0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulgi podatkowe dla nowej inwestycji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie biznesu wiąże się niejednokrotnie z koniecznością podejmowania decyzji, których skutki mają różny wymiar, jednak najczęściej dotyka to kwestii finansowych. Dla przedsiębiorcy, który wchodzi na rynek istotne jest, aby decyzje w sprawie wdrażanej inwestycji były trafione, bo porażka może zniechęcić może przynieść spore straty finansowe. Dlatego tak istotne jest wsparcie dla przedsiębiorców dla przykładu z ramienia państwa lub lokalnych władz, które skutkuje konkretną pomocą finansową. Jedną z takich możliwości jest skorzystanie ze wsparcia na realizację nowej inwestycji. Sprawdź jak otrzymać wsparcie przy otrzymaniu ulgi podatkowe dla nowej inwestycji.

Wsparcie na realizację nowej inwestycji, jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla przedsiębiorcy, który będzie chciał skorzystać z takiej możliwości, ten rodzaj wsparcia wiąże się przede wszystkim z możliwością skorzystania z ulg podatkowych w obrębie konkretnego regionu. Odpowiednie przepisy określają obszary kraju, na których jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej, maksymalne wielkości tej pomocy, a także rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy regionalnej nie jest dozwolone.

Jak rozpocząć procedurę dotyczącą udzielenia wsparcie?

Decyzję o wsparciu wydaje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zawierający plan realizacji nowej inwestycji. Oznacza, to że tryb pozyskania wsparcia ma charakter wnioskowy, a zatem istnieje koniczność spełnienia wymagań dotyczących wsparcia. Do wniosku, przedsiębiorca musi zatem przedłożyć:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 2. Sprawozdania finansowe spółki za 3 ostatnie lata obrotowe wnioskodawcy (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe PIT osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za ostatni rok lub w przypadku nowej spółki – sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego

 3. Biznesplan nowej inwestycji

Przedsiębiorca, który nie przedłoży wszystkich wymaganych ale i potrzebnych dokumentów, niezbędnych z uwagi na specyfikę planowanej inwestycji, powinien mieć świadomość, że organ właściwy do rozpatrzenia wniosku, ma prawo wzywać go o przedłożenie takich dokumentów w trybie dotyczącym uzupełnienia brak formalnych wniosku. Brak uzupełnienia czy przedłożenia dokumentów wymaganych może skutkować odmową wydania decyzji o wsparciu.

Organem właściwym w sprawach wspierania nowej inwestycji jest minister właściwy do spraw gospodarki, przy czym to zarządzający odpowiednimi obszarami wykonują zadania określone w ustawie, w tym faktycznie rozpoznają wnioski o uzyskanie wsparcia. Zarządzający obszarem wspiera rozwój nowych inwestycji na danym obszarze, biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe regionu i cele gospodarcze danego regionu. 

Wydanie decyzji o udzieleniu wsparcia

Po złożeniu wniosku, po uzupełnieniu wymaganych dokumentów, następuje czas w którym, w drodze decyzji ustala się czy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze wsparcia. Decyzję wydaje minister właściwy do spraw gospodarki. 

Ulga podatkowa o której tu mowa, jako wsparcie otrzymywana jest na pewien konkretny okres, który to z kolei uzależniony jest od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru, przy czym jest to czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15.

Aby wniosek został uwzględniony nowa inwestycja musi spełniać kryteria: ilościowe i jakościowe, a nadto inwestycja musi być prowadzona w ramach działalności gospodarczej niewyłączonej.

Tytułem przykładu należy wskazać, że decyzja o wsparciu nie zostanie wydana na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 1. wytwarzania materiałów wybuchowych, wytwarzania wyrobów tytoniowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

 2. usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

 3. obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

 4. usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU; (…)

i innych, które zostały szczegółowo określone Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Kryteria „jakościowe” oraz liczba punktów przyznawanych za ich spełnienie zostały szczegółowo określone w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z 28.08.2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Kryterium ilościowe jest określane dla danego powiatu, w zależności od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia.

Kryterium ilościowe oznacza minimalne koszty kwalifikowane inwestycji, które przedsiębiorca jest zobowiązany ponieść, aby uzyskać wsparcie. Koszty kwalifikowane zostały enumeratywnie określone i obejmują:

 • koszty związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

 • cenę nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców);

 • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej (w przypadku dużych przedsiębiorców takie koszty nowej inwestycji zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą);

 • koszt związany z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej pięć lat, a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej trzy lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;

 • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Decyzja o wsparciu określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;

 2. poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;

 3. terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane, z wyłączeniem dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które mogą być kwalifikowane po terminie zakończenia inwestycji;

 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;

 5. kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;

 6. terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

Prawomocna decyzja o udzieleniu wsparcia, z racji dotyczących ulg podatkowanych, musi zostać doręczona Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Prawo do korzystania ze zwolnienia, od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygasa z upływem okresu, na jaki została wydana decyzja o wsparciu, w przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o wsparciu.

Jakie są konkretne profity związane z uzyskaniem wsparcia?

Wsparcie polega na udzieleniu przedsiębiorcy zwolnienia podatkowego w podatku CIT (dochodowy od osób prawnych)  lub PIT (dochodowy od osób fizycznych), w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa, które waha się w zależności od wielkości firmy oraz miejsca inwestycji od 10 do nawet 70 % wartości inwestycji.

Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

 • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub

 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. W niektórych rejonach Polski można odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów.

Wygaśniecie prawa do ulgi 

Prawo do skorzystania z ulgi podatkowej wygasa z upływem okresu, na jaki została wydana decyzja o wsparciu, lub w przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o wsparciu.

Jak wskazano powyżej decyzja jest wydawana na konkretny okres, zatem z jego upływem decyzja wygasa. Może również dojść do takiej sytuacji, których ziszczenie powoduje, że minister do spraw gospodarki uchyla decyzję, są to przede wszystkim takie okoliczności w których przedsiębiorca:

 1. zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu lub

 2. rażąco uchybił warunkom określonym w decyzji o wsparciu, lub

 3. nie usunął uchybień w realizacji warunków, o których mowa w pkt 2, stwierdzonych w toku kontroli, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu pomocy publicznej. Do dnia zwrotu tej pomocy przedsiębiorcy nie może zostać wydana nowa decyzja o wsparciu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz.U.2020.1752 t.j.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, Dz.U.2018.1713.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów