0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy – czy jest to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dla celów swojej działalności gospodarczej dokonują zakupu wyposażenia do firmy – np. laptopa czy aparatu fotograficznego. Niektórzy z nich decydują się na nabycie do swojej firmy telewizora. Czy można ująć telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy, jeżeli działalność zarejestrowana jest w domu? Omówimy w artykule.

Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy a koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania oraz zabezpieczenia źródła przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są m.in.:

 • odpisy amortyzacyjne;

 • wydatki na telefon firmowy;

 • opłaty bankowe dotyczące konta firmowego;

 • wydatki na artykuły biurowe;

 • zakup sprzętu do firmy, np. laptopa, drukarki;

 • wynagrodzenie pracowników;

 • zakup paliwa lub inne wydatki związane z użytkowaniem pojazdu w firmie.

Należy także pamiętać, że wydatek musi spełniać następujące warunki, aby został uznany za koszt uzyskania przychodu:

 • był poniesiony przez podatnika;

 • był poniesiony w ramach działalności gospodarczej (jest prawidłowo udokumentowany poprzez fakturę lub rachunek);

 • był poniesiony w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu;

 • miał charakter definitywny (wartość zakupu jest tożsama z otrzymaną fakturą);

 • nie stanowił wydatku z art. 23 ustawy PIT.

Szczególnie ważnym aspektem pozostaje fakt, że podatnik, który ujmuje wydatek w kosztach uzyskania przychodu, w razie kontroli podatkowej jest zobowiązany wytłumaczyć związek przyczynowo-skutkowy poniesionego kosztu. Z wyjaśnienia powinno wynikać, że wydatek został poniesiony w ramach działalności gospodarczej i przyczynia się do osiągnięcia przychodu przez podatnika lub też poniesiono go w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu.

Zakup telewizora nie został wymieniony w katalogu kosztów, które nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu w art. 23 ustawy o PIT, w związku z czym można go ująć w kosztach firmy, jeśli zakup jest prawidłowo udokumentowany fakturą na firmę. Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy może jednak wzbudzić podejrzenia, że jest użytkowany również w celach prywatnych. Z pomocą przychodzi interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2020 roku o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.657.2020.1.KP, dotycząca podatnika, który wskazał okoliczności, w jakich wykorzystuje telewizor w prywatnym mieszkaniu: 

„Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przychodem jest wytwarzanie oprogramowania. Praca ta wymaga od Wnioskodawcy ciągłego kontaktu audiowizualnego z innymi członkami zespołu. Od czasu pandemii COVID-19 większość zadań wykonywanych jest z siedziby firmy, która jest jednocześnie miejscem zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioskodawca zakupił telewizor, który służy jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji oraz do prezentowania udostępnionej przez innych członków zespołu zawartości ekranu. Telewizor został powieszony na ścianie w salono-kuchni, w której Wnioskodawca wykonuje swoje obowiązki służbowe. Poza czasem pracy pomieszczenie jest wykorzystywane do celów prywatnych (...)”.

Natomiast w dalszej części interpretacji Dyrektor zgodził się z podatnikiem i wskazał, że:

„(...) możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu jest uzależniona od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien wiedzieć, że wydatek ten przyczyni się do powstania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu. (...) powyższe wyjaśnienia do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup telewizora spełniają przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym wydatki te można uznać za koszty podatkowe, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy może być ujęty wówczas, gdy spełnione są powyższe warunki, czyli w szczególności służy on w działalności gospodarczej jako np. duży ekran komputerowy do ww. wideokonferencji czy do prezentowania udostępnionej zawartości ekranu (tzw. screen-sharing).

Przykład 1.

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i wykonuje usługi programistyczne, kupił telewizor w ramach prowadzonej działalności. Sprzęt jest potrzebny do wideokonferencji, na której prezentuje on wykonywane przez siebie projekty za pomocą ekranu telewizora. Zakup telewizora może w tym przypadku stanowić koszt podatkowy, który zostanie ujęty w KPiR. Przy czym należy pamiętać, aby wykluczyć jego użytek prywatny np. poprzez fakt, że nie jest to jedyny telewizor w mieszkaniu, znajduje się w pomieszczeniu w całości przeznaczonym do prowadzenia firmy lub nie został zamontowany w salonie podatnika.

Przykład 2.

Z powodu pandemii koronawirusa przedsiębiorca prowadzący szkołę językową musiał zrezygnować z dotychczasowego miejsca prowadzenia działalności. Od tego czasu prowadzi szkołę zdalnie, w związku z czym kupił telewizor, który jest mu potrzebny do kontaktu audiowizualnego z klientami. Ze względu na to, że telewizor pozwala na efektywne prowadzenie zajęć z lekcji języków obcych, podatnik może ująć w kosztach podatkowych zakupiony telewizor, jako że ma to ścisły związek z osiąganymi przychodami.

Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy czy amortyzacja

Podatnik, który nabędzie telewizor do firmy, może go ująć:

 • bezpośrednio w kosztach podatkowych (jeśli ma wartość poniżej 10 tys. złotych brutto – w przypadku nievatowca, netto – w przypadku podatnika VAT czynnego) lub

 • w ewidencji środków trwałych – i tym samym dokonać jego amortyzacji.

Rodzaje amortyzacji opisaliśmy w artykule: Metody amortyzacji środków trwałych – warto wiedzieć!

Przy czym zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PIT, aby sprzęt zaliczyć do środków trwałych, musi on spełniać następujące warunki:

 • jest kompletny i zdatny do użytku;

 • jego okres użytkowania wynosi więcej niż rok;

 • stanowi własność lub współwłasność podatnika;

 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie.

W przypadku wprowadzenia telewizora do środków trwałych należy zastosować KŚT 621.

Przykład 3.

Pan Jacek nabył do działalności gospodarczej telewizor o wartości 5 tys. złotych. W związku z niską wartością (poniżej 10 tys. złotych) pan Jacek będzie mógł ująć telewizor bezpośrednio w kosztach podatkowych lub ująć zakup w ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji.

Przykład 4.

Pani Ludmiła zakupiła nowy telewizor do firmy o wartości 20 tys. złotych i chce go używać tylko dla celów firmowych. W związku z wartością powyżej 10 tys. złotych pani Ludmiła będzie zobowiązana do ujęcia zakupionego telewizora w środkach trwałych i dokonania jego amortyzacji.

Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy w systemie wFirma.pl – ujęcie bezpośrednio w kosztach

W systemie wFirma.pl można ująć zakup telewizora bezpośrednio w kosztach podatkowych przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W otwartym oknie należy uzupełnić podstawowe dane.

Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy - ujęcie bezpośrednio w kosztach

Zaksięgowana faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT zakupów oraz w KPiR w kolumnie 13. „pozostałe wydatki”.

Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy w systemie wFirma.pl – ujęcie w środkach trwałych

W celu ujęcia zakupu telewizora w ewidencji środków trwałych należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. W otwartym oknie trzeba uzupełnić podstawowe dane, w polu METODA AMORTYZACJI wskazać natomiast wybraną metodę amortyzacji.

Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy – ujęcie w środkach trwałych

Zaksięgowana faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT zakupów oraz w KPiR w kolumnie 13. „pozostałe wydatki” w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów