0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego - rodzaje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w przepisach, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. W ramach powszechnej opieki zdrowotnej przewidziano także świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego. Jak długo może trwać takie leczenie oraz jakie są świadczenia gwarantowane  –  o tym poniżej.

Lecznictwo uzdrowiskowe  –  podstawy prawne 

Na wstępie trzeba wspomnieć o przepisach, jakie są właściwe w odniesieniu do kwestii dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego. Jeżeli chodzi o akt rangi ustawowej, to odpowiednie regulacje zostały zawarte w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą zdrowotną”.

Na szczeblu wykonawczym obowiązującym jest natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, dalej jako „rozp. MZ z dnia 23 lipca 2013 roku”.

Prawo do świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego

Uprawnienia pacjenta do świadczeń realizowanych w ramach leczenia uzdrowiskowego wynikają wprost z ustawy zdrowotnej.

Art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy zdrowotnej

Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego.

Jednocześnie w odniesieniu do realizacji powyższego prawa ustawa zdrowotna odsyła do przepisów wykonawczych wydanych przez MZ  –  w tym przypadku będzie to wskazane już uprzednio rozp. MZ z dnia 23 lipca 2013 roku.

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego

Rodzaje świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego są określone w przepisach rozp. MZ z dnia 23 lipca 2013 roku.

Świadczenia te obejmują zatem:

 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat,
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych,
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych,
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych,
 • uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym,
 • uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym,
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Świadczenia gwarantowane są udzielane w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej w warunkach:

 1. ambulatoryjnych,
 2. stacjonarnych.

Pojęcie strefy „A” zdefiniowano w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

W strefie „A” procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65%. Wspomniana strefa obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta albo turysty, w zakresie nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Zgodnie z postanowieniami rozp. MZ z dnia 23 lipca 2013 roku czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:

 • 27 dni  –  w przypadku leczenia szpitalnego dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
 • 21 dni  –  w odniesieniu do leczenia sanatoryjnego dzieci w wieku od 7 do 18 lat, leczenia sanatoryjnego dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych, leczenia szpitalnego dorosłych oraz leczenia sanatoryjnego dorosłych;
 • 28 dni  –  w przypadku rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym lub rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
 • od 6 do 18 dni  –  odnośnie do leczenia ambulatoryjnego dorosłych i dzieci.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego:

 • szpitalnego dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
 • szpitalnego dorosłych,
 • w formie rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

– może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający odpowiednio 27 dni, 21 dni oraz 28 dni. Przedłużenie czasu trwania leczenia uzdrowiskowego następuje za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Zgody na przedłużenie czasu trwania leczenia uzdrowiskowego udziela się na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ.

Sposób udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej (§ 4 rozp. MZ z dnia 23 lipca 2013 roku).

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

 1. badania diagnostyczne;
 2. leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, zgodnie z art. 35 ustawy zdrowotnej.

§ 7 oraz załącznik nr 2

Warto także podkreślić, że rozp. MZ z dnia 23 lipca 2013 roku określa poziomy warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ze względu na standard pokoju (§ 6) oraz poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za 1 dzień pobytu w przypadku świadczeń gwarantowanych określonego rodzaju.

Lecznictwo uzdrowiskowe  –  czas trwania oraz świadczenia gwarantowane. Podsumowanie 

Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego  –  stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowe zasady realizacji uprawnień ubezpieczonego w tym zakresie zostały określone w przepisach wykonawczych, czyli w Rozporządzeniu MZ z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Leczenie uzdrowiskowe może się odbywać w szpitalach i sanatoriach, stosuje się ponadto leczenie w formie ambulatoryjnej. Długość trwania leczenia uzdrowiskowego zależy od statusu pacjentów (dzieci, dorośli) oraz charakteru zabiegów leczniczych i miejsca świadczenia usług (leczenie szpitalne lub sanatoryjne, rehabilitacja dorosłych, leczenie ambulatoryjne).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów