0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest rejestr wypadków?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W razie wystąpienia wypadku przy pracy na pracodawcy ciąży szereg obowiązków związanych z możliwym ograniczeniem jego negatywnych następstw. Działania podejmowane przez pracodawcę muszą być odpowiednio udokumentowane, m.in. w celu zapewnienia właściwego przebiegu postępowania powypadkowego i wykazania, że dochowano w tym zakresie wszystkich wymagań prawnych. W ramach dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy pracodawca obowiązany jest prowadzić rejestr wypadków, będący swego rodzaju ewidencją zdarzeń o takim charakterze, występujących u pracodawcy w poszczególnych latach.

Wypadek przy pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również inne nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu, wymienione szczegółowo w art. 3 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy. Osoba kierująca pracownikami jest natomiast obowiązana organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy (art. 207 § 2 pkt 4 i art. 212 pkt 3 Kodeksu pracy).

 Jak stanowi art. 234 Kodeksu pracy, w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

 • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie;
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku;
 • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom;
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy;
 • prowadzić rejestr wypadków przy pracy;
 • przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

 

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca. 

Postępowanie powypadkowe

Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy, określono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).

 W myśl przepisów tego rozporządzenia pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku. Okoliczności i przyczyny wypadku określa powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, który niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku jest obowiązany przystąpić do wskazania jego okoliczności i przyczyn. Jeżeli wypadek miał rozmiary katastrofy albo spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zespół powypadkowy wykorzystuje ustalenia zespołu specjalistów, powołanego przez właściwego ministra, wojewodę lub organ sprawujący nadzór, do ustalenia przyczyn wypadku oraz wyjaśnienia problemów technicznych i technologicznych.

Protokół powypadkowy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy). Określenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia. Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca. Zespół powypadkowy jest zobligowany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy.

Rejestr wypadków

Zgodnie § 16 rozporządzenia pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

 Rejestr wypadków przy pracy zawiera:

 • imię i nazwisko poszkodowanego;
 • miejsce i datę wypadku;
 • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego;
 • datę sporządzenia protokołu powypadkowego;
 • stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
 • datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy;
 • liczbę dni niezdolności do pracy;
 • inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie określają wzoru (formularza) rejestru wypadków. Jest to zatem pozostawione pracodawcy. Istotne znaczenie ma fakt, aby rejestr wypadków zawierał wszystkie wymagane dane oraz był czytelny. Wzór rejestru może przedstawiać się następująco:

 

…………………….

nazwa pracodawcy

 Rejestr wypadków przy pracy

Numer protokołu powypadkowego

   

Imię i nazwisko poszkodowanego

   

Miejsce wypadku

   

Data wypadku

   

Skutki wypadku dla poszkodowanego

   

Data sporządzenia protokołu powypadkowego

   

Czy wypadek jest wypadkiem przy pracy?

   

Data przekazania do ZUS-u wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

   

Liczba dni niezdolności do pracy

   

Inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe

   

Dbałość o właściwe prowadzenie rejestru wypadków, poza tym, że stanowi realizację wymogu prawnego, ułatwia prowadzenie przez pracodawcę spraw wypadków w sposób zorganizowany i uporządkowany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów