Poradnik Przedsiębiorcy

Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, muszą liczyć się z koniecznością założenia kasy fiskalnej. Po przekroczeniu limitu, oprócz zakupu kasy, podatnik będzie musiał zmierzyć się także z dodatkowymi obowiązkami związanymi z jej wprowadzeniem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać zgłoszenie kasy fiskalnej

Przedsiębiorca powinien dopełnić wszystkich formalności, związanych z instalowaniem kasy, do dwóch miesięcy od chwili przekroczenia limitu 20 tys. złotych .

Krok 1 - zgłoszenie liczby i miejsca używania kas fiskalnych

Jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej przedsiębiorca powinien złożyć odpowiednie zgłoszenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pismo takie służy do określenia całkowitej liczby kas, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oraz do wskazania miejsc - adresów - instalacji sprzętu.

Powyższy obowiązek jest związany z faktem, iż zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnik ma prawo wprowadzania kas w kilku etapach. Pierwszy z nich, który należy rozpocząć najpóźniej w dniu utraty prawa do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, wymaga zainstalowania co najmniej ⅕ z planowanej, zgłoszonej do naczelnika liczby urządzeń (zaokrąglając w górę do liczb całkowitych). Następnie, wraz z początkiem następnego miesiąca przedsiębiorca powinien włączyć do ewidencjonowania kolejne kasy fiskalnej, w liczbie nie mniejszej, niż w pierwszym etapie.

W związku z powyższym podatnik, który w swoim przedsiębiorstwie zainstaluje wyłącznie jedną kasę, może pominąć bieżący krok, a do niezbędnych kontaktów z urzędem zastosować krok 3.

Krok 2 - fiskalizacja kasy fiskalnej

Fiskalizacja kasy jest niezbędna do rozpoczęcia wykorzystywania urządzenia w działalności. Jest to czynność jednorazowa, służąca zsynchronizowaniu pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, a zakończona wydrukowaniem dobowego raportu fiskalnego. Proces ten należy przeprowadzić w takim terminie, aby w momencie utraty prawa do zwolnienia móc korzystać z urządzenia.

Fiskalizacji należy dokonywać w obecności serwisanta, który w przyszłości będzie odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorcy. Taki fachowiec musi być wybrany z serwisu, za który jest odpowiedzialny krajowy producent kas albo importer lub też z innego serwisu, ale posiadającego autoryzację wspomnianego producenta lub importera.

Po dokonaniu fiskalizacji zarówno przedsiębiorca, jak i serwisant są zobowiązani do dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 7 dni - krok 3.

Ważne!

Jeśli przedsiębiorca posiada tylko jedną kasę fiskalną i pominął krok 1 podczas procedury zakładania urządzenia, krok 3 powinien przeprowadzić jeszcze przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania przy wykorzystaniu kasy.

Krok 3 - zgłoszenie kasy fiskalnej

Po fiskalizacji podatnik powinien ponownie skontaktować się z urzędem skarbowym w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia. Jak wspomniano wcześniej, zgłoszenie takie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji. Dodatkowo, w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych został zamieszczony wzór zgłoszenia kasy fiskalnej, którym powinien posługiwać się podatnik.

Jak już wspomniano, w tym samym terminie odpowiedniego zgłoszenia kasy fiskalnej do urzędu dokonuje serwisant, instalujący kasę.

Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny. Jest to numer indywidualny, dotyczący wyłącznie jednego urządzenia i odpowiadającej mu książki kasy. Podatnik jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na kasie.

Ważne!

Tylko przestrzeganie powyższych terminów i zasad instalowania kas fiskalnych uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi na zakup kas.