Poradnik Przedsiębiorcy

Nieodpłatne przekazanie towarów w świetle ustawy o VAT

W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój różnych form reklamy. Przedsiębiorcy korzystają przy tym z różnych technologii i możliwości pokazania się na rynku krajowym jak i zagranicznym. Nieodpłatne przekazanie towarów na reprezentację i reklamę jest jednym z przejawów tworzenia wizerunku firmy.

Czym jest reprezentacja i reklama

Przez reklamę rozumie się wszelkie działania, mające na celu ukazanie produktów firmy w określonej formie lub postaci w taki sposób aby zachęcić wszystkich możliwych, potencjalnych klientów do ich zakupu.

Z kolei reprezentacja w praktyce gospodarczej określana jest jako stworzenie najbardziej korzystnego obrazu prowadzonej działalności gospodarczej a poprzez to skuteczne jej promowanie.

Reprezentacja i reklama a podatek VAT

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się także nieodpłatne przekazanie towarów należących do firmy, a w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste przedsiębiorcy lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli właścicielowi firmy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Nieodpłatne przekazanie towarów o małej wartości

Sytuacją wyjątkową w nieodpłatnym przekazywaniu towarów jest przypadek przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki. Nie stanowią one bowiem odpłatnej dostawy towarów a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT z tym, że przekazanie to musi nastąpić wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Inną kategorią towarów o małej wartości są prezenty o małej wartości. Przedsiębiorca nie opodatkowuje tej transakcji, jeżeli przekazuje jednej osobie prezenty:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, wówczas gdy prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,

  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Praktyka orzecznicza bardzo skrupulatnie stoi na straży powyższych limitów. Przykładem może być interpretacja indywidualna z 4 kwietnia 2016r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP1/4512-999/15/AW jak również interpretacja indywidualna z 11 maja 2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP1/4512-98/15/AW.

Wobec licznych problemów z interpretacją czy nieodpłatnie przekazany towar stanowi próbkę czy też nie, organy orzecznicze określiły pewne przesłanki, których spełnienie przybliża określenie przekazywanego towaru jako próbkę:

  1. stanowi niewielką ilość towaru, która reprezentowała określony rodzaj lub kategorię towarów,

  2. zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru,

  3. ilość lub wartość przekazywanych próbek nie wskazywała na działanie mające charakter handlowy.

Stanowisko to znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2016r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. ILPP3/4512-1-268/15-5/MR.