0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Terminy szkoleń BHP - co ile lat trzeba powtarzać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego zatrudniającego. W praktyce pracownicy są zobowiązani do odbywania regularnych szkoleń BHP. Od lipca 2023 roku zmienił się zakres ich częstotliwości. Jakie są nowe terminy szkoleń BHP? Odpowiadamy w artykule.

Terminy szkoleń BHP - czym są szkolenia BHP?

Podstawowym celem każdego szkolenia BHP jest zaznajomienie pracowników ze specyfiką ich stanowiska pracy oraz głównych zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w firmie. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla każdej osoby, która pozostaje w stosunku pracy. Tym samym osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych lub kontraktów B2B nie muszą realizować tego obowiązku, chyba że ustaliły inaczej z zatrudniającym.

Szkolenie BHP powinno co do zasady odbywać się w formie stacjonarnej. Od 1 lipca 2023 roku dopuszczalna jest zdalna forma szkolenia wyłącznie dla pracowników, którzy świadczą swoje obowiązki zdalnie albo hybrydowo (częściowo zdalnie i częściowo w siedzibie pracodawcy). Powyższa reguła jest stosowana przede wszystkim przy pierwszym szkoleniu BHP, a więc względem nowozatrudnionych osób. Jeśli chodzi o szkolenia okresowe, ustawodawca wprowadza możliwość zdalnej realizacji tego obowiązku dla następujących osób:

  • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami;
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni (np. lekarze, nauczyciele);
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni.

Szkolenia stacjonarne są obowiązkowe przede wszystkim dla pracowników fizycznych, wymaga tego przede wszystkim specyfika ich pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP powinno mieć miejsce w ciągu 12 miesięcy, licząc od chwili rozpoczęcia pracy przez daną osobę. Wyjątkiem od tej reguły są pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami w firmie – w tych przypadkach pierwsze szkolenie okresowe powinno być zrealizowane w ciągu pierwszych 6 miesięcy od chwili podjęcia zatrudnienia.

Przykład 1.

Pan Adam podpisał umowę o pracę 4 października 2023 roku na stanowisku montera, przy czym faktycznie został dopuszczony do pracy 25 października 2023 roku (wynika to wprost z zawartej umowy). Do kiedy pracownik powinien odbyć pierwsze szkolenie BHP? 

W tym przypadku ostatnim dniem na odbycie szkolenia BHP będzie 25 października 2024 roku – pana Adama obowiązuje 12-miesięczny okres na odbycie szkolenia BHP.

Przykład 2.

Pan Michał podpisał umowę o pracę 4 października 2023 roku na stanowisku kierownika w dużej korporacji, przy czym faktycznie został dopuszczony do pracy 25 października 2023 roku (wynika to wprost z zawartej umowy). Do kiedy pracownik powinien odbyć pierwsze szkolenie BHP? 

W tym przypadku ostatnim dniem na odbycie szkolenia BHP będzie 25 kwietnia 2024 roku – pana Michała jako pracownika kierującego pracami innych osób obowiązuje bowiem 6-miesięczny okres na odbycie szkolenia BHP.

Terminy szkoleń BHP 

Pandemia koronawirusa wprowadziła ważne zmiany w zakresie terminów realizacji szkoleń BHP. Od 27 lipca 2023 roku obowiązują przepisy Ustawy o świadczeniu wspierającym, zgodnie z którymi termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP został wydłużony z 60 dni do 180 dni – aż od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W chwili pisania tego artykułu stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w Polsce nie obowiązuje, stąd powyższa regulacja nie jest stosowana. Jeśli rząd zdecyduje się na ponowne wprowadzenie powyższych stanów, konieczne będzie stosowanie nowych terminów realizacji szkoleń okresowych BHP.

Stan zagrożenie epidemicznego w Polsce został zniesiony 1 lipca 2023 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W odniesieniu do nowych terminów szkoleń BHP oznacza to, że pracodawcy muszą przeprowadzić wszelkie zaległe szkolenia BHP lub bezpieczeństwa i higieny służb maksymalnie do 28 grudnia 2023 roku.

Przykład 3.

Pracownik został zatrudniony na stanowisku kierowniczym w marcu 2023 roku, jednak ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce nie mógł odbyć obowiązkowego szkolenia BHP. W jego przypadku stosujemy 6-miesięczny termin na odbycie szkolenia BHP, przy czym został on zawieszony na czas trwania obostrzeń związanych z pandemią. Czy pracownik ma obowiązek odbyć szkolenie BHP? 

Tak, zgodnie z nowymi przepisami ma na to czas do 28 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z treścią art. 12e powyższej ustawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na powyższe stanowiska;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 180. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Terminy szkoleń BHP a skutki braku szkolenia BHP

Szkolenie BHP jest na tyle istotne, że jego brak uniemożliwia tak naprawdę podjęcie zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 2373 §1–2 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie BHP zawsze odbywa się na koszt pracodawcy. Zatrudniający nie może przerzucać jego kosztów na pracowników w żadnym zakresie, np. poprzez potrącenie dokonywane z wypłacanego wynagrodzenia.

Wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia 2008 roku (sygn. akt III SA/Wa 1915/07)

Szkolenia, w których pracownik bierze udział, a związanych z prawidłowym wykonywaniem bieżącej pracy, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy u pracownika. W niniejszej sytuacji nie następuje żadne przysporzenie na rzecz pracownika. Pracodawca zamawia taką usługę a firma szkoleniowa ją wykonuje na rzecz pracodawcy, a nie na rzecz pracownika. W związku z powyższym, nie można mówić w takiej sytuacji, że wystąpił przychód u pracownika.

Szkolenia związane z bieżącym wykonywaniem pracy są naturalnym składnikiem procesu zatrudnienia i pracy. Ponoszenie wydatków na pracowników z tytułu szkoleń potrzebnych do wykonywania należycie pracy jest, co do zasady, dokonywane w interesie samego podmiotu, który zatrudnia pracowników i w celu uzyskania przez niego przychodu.

Niezależnie od powyższego pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Pracodawca jest obowiązany również wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – w przeciwnym razie nie wolno dopuszczać go do pracy.

Terminy szkoleń BHP - podsumowanie

Udział w szkoleniu BHP jest obowiązkiem każdego pracownika. Jeśli zatrudniony nie odbędzie takiego szkolenia, nie może być dopuszczony do pracy, a pracodawca może odpowiadać za to zaniedbanie porządkowo względem inspekcji pracy. Szkolenia BHP powinno mieć miejsce w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, a względem określonej grupy pracowników – w ciągu 6 miesięcy od chwili podjęcia pracy. Zaległe szkolenia BHP zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa powinny być wykonane nie później niż do 28 grudnia 2023 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów