Poradnik Przedsiębiorcy

Świadczenia przedemerytalne – kto może z nich skorzystać?

W lutym 2019 roku ukończyłam 53 lata. Pracowałam od 1 stycznia 1989 r. do 31 grudnia 1994 r. na umowie zlecenie, a następnie byłam zatrudniona w ramach umowy o pracę od 1 stycznia 1995 r. do 30 listopada 2018 r. Umowa została rozwiązana w związku z upadłością firmy. Od 1 grudnia 2018 r. jestem zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?

Elwira, Katowice

 

Świadczenia przedemerytalne przysługują kobiecie, która do dnia rozwiązania umowy o pracę ukończyła 56 lat i posiada 20 lat stażu pracy lub ukończyła 55 lat, przy czym jej suma okresów składkowych i nieskładkowych wynosi minimum 30 lat. Dodatkowo ze świadczeń przedemerytalnych mogą skorzystać kobiety, które w danym zakładzie pracy były zatrudnione nie krócej niż 6 miesięcy i do dnia zakończenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy posiadały okres uprawniający do emerytury wynoszący minimum 35 lat.

Świadczenie przedemerytalne jest dostępne również dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotni i pobierających zasiłek dla bezrobotnych przez okres nie krótszy niż 180 dni. Dodatkowo w tym przypadku istotne jest, czy w okresie pobierania zasiłku nie odmówiono bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Tylko po spełnieniu tych warunków łącznie będzie przysługiwało świadczenie przedemerytalne.

Osoba ubiegająca się o świadczenia przedemerytalne powinna złożyć do ZUS-u wniosek ESP wraz z informacją odnośnie do okresów składkowych i nieskładkowych.

Świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2019 roku wynosi 1140,99 zł.