kwocie wykazanej na fakturze.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której wystawca opodatkowałby dostawę zwolnioną z VAT lub niepodlegającą opodatkowaniu. W takim bowiem przypadku wystawca musiałby odprowadzić VAT należny, do czego zobowiązuje art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, natomiast nabywca nie miałby prawa do odliczenia tego podatku, zabrania tego bowiem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2012 r., sygn. IPP3/443-703/12-4/RD:

(…) w sytuacji gdy została wystawiona faktura VAT z błędną stawką podatku VAT, to faktura taka winna zostać skorygowana. Jednakże do czasu otrzymania jej korekty nabywca ma pełne prawo do odliczenia kwoty tego podatku wynikającej z faktury pierwotnej, oczywiście pod warunkiem, że czynność, którą faktura ta dokumentuje, nie jest z podatku VAT zwolniona bądź w ogóle nie podlega opodatkowaniu lub też nie wystąpią inne okoliczności określone w art. 88 ustawy (…).

Korekta błędów na fakturze przez nabywcę

Błędy stwierdzone przez nabywcę można poprawić notą korygującą, jest ona odpowiednikiem faktury korygującej. O ile jednak faktura korygująca jest wystawiana przez podatnika dokonującego dostawy lub wykonującego usługę, nota korygująca wystawiana jest przez nabywcę towaru lub usługi.

Co do zasady, nota korygująca może być wystawiona przez nabywcę tylko wówczas, gdy w fakturze stwierdzi on błędy nieistotne, niemające przede wszystkim wpływu na zmniejszenie lub zwiększenie wykazanej w fakturze VAT kwoty należności oraz kwoty podatku VAT. Nota korygująca wystawiana jest w przypadku istnienia pomyłki, zwłaszcza w:

 • nazwie nabywcy albo sprzedawcy,

 • ich adresie,

 • numerze identyfikacji podatkowej,

 • znaczeniach towaru.

Ustawodawca w art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, wskazując, że nota korygująca nie może dotyczyć pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy, określił pozycje faktury, które nie mogą być zmienione poprzez wystawienie noty korygującej. Są to:

 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);

 • kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

 • stawka podatku;

 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

 • kwota należności ogółem.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że korekta adresu powinna być dokonana za pomocą noty korygującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów