0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga za zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi za jej zakup, jeśli spełnią określone warunki. Należy wiedzieć, że prawo podatkowe określa również sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest do zwrotu ulgi. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, w jakich sytuacjach ulga za zakup kasy fiskalnej powinna zostać zwrócona i jak ją wykazać w deklaracji VAT.

Ulga za zakup kasy fiskalnej - jakie warunki muszą zostać spełnione?

Podatnik, aby móc skorzystać z odliczeń ulgi za zakup kasy fiskalnej, musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim podatnik:

 • przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży złoży do właściwego urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie określające liczbę kas oraz miejsce ich używania,

 • musi posiadać właściwie udokumentowaną zapłatę należności za zakup kasy,

 • musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży nie później niż w obowiązującym terminie.

Ważne!

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają posiadać kilka kas rejestrujących, nie muszą zgłaszać tego w osobnym piśmie. Może to być zawarte w zgłoszeniu miejsce instalacji kasy, w przypadku gdy zgłoszenie to zostanie złożone do urzędu skarbowego jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży.

Zwrot ulgi za zakup kasy rejestrującej - w jakich sytuacjach następuje?

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy:

 • w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania,

 • nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,

 • zostaną naruszone warunki związane z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1.

Należy również dodać, że art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących również odnosi się do zwrotuulgi za zakup kasy fiskalnej. Zgodnie z nim podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zaprzestaną działalności;

 • nastąpi otwarcie likwidacji;

 • zostanie ogłoszona upadłość;

 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

 • dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Ulga za zakup kasy fiskalnej - terminy zwrotu

Powyższe rozporządzenie odnosi się również do terminów, w jakich podatnicy zobowiązani są dokonać zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot dotyczących zakupu kasy fiskalnej. Zwrotu należy dokonać na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

 1. miesiącu, w którym zaistniała sytuacja uzasadniająca dokonanie zwrotu (jeżeli przedsiębiorca rozlicza się miesięcznie),

 2. kwartale, w którym zaistniała sytuacja uzasadniająca dokonanie zwrotu (jeżeli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie).

W sytuacji gdy przedsiębiorca jest zwolniony z VAT, zwrotuulgi za zakup kasy fiskalnej musi dokonać do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała sytuacja uzasadniająca dokonanie zwrotu.

Przykład 1.

Podatnik Jan Kowalski, który jest miesięcznym płatnikiem VAT, w 2016 roku zaczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Również w tym samym roku skorzystał z ulgi za zakup kasy rejestrującej. Jednak w marcu 2017 roku zlikwidował działalność. W jakim terminie i gdzie powinien dokonać zwrotu ulgi?

Podatnik rozliczający się miesięcznie z podatku VAT, zobowiązany jest zwrócić na konto właściwego urzędu skarbowego ulgę za zakup kasy w terminie do 25 kwietnia 2017 roku, czyli do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu działalności.

Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej a deklaracja VAT

Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje zwrotu ulgi za zakup kasy rejestrującej, zobowiązany jest do wykazania tej sytuacji w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, w zależności od tego, czy rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie. Zwrotulgi za zakup kasy fiskalnej należy wykazać w części C: Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy. W ten sposób zwrotu dokonuje się wraz z płatnością podatku VAT za bieżący okres.

 

ulga za zakup kasy fiskalnej

Reasumując, przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, mogą skorzystać z ulgi za jej zakup. Jednak po zaistnieniu niektórych sytuacji określonych w ustawie, trzeba liczyć się z obowiązkiem jej zwrotu. Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej wykazuje się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów