Poradnik Przedsiębiorcy

Nowy Ład - ulga dla klasy średniej jak obliczyć?

Ulga dla klasy średniej to dla podatników nie lada wyzwanie. O ile wyliczenie ulgi dla pracowników jest intuicyjne, to dla przedsiębiorców nadal nie wszystko w tym zakresie jest jasne. W związku z tym w artykule omówione zostanie następujące zagadnienie – ulga dla klasy średniej i jak ją obliczyć u przedsiębiorcy! Sprawdźmy!

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Z preferencji podatkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

Z ulgi mogą również skorzystać twórcy i artyści, którzy stosują 50% autorskie koszty uzyskania przychodów. Nowa ulga zacznie obowiązywać w 2022 roku, zatem będzie można ją uwzględnić w deklaracji składanej w roku 2023.

Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają:

  • emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury,
  • zleceniobiorcy,
  • osoby prowadzące działalność opodatkowaną w inny sposób niż skalą podatkową (czyli na karcie podatkowej, ryczałcie i stosujący podatek liniowy)
  • oraz osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło.

Pobierz przewodnik dla podatnika dotyczący ulgi dla klasy średniej od Ministerstwa!

Do pobrania:

pdf
PRZEWODNIK DLA PODATNIKA ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ.pdf Udostępniony przez Ministerstwo Finansów

Schemat wyliczenia ulgi dla klasy średniej

Kwotę ulgi dla klasy średniej oblicza się według wzoru:

Podstawa wyliczenia ulgi (A)

Wzór wyliczenia ulgi dla klasy średniej

poniżej 68 412 zł

brak ulgi

od 68 412 zł do 102 588 zł

(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od 102 588,01 zł do 133 692 zł

(A x (–7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

powyżej 133 692 zł

brak ulgi

A – oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z nich składek na ubezpieczenia społeczne (które zostały zapłacone i ujęte w kosztach podatkowych).

W związku z powyższym, aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej, oprócz posiadania przychodów z umowy o pracę lub/i działalności trzeba mieścić się w limicie przychodów, który upoważni do ulgi.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku ulgi dla klasy średniej ustawodawca nie wskazał, w jakiej kolejności będzie odliczana ulga – czy przed innymi ulgami, czy po ich odliczeniu. W tym zakresie trzeba więc poczekać na uregulowanie tego zagadnienia przez ustawodawcę bądź objaśnienie jej zastosowania w zeznaniu rocznym. Jeśli odliczenie ulg miałoby miejsce po odliczeniu pozostałych ulg podatkowych, to może być to korzystne w przypadku opodatkowania z małżonkiem.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzi własną działalność, z której dochód wynosi 85 000 zł. W jakiej kwocie podatnikowi przysługuje ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej wynosi 6541,18 zł i tym samym dochód do opodatkowania obejmie 78 459 zł, czyli oszczędzamy na podatku 1112 zł.

Obliczenia:

A = 85 000 zł

(85 000 x 6,68% – 4566) / 0,17 = 6541,18 zł ulga dla klasy średniej

85 000 – 6541 zł = 78 459 zł dochód do opodatkowania (kwota zaokrąglona)

85 000 zł x 17% – 5100 zł = 9350 zł (kwota zaokrąglona)

78 459 zł x 17% – 5100 zł = 8238 zł (kwota zaokrąglona)

Ulga dla klasy średniej dla przedsiębiorcy przysługuje w rozliczeniu rocznym oraz według ostatnich wyjaśnień Ministerstwa Finansów jej stosowanie możliwe będzie również w zaliczkach na podatek dochodowy. Natomiast jak wskazuje samo Ministerstwo lepiej poczekać do końca roku aby mieć pewność, że ulga będzie przysługiwać. W przypadku działalności gospodarczej nie zawsze jest pewne jaki finalnie dochód zostanie osiągnięty. Natomiast jeśli podatnik zdecyduje się na rozliczenie w zaliczce ulgi to stosuje według informacji Ministerstwa wzór jak dla rozliczenia roku podatkowego.

Ulga dla klasy średniej – jak obliczyć, gdy występuje dodatkowo etat lub umowa cywilnoprawna

Jak zostało wspomniane, ulga dla klasy średniej obejmuje przychody z tytułu umowy o pracę oraz z działalności gospodarczej, w przypadku gdy jest prowadzona. W związku z tym dla celów obliczenia ulgi należy te przychody połączyć, jeśli w danym roku wystąpiły oba źródła przychodów. Natomiast jeśli jest prowadzona działalność gospodarcza i osiągane są np. przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej, wówczas nie wliczają się one do podstawy obliczenia ulgi – (A).

Przykład 2.

Przedsiębiorca prowadzi własną działalność, z której dochód wynosi 45 000 zł, a z tytułu umowy o pracę 30 000 zł. W jakiej kwocie podatnikowi przysługuje ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej wynosi 2611,76 zł zł i tym samym dochód do opodatkowania obejmie 72 388 zł, czyli na podatku oszczędzamy 444 zł.

Obliczenia:

A = 75 000 zł

(75 000 zł x 6,68% – 4566) / 0,17 = 2611,76 zł ulga dla klasy średniej

75 000 zł – 2611,76 zł = 72 388 zł dochód do opodatkowania (kwota zaokrąglona)

75 000 zł x 17% – 5100 zł = 7650 zł podatek bez ulgi (kwota zaokrąglona)

72 388 zł x 17% – 5100 zł = 7206 zł podatek z ulgą (kwota zaokrąglona)

Przykład 3.

Przedsiębiorca prowadzi własną działalność, z której dochód wynosi 45 000 zł, a także z tytułu umowy zlecenia uzyskuje 30 000 zł. W jakiej kwocie podatnikowi przysługuje ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej nie przysługuje ze względu na nieprzekroczenie kwoty przychodów z działalności w wysokości 68 412 zł. Wynika to z faktu, że przychody z tytułu zlecenia dla celów obliczenia ulgi dla klasy średniej nie są brane pod uwagę. Podatnik zapłaci więc podatek w kwocie 7650 zł.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku umowy o pracę ulga dla klasy średniej może być liczona w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracodawca może więc uwzględniać ulgę w wynagrodzeniu i wyliczać ją od kwoty przychodu wynikającą z umowy o pracę. Natomiast może się zdarzyć sytuacja, w której w połączeniu z przychodami z działalności zostanie przekroczona kwota 133 692 zł, do której możliwe jest skorzystanie z ulgi dla klasy średniej, i tym samym wyjdzie podatek do dopłaty. Jeśli podatnik wie, że uwzględniając przewidywane dochody z działalności gospodarczej, przekroczy ten limit, to aby nie dopłacać podatku, warto złożyć u pracodawcy wniosek o nienaliczanie ulgi.

Przykładowy wzór wniosku:

Data, miejscowość

Dane podatnika, tj.:

imię i nazwisko

adres zamieszkania

Dane pracodawcy

nazwa firmy,

adres zamieszkania

NIP

Wniosek o nienaliczanie ulgi dla pracowników

Ja, niżej podpisany/a, wnoszę o nienaliczanie ulgi dla pracowników regulowanej przez art. 32. ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe proszę zastosować od rozliczenia wynagrodzenia w 2022 roku.


Podpis podatnika

Przykład 4.

Podatnik z tytułu umowy o pracę zarabia 8000 zł brutto (w wynagrodzeniu nie jest uwzględniana kwota wolna, ponieważ ujmowana jest ona w wyliczeniu zaliczki z działalności). Pracodawca co miesiąc odliczał ulgę dla klasy średniej w kwocie 905,29 zł. W rezultacie osiągnął więc roczny przychód 96 000 zł, ulgę odliczył w kwocie 10 863,48 zł. Z tytułu działalności, jako że dopiero ją rozkręca, osiągnął dochód w kwocie 50 000 zł. Czy po połączeniu podatnik może zastosować ulgę? Ile podatku będzie winny do budżetu?

Podstawa dla obliczenia ulgi dla klasy średniej wynosi 146 000 zł. Ulga dla klasy średniej nie przysługuje ze względu na przekroczenie kwoty łącznej przychodów w wysokości 133 692 zł. W związku z tym podatnik będzie musiał zapłacić podatek w kwocie 23 620 zł. Uregulował go w wysokości 17 873 zł, więc do dopłaty będzie miał 5747 zł.

Obliczenia:
Podstawa opodatkowania: 146 000 zł
Podatek: 23 620 zł (120 000 x 17% – 5100) + (26 000 zł x 32%)
Zapłacony dotychczas podatek z umowy o pracę: 14 473 zł [(96 000 zł – 10 863,48 zł) x 17%]
Zapłacony dotychczas podatek z działalności: 3400 zł [(50 000 zł x 17%) – 5100 zł]
Różnica w podatku w ujęciu rocznym, a odprowadzone łącznie miesięcznie: 5747 zł (23 620 zł – 17 873 zł).

Ulga dla klasy średniej – jak obliczyć, gdy rozliczamy się z małżonkiem

Zgodnie z art. 26 ust. 4c ustawy o PIT: w przypadku wyboru przez małżonków sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub art. 6a, każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według wzoru, o którym mowa w ust. 4a, od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym obliczonej zgodnie z ust. 4a, przy czym przepisy ust. 4b i art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej w przypadku małżonków, suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów musi wynosić co najmniej 68 412 zł i nie może przekraczać kwoty 133 692 zł. Do obliczenia ulgi ustalić należy połowę łącznej kwoty dochodu, a dopiero potem obliczyć od niej ulgę.

Przykład 5.

Pan Marcin jest w związku małżeńskim z panią Martyną. Mają wspólność majątkową. Pan Marcin jest zatrudniony na umowę o pracę i osiągnął przychód brutto w kwocie 59 000 zł. Natomiast pani Martyna osiągnęła dochód z działalności gospodarczej w kwocie 50 000 zł. Ile wynosi ulga dla klasy średniej w ich przypadku?

Ulga dla klasy średniej nie wyjdzie ze względu na nieprzekroczenie kwoty przychodów z działalności w wysokości 68 412 zł.

Łączny dochód = 109 000 zł

Połowa łącznego dochodu = 54 500 zł

Natomiast jeśli pan Marcin z panią Martyną razem osiągnęliby łączny dochód np. 200 000 zł (po 100 000 zł na małżonka) i tym samym połowa łącznego dochodu obejmie 100 000 zł, to kwota ulgi dla klasy średniej wyniesie 12 435,29 zł dla każdego z małżonków. Podatek dochodowy obejmie 7672 zł i tym samym dzięki uldze małżonkowie oszczędzają 4228 zł.

Obliczenia:
(100 000 zł x 6,68% – 4566) / 0,17 = 12 435,29 zł ulga dla klasy średniej
100 000 zł – (12 435,29 zł x 2) = 75 129 zł dochód do opodatkowania (kwota zaokrąglona)
(100 000 zł x 17%) x 2 – 5100 zł = 28 900 zł podatek bez ulgi (kwota zaokrąglona)
(75 129 zł x 17%) x 2 – 5100 zł) = 20 444 zł podatek z ulgą (kwota zaokrąglona)