0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla klasy średniej w zeznaniu rocznym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od początku obowiązywania Polskiego Ładu bardzo dużo wątpliwości pojawia się co do sposobu stosowania ulgi dla klasy średniej. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić mechanizm działania ulgi oraz to, w jaki sposób ulga dla klasy średniej w zeznaniu rocznym powinna zostać rozliczona.

Kto jest uprawniony do ulgi dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej jest preferencją podatkową polegającą na odliczeniu od podstawy opodatkowania określonej kwoty.

Zgodnie z art. 26 ust. 4a ustawy o PIT ulga ta przewidziana jest dla podatników osiągających przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, a więc zgodnie ze skalą podatkową zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

W konsekwencji trzeba podkreślić, że ulga nie przysługuje podatnikom osiągającym np. dochody z umów cywilnoprawnych czy też z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

Dodatkowo ulga jest stosowana wyłącznie w pewnych ramach uzyskanego przychodu. Otóż zastosować w zeznaniu rocznym może ją taki podatnik, którego przychody mieszczą się w przedziale co najmniej 68 412 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł przychodów.

Nieco inaczej limit oblicza się w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, ponieważ w ich przypadku bierzemy pod uwagę przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów podobnych ustalamy sam przychód z tego tytułu.

Ulga dla klasy średniej przysługuje wyłącznie w przypadku uzyskiwania przychodów z określonych źródeł i tylko gdy przychody podatnika nie są mniejsze niż 68 412 zł oraz nie większe niż 133 692 zł.

Możliwość stosowania ulgi dla klasy średniej w trakcie roku podatkowego

Ulga dla klasy średniej powinna być stosowana również na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek. Ustawowo pracodawca ma obowiązek stosowania ulgi, jeżeli przychody pracownika w skali miesiąca mieszczą się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł.

Pracodawca nie stosuje ulgi w zakresie poboru miesięcznych zaliczek na podatek, jeżeli pracownik złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Wynika to z treści art. 32 ust. 2b ustawy o PIT, gdzie podano, że jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Pojawia się zatem pytanie, w jakich sytuacjach złożenie takiego wniosku jest uzasadnione. Otóż należy pamiętać o wskazanych limitach przychodów uprawniających do stosowania ulgi. Jeżeli pracownik przewiduje, że jego przychody ze stosunku pracy w skali roku przekroczą górną granicę, tj. 133 692 zł, to powinien złożyć oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej.

Przykład 1.

Pracownik osiąga miesięczne przychody w wysokości 10 000 zł. Przewiduje jednak, że otrzyma sporą premię pieniężną na koniec roku, przez co jego przychody w skali całego roku przekroczą 133 692 zł. W takiej sytuacji uzasadnione jest złożenie oświadczenia o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej w trakcie roku. W sytuacji gdyby pracownik nie złożył takiego wniosku, okaże się, że ulga dla klasy średniej nie przysługuje, co powoduje, że w momencie składania zeznania rocznego podatnik będzie musiał dopłacić do podatku.

Ulga dla klasy średniej może być także stosowana na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek przez przedsiębiorców. Jednak w takim przypadku obowiązują nieco inne zasady, ponieważ podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zaczynają stosować ulgę, dopiero gdy przychody z tego tytułu przekroczą kwotę 68 412 zł.

Pamiętajmy, że w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą nie ma zastosowania zasada, że ulga dla klasy średniej stosowana jest, gdy miesięczne przychody mieszczą się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł. Ta reguła obowiązuje wyłącznie pracowników.

Ulga dla klasy średniej jest stosowana przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego od przychodów mieszczących się w określonym przedziale. Warto jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach uzasadnione będzie złożenie przez pracownika oświadczenia o niestosowaniu ulgi przez pracodawcę.

Ulga dla klasy średniej w zeznaniu rocznym składanym przez małżonków

Na zasadzie wyjątku małżonkowie pozostający w ustroju wspólności małżeńskiej mogą złożyć wspólne zeznanie roczne. W takim przypadku podatek jest obliczany od połowy sumy wspólnych dochodów.

Jeżeli chodzi o stosowanie ulgi dla klasy średniej w takich okolicznościach, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na treść art. 26 ust. 4c ustawy o PIT. Regulacja ta stanowi, że w przypadku wyboru przez małżonków wspólnego rozliczenia każdy z nich może odliczyć ulgę dla klasy średniej od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez nich w roku podatkowym. Art. 26 ust. 4b i art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Taka treść przepisu oznacza zatem, że małżonkowie będą mogli zastosować ulgę, jeżeli połowa ich łącznych przychodów uzyskanych w roku podatkowym ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z działalności gospodarczej, będzie wynosić co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy kwoty 133 692 zł.

Pozwala to zatem przyjąć, że jeżeli przychody jednego małżonka nie mieszczą się w limicie (np. są niższe niż 68 412 zł), ale po zsumowaniu z przychodami drugiego małżonka warunek ten będzie spełniony, to podatnik nabędzie prawo do ulgi dla klasy średniej.

Przykład 2.

Małżonkowie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Przychody jednego z nich w skali roku wynoszą 30 000 zł, natomiast przychody drugiego to 160 000 zł. W takim przypadku żaden z nich nie jest uprawniony do indywidualnego zastosowania ulgi. Jeżeli natomiast zdecydują się na wspólne rozliczenie w zeznaniu rocznym, to kwota przychodu będzie wynosić 95 000 zł, a zatem będzie mieścić się w limicie. Każdy z małżonków nabędzie prawo do ulgi dla klasy średniej na etapie rozliczenia rocznego.

Na koniec podkreślmy, że wspólnie rozliczona ulga dla klasy średniej w zeznaniu rocznym, to preferencje z której podatnicy mogą, ale wcale nie muszą korzystać. W pewnych okolicznościach wspólne rozliczenie ulgi może okazać się bowiem niekorzystne.

Przykład 3.

Przychody jednego z małżonków w skali roku wynoszą 80 000 zł. Drugi z małżonków osiągnął w roku podatkowym przychody z działalności gospodarczej w kwocie 15 000 zł. W przypadku wspólnego rozliczenia ulgi przychód przypadający na każdego małżonka to 47 500 zł. To powoduje, że żaden z małżonków nie będzie uprawniony do skorzystania z ulgi dla klasy średniej. Pozostając przy indywidualnym rozliczeniu, jeden z małżonków zachowa prawo do ulgi dla klasy średniej.

Obowiązujące regulacje wskazują na stosowanie do ulgi dla klasy średniej analogicznych zasad jak przy obliczaniu dochodu małżonków rozliczających się wspólnie. Małżonkowie powinni jednak zastanowić się, czy w każdym przypadku takie wspólnie ustalenie limitu ulgi będzie korzystnym rozwiązaniem.

Jak widać z przedstawionych regulacji, mechanizm stosowania ulgi dla klasy średniej nie jest prosty. Przepisy zawierają wiele skomplikowanych warunków uprawniających do ulgi. W przypadku podatników rozliczających ulgę na etapie rozliczenia rocznego trzeba także zwrócić uwagę na kwestię wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów