0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

5% PIT dla programisty, czyli ulga IP BOX w IT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga IP BOX w IT jest preferencją podatkową polegającą na możliwości zastosowania niższej stawki podatku dochodowego. W naszym dzisiejszym artykule przeanalizujemy wszystkie najważniejsze elementy konstrukcyjne ulgi IP BOX w przypadku programisty.

Kto może korzystać z ulgi IP BOX?

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Zwróćmy zatem uwagę, że nie jest to typowa ulga w rozumieniu prawa podatkowego polegająca na możliwości odliczenia określonych kwot od podatku czy też od dochodu. W przypadku IP BOX preferencja polega bowiem na możliwości zastosowania do konkretnego dochodu znacznie obniżonej stawki podatkowej, która wynosi 5%.

Podkreślenia przy tym wymaga, że IP BOX jest dedykowana wyłącznie tym podatnikom, którzy osiągają dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest zatem możliwe, aby programista korzystał z ulgi IP BOX w ramach stosunku pracy czy też w ramach umowy cywilnoprawnej.

Co ważne, programista prowadzący działalność gospodarczą może zastosować preferencyjną stawkę zarówno do dochodu osiągniętego w kraju, jak i za granicą. Ustawa o PIT nie ogranicza bowiem możliwości stosowania ulgi IP BOX wyłącznie do dochodów krajowych.

Podkreślenia wymaga także, że ulga IP BOX w IT przysługuje tym programistom, którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego. Nie jest natomiast możliwe zastosowanie ulgi IP BOX, gdy programista jako formę opodatkowania wybrał ryczałt ewidencjonowany.

Jednoznacznie wskazuje na to również treść interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 grudnia 2019 roku, nr 0114-KDIP3-3.4011.427.2019.2.MT, gdzie wskazano, że wybór przez podatnika ryczałtu ewidencjonowanego dla opodatkowania w 2019 roku przychodów z działalności gospodarczej pozbawia możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% od dochodu osiągniętego w 2019 roku z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego.

Ulga IP BOX w IT w postaci 5% stawki podatku stosowanej do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej przysługuje wyłącznie programistom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Preferencyjna stawka podatku nie ma zastosowania do każdego dochodu osiąganego przez programistę. Obniżona stawka podatku stosowana będzie wyłącznie do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którymi są:

 1. patent;
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy;
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin;
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

W kontekście ww. przepisu możemy zatem wskazać, że abyśmy mogli mówić o wystąpieniu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 2. należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT;
 3. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE.

W rozumieniu potocznym możemy wskazać, że chodzi o twórczy rezultat pracy programisty. Należy przez to rozumieć rezultat takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem ma cechę nowości. Owa twórczość może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

To zatem oznacza, że z zakresu ulgi IP BOX należy wyłączyć działalność o charakterze rutynowym, będącą wynikiem wyłącznie mechanicznych działań, które nie prowadzą do twórczego i oryginalnego rezultatu.

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej uprawniające do skorzystania z ulgi IP BOX musi wynikać z twórczej pracy programisty, której rezultat ma charakter oryginalny i innowacyjny, oraz która jest podejmowana w celu zwiększenia, a także wykorzystania wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Obniżona stawka ma zastosowanie do dochodu, jaki został osiągnięty w roku podatkowym:

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Jak podaje art. 30ca ust. 11 ustawy o PIT, podatnicy korzystający z preferencyjnego opodatkowania są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Taka treść przepisu oznacza zatem, że podatnicy mogą skorzystać z preferencyjnej stawki dopiero na etapie rozliczenia rocznego. Nie jest zatem dopuszczalne stosowanie stawki 5% na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek (z wyjątkiem prowadzenia działalności związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 art. 52u ustawy o PIT).

Tak samo wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2020 roku, nr 0115-KDIT3.4011.448.2019.2.MJ. W piśmie tym możemy przeczytać, że programista osiągający dochody z kwalifikowanego IP w ciągu roku podatkowego jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów według stawki odpowiadającej wybranej przez niego formie opodatkowania działalności gospodarczej.

5% stawka podatku może znaleźć zastosowanie do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej dopiero na etapie składania rocznego zeznania podatkowego.

Ulga IP BOX w IT polega na możliwości znacznego obniżenia stawki podatkowej aż do poziomu 5%. Z preferencji tej skorzystać mogą programiści prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w chwili składania zeznania rocznego za poprzedni rok podatkowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów