0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowelizacja Kodeksu pracy to nowe obowiązki pracodawców wobec kierowców zawodowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisami Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy (kp) oraz niektórych innych ustaw dokonano nowelizacji Kodeksu pracy polegającej w szczególności na rozszerzeniu obowiązków pracodawców w zakresie informowania pracowników o warunkach zatrudnienia. Do grupy pracowników, w odniesieniu do których wspomniane obowiązki są dodatkowo rozbudowane, należą kierowcy transportu międzynarodowego. Nowelizacja obowiązuje od 26 kwietnia 2023 roku. Sprawdź nowe obowiązki pracodawców wobec kierowców!

Podstawowy obowiązek informacyjny

W art. 29 § 3 kp wymieniono aspekty stosunku pracy (warunki zatrudnienia), o których pracodawca ma obowiązek poinformować każdego pracownika, nie później niż w terminie 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy. Zakres tej informacji został wspomnianą nowelizacją znacznie rozszerzony. Obecnie pracodawca musi informować pracownika szczegółowo m.in. o kwestiach związanych z czasem pracy (normy i wymiar czasu pracy, przerwy, okresy odpoczynku, zasady pracy w godzinach nadliczbowych, praca zmianowa), zasadach przemieszczania się między różnymi miejscami wykonywania pracy, składnikach wynagrodzenia i świadczeniach innych niż uzgodnione w umowie o pracę, urlopach, zasadach rozwiązania stosunku pracy i prawie do szkoleń. Ponadto, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, pracodawca informuje pracownika o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę.

Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 26 października 2016 roku (VII P 227/16)

Choć umowa o pracę obok accidentalia negotii, czyli […] elementów przedmiotowo istotnych, może również zawierać szereg naturalia negotii, czyli elementy fakultatywne (przedmiotowo nieistotne), to z doświadczenia życiowego wynika, że nigdy nie zawiera postanowień wyczerpujących wszystkie prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Te bowiem wynikają także ze źródeł prawa pracy (a nie z informacji), jak również są kształtowane przez zwyczaj i zasady współżycia społecznego. Obowiązki pracodawców wobec kierowców w zakresie informacji o treści stosunku pracy odnoszą się zatem do tych powinności i uprawnień pracownika, które nie są objęte treścią umowy o pracę. Poprzez realizację powinności informacyjnych o obowiązkach i uprawnieniach pracownika pracodawca doprecyzowuje wiedzę pracownika o treści łączącego ich stosunku pracy.

Wymagania dyrektywy 2019/1152

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej Kodeks pracy, w odniesieniu do pracowników kierowanych do pracy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju trzeciego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej w art. 7 ust. 1 przewiduje obowiązek przedstawiania dodatkowych informacji o: 

 • państwie lub państwach, w których praca będzie wykonywana; 
 • przewidywanym czasie jej trwania; walucie, w której zostanie wypłacone wynagrodzenie; 
 • w stosownych przypadkach – o świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych związanych z wykonywaniem przydzielonej pracy; 
 • o warunkach powrotu pracownika do kraju. 

Komisja Europejska wyjaśnia, że zwrot „w stosownych przypadkach” odnosi się do sytuacji, w których istnieją świadczenia, dodatki lub ustalenia dotyczące zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

Dokumenty obejmujące wszystkie wymagane informacje muszą być dostarczone pracownikowi przed wyjazdem. O ile dane państwo członkowskie nie postanowi inaczej, wymagania dotyczące pracowników kierowanych za granicę, w tym pracowników podlegających przepisom o delegowaniu, nie będą miały zastosowania, jeżeli czas trwania każdego okresu pracy za granicą, tj. poza państwem, w którym pracownik zwykle wykonuje pracę, nie przekracza 4 kolejnych tygodni.

Przepis art. 291 Kodeksu pracy – dodatkowy obowiązek informacyjny

W celu wdrożenia wspomnianej regulacji dyrektywy zmodyfikowano art. 291 kp. Zgodnie z § 2 tego artykułu, w brzmieniu po nowelizacji, przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie pracodawca przekazuje pracownikowi niezależnie od informacji, o których mowa w art. 29 § 3, informacje w postaci papierowej lub elektronicznej o:

 • państwie lub państwach, w których praca lub zadanie służbowe poza granicami kraju mają być wykonywane;
 • przewidywanym czasie trwania pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju;
 • walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju;
 • świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych związanych z wykonywaniem pracy lub zadania służbowego poza granicami kraju, jeżeli takie świadczenia przewidują przepisy prawa pracy lub wynika to z umowy o pracę;
 • zapewnieniu lub braku zapewnienia powrotu pracownika do kraju;
 • warunkach powrotu pracownika do kraju – w przypadku zapewnienia takiego powrotu.

Poinformowanie pracownika o walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie, może nastąpić przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów prawa pracy (art. 291 § 3 kp).

Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie wyżej wymienionych warunków, niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi (art. 291 § 3 kp).

Dodatkowe obowiązki pracodawców wobec kierowców dotyczą również kierowców międzynarodowych

Do pracowników realizujących zadania służbowe poza granicami kraju należy zaliczyć m.in. kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (międzynarodowy transport drogowy).

Zgodnie z definicjami stosowanymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego:

 • krajowy transport drogowy to podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • międzynarodowy transport drogowy to podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przewóz drogowy to transport drogowy, a także niezarobkowy przewóz drogowy, oraz inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

Kierowcy międzynarodowego transportu drogowego należą więc do grupy pracowników, którym pracodawca musi przekazać informacje wyszczególnione w art. 291 kp.

Przykład 1.

Kierowca otrzymał polecenie przewiezienia towaru z Polski do Włoch. Od dnia wyjazdu do dnia powrotu upłynie 8 dni. Okres przebywania poza granicami kraju nie przekroczy więc 4 kolejnych tygodni – a zatem pracodawca nie ma w tym przypadku obowiązku przekazania kierowcy informacji, o których mowa w art. 291 kp. Obowiązek taki będzie spoczywał na pracodawcy, gdy czas wykonywania przez kierowcę zadania służbowego poza granicami kraju trwać będzie dłużej niż 4 kolejne tygodnie.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 281 § 1 pkt 2a kp, kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, nie informuje pracownika w terminie o warunkach jego zatrudnienia, naruszając w sposób rażący m.in. przepisy art. 291 kp – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Wprowadzenie do Kodeksu pracy rozszerzonych regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych służy polepszeniu sytuacji pracowników poprzez zapewnienie im wiedzy o istotnych warunkach pracy, co sprzyjać powinno ich adaptacji w miejscu pracy oraz zwiększeniu przewidywalności przebiegu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Potrzeba realizacji tych celów w szczególny sposób odnosi się do pracowników wykonujących część swoich zadań za granicą, w tym do kierowców międzynarodowego transportu drogowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów