0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup kasy fiskalnej - 2022

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku lub dokonać zwrotu na rachunek bankowy kwotę wydatkowaną na zakup z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia. Natomiast od 1 maja 2019 r. ulgę można odliczyć wyłącznie na zakup kasy fiskalnej online!

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2022

W tym roku w dalszym ciągu będzie można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, którą reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Przedsiębiorcy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy (dobrowolnie) rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży,

- mają prawo odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku). Suma odliczana od podatku nie może jednak wynosić więcej niż 700 zł. Jeżeli kwota ta w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa od kwoty podatku należnego to podatnik ma prawo do zwrotu jej różnicy na własny rachunek bankowy (w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie na kasy fiskalne online wraz z wprowadzeniem nowelizacji przepisów dotyczących odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Jakie warunki należy spełnić, żeby odliczyć ulgę na zakup kasy?

Aby możliwe było skorzystanie z odliczeń ulgi na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełniać następujące warunki:

  • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup,
  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.

Art. 111 ust. 6a ustawy o VAT:

"6a. Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych."

Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, musi odpowiednio wypełnić plik JPK V7. 

Natomiast podmioty zwolnione z VAT w celu skorzystania z ulgi powinny złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot ulgi na rachunek bankowy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów