0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi taksówkarskie - opodatkowanie w VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy świadczący usługi taksówkarskie mają prawo wyboru formy opodatkowania VAT bądź skorzystania ze zwolnienia z VAT. Wynika to z faktu, że dla tego typu usług ustawodawca umożliwił rozliczenie ryczałtowe na gruncie VAT. W artykule omówimy, jak usługi taksówkarskie powinny być opodatkowane w VAT. 

Usługi taksówkarskie opodatkowane w VAT a zwolnienie z VAT

Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego mają prawo do zwolnienia z VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy – w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym – kwoty 200 000 zł. Reguluje to art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.

Co ważne, zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT ze zwolnienia podmiotowego w VAT nie mogą skorzystać podatnicy świadczący usługi:

  • prawnicze;

  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego;

  • jubilerskie;

  • ściągania długów, w tym factoringu.

Analizując powyższe, podmiot świadczący usługi taksówkarskie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT do kwoty 200 000 zł. Jeżeli działalność gospodarczą rozpocznie w trakcie roku, kwota limitu będzie odpowiednio niższa.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zwolnienie podmiotowe, nie muszą składać żadnych deklaracji informujących urząd skarbowy o wyborze zwolnienia. W dowolnym momencie mogą jednak dokonać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dla potrzeb podatku VAT, wskazując korzystanie ze zwolnienia od podatku i podając podstawę prawną tego zwolnienia.

Podmiot zwolniony podmiotowo z VAT nie składa JPK_V7. Z uwagi na to zwolnienie nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów lub usług związanych z prowadzoną działalnością taksówkarską. Podatnik taki zobligowany jest do prowadzenia uproszczonej ewidencji pozwalającej na określenie momentu przekroczenia limitu zwolnienia z VAT. Wpisy do ewidencji dokonywane są za każdy dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym, co reguluje art. 109 ust. 1 ustawy o VAT.

Czynny podatnik VAT oferujący usługi taksówkarskie

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług przewozu osób i bagażu podręcznego może po przekroczeniu zwolnienia podmiotowego lub od pierwszego dnia prowadzonej działalności gospodarczej dokonać rejestracji na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny na formularzu VAT-R.

VAT należny – stawka dla usług taksówkarskich

W przypadku czynnych podatników VAT usługi taksówkarskie podlegają opodatkowaniu podatkiem należnym w wysokości 8%. Preferencyjna stawka opodatkowania wynika z załącznika nr 3 poz. 40 do ustawy o VAT. Usługi taksówek osobowych zostały sklasyfikowane w PKWiU 49.32 ze wskazaniem stawki VAT 8%.

Vat naliczony – odliczenie VAT od zakupów dla usług taksówkarskich

W myśl ogólnej reguły wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przeznaczenie danego zakupu przesądza o tym, czy może on odliczyć podatek naliczony, czy też nie. Ponadto podatnik musi zweryfikować, czy nabyte towary (usługi) nie są wymienione w przepisach ustawy o VAT jako te, przy których nabyciu podatnikowi albo w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, albo też prawo to podlega ograniczeniom.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnik ma prawo do odliczenia 50-procentowej kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury. W art. 86a ust. 2 wskazano katalog wydatków, do których stosuje się ograniczenie. Są one związane z:

  • nabyciem, importem lub wytworzeniem tych pojazdów, części składowych do nich;

  • używaniem tych pojazdów w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz, raty lub inne płatności wynikające z takiej umowy);

  • nabyciem lub importem paliw do ich napędu, naprawą i konserwacją oraz nabyciem innych towarów i usług związanych z eksploatacją i użytkowaniem tych pojazdów.

VAT naliczony od wydatków związanych z eksploatacją samochodu może podlegać odliczeniu również w wysokości 100%. Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT co do zasady przysługuje tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami, które wykorzystywane są wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Pojazdami ustawowo uznanymi za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej są te o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny (pojazdy przeznaczone typowo np. do przewozu ładunków lub wykorzystania zgodnie ze swoim przeznaczeniem gospodarczym).

Podatnik użytkujący samochód wyłącznie do celów służbowych, aby móc odliczać VAT w pełnej wysokości, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Ma być ona prowadzona przez cały okres, w którym podatnik wykorzystuje samochód wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej i musi być szczegółowa – z zapisów ewidencji powinno jasno wynikać, że nie wystąpiły przypadki użycia pojazdu do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą. Szczegółowy zakres ewidencji normuje art. 86a ust. 7 ustawy o VAT.

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej powinni ponadto złożyć w urzędzie skarbowym informację o nich – według ustalonego wzoru – w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy związany z tymi pojazdami wydatek (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT). W przypadku niezłożenia informacji w terminie uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia, a więc podatnikowi przysługuje prawo do ograniczonego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami w wysokości 50% w tym okresie. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji najpóźniej przed dniem, w którym wprowadza tę zmianę. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu VAT-26 określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 marca 2014 roku w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Usługi taksówkarskie a opodatkowanie ryczałtem

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4%. Warunkiem skorzystania z preferencyjnego opodatkowania jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. Zawiadomienie dokonywane jest na formularzu VAT-R.

Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tego rodzaju opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.

Podatnicy, którzy wybrali ryczałtowe opodatkowanie usług taksówkarskich, nie są zobowiązani składać w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca JPK_V7 w zakresie usług taksówkarskich. Właściwym formularzem do złożenia danych jest VAT-12. Wzór deklaracji określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu.

W sytuacji gdy prowadzone są innego rodzaju usługi w ramach działalności gospodarczej, które są opodatkowane podatkiem VAT, należy je wówczas wykazać w pliku JPK_V7. Usługi taksówkarskie wykazywane na VAT-12 i pozostałe usługi w ramach działalności nie łączy się w jeden plik JPK_V7, a wykazuje na nim tylko pozostałą działalność.

Preferencyjna forma opodatkowania usług taksówkarskich nie przewiduje prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami służącymi prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota podatku należnego podlega więc w całości, bez żadnych pomniejszeń, wpłacie do urzędu skarbowego w terminie złożenia deklaracji VAT-12 za dany miesiąc.

Usługi taksówkarskie a kasa rejestrująca

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Część podatników świadczących określony rodzaj usług zwolniona jest z tego obowiązku.

Podatnicy świadczący usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami nie podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na kasie rejestrującej. Podstawą posiadania przez każdego świadczącego usługi taksówkarskie kasy fiskalnej jest § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasa rejestrująca jest obowiązkowa niezależnie od tego, czy podatnik świadczący usługi przewozu osób i bagażu podręcznego wybierze zwolnienie podmiotowe, czy też nie.

Osoby prowadzące usługi taksówkarskie powinny zwrócić baczną uwagę na wytyczne, które powinien zawierać paragon fiskalny zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów