0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

SLIM VAT 2 - wszystko co musisz wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2021 roku wszedł w życie pakiet SLIM VAT, który znacząco zmienił sposób rozliczeń podatkowych. Rząd nie zaprzestał na wprowadzonych modyfikacjach i wdrożył kolejny pakiet zmian – SLIM VAT 2, który został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 roku. W artykule omówimy wprowadzone zmiany w związku ze SLIM VAT 2.

SLIM VAT 2 – zmiany w transakcjach zagranicznych

Wprowadzony pakiet zmian ułatwi przedsiębiorcom rozliczanie transakcji zagranicznych. Punkty wymienione od 1 do 4 weszły w życie już 7 września 2021 roku. Dotyczą one:

 1. uproszczonego importu towarów – podatnik, który rozlicza podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w pliku JPK_V7, będzie mógł dokonać korekty, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczy go w całości lub w części. Korektę będzie można złożyć w ciągu 4 miesięcy po miesiącu, w którym podatek powinien zostać rozliczony;

Sprawdź, kiedy można skorzystać z uproszczonego importu towarów oraz jak go rozliczać – Import towarów w procedurze uproszczonej – warunki rozliczania.

 1. transakcji WNT i importu usług – wystąpiła likwidacja trzymiesięcznego terminu uzależniającego możliwość odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano VAT należny;

 1. transakcji WNT, w przypadku gdy otrzymano fakturę z opóźnieniem – jeżeli podatnik dostanie fakturę po trzech miesiącach od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, będzie mógł odliczyć VAT (wykazać podatek naliczony) w tym samym okresie, w którym ujęty został podatek należny;

Przeczytaj, w jaki sposób należy ująć fakturę dokumentującą WNT otrzymaną z opóźnieniem – Faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem a obowiązek podatkowy.

 1. uregulowanej korekty in minus w przypadku importu usług i WNT:

  1. korekta spowodowana przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość) będzie musiała zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazano pierwotną transakcję;

  2. korekta spowodowana przyczynami zaistniałymi już po dokonaniu transakcji (np. udzielenie dodatkowego rabatu czy skonta) będzie rozliczana na bieżąco, w deklaracji za miesiąc zaistnienia przyczyny korekty.

Sprawdź na przykładach, jak księgować faktury korygujące dotyczące WNT i importu usług:
Korekta importu usług – jak ją rozliczyć?;
Faktura korygująca WNT w świetle przepisów ustawy VAT.

Dostawa nieruchomości a SLIM VAT 2 – wybór opodatkowania VAT

Wprowadzony SLIM VAT 2 przewiduje, że jeśli obie strony transakcji złożą zgodne oświadczenie (zawarte w poświadczeniu notarialnym), mogą odstąpić od zwolnienia od podatku VAT przy transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z uprzednio obowiązującym stanem prawnym, jeżeli strony transakcji złożyły oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy przed dniem wydania nieruchomości, mogli dobrowolnie opodatkować transakcję podatkiem VAT. Z kolei od 1 października 2021 roku udogodnieniem dla podatników będzie obowiązek nieskładania osobnego oświadczenia bezpośrednio w urzędzie, pod warunkiem że oświadczenie znajdzie się w akcie notarialnym.

Dowiedz się więcej odnośnie opodatkowania VAT dostawy nieruchomości: Sprzedaż nieruchomości na gruncie VAT – najważniejsze informacje.

Odliczenie VAT naliczonego – jakie zmiany wprowadza SLIM VAT 2?

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadza również zmiany w możliwości odliczania podatku VAT, w przypadku gdy podatnik nie odliczył VAT w obowiązującym terminie. Obecnie jest to możliwe poprzez korektę rozliczenia podatku VAT w dowolnie wybranym terminie, w którym można było odliczyć VAT.

Uprzednio podatnicy mogli odliczyć VAT w momencie otrzymania faktury lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczeń kwartalnych). Natomiast w sytuacji gdy podatnik nie dokonał odliczenia w powyższym terminie, miał możliwość odliczenia podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji podatkowej tylko w okresie, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego (miesiąc lub kwartał otrzymania faktury).

Jak już wcześniej wspomniano, od 1 października 2021 roku podatnicy mogą odliczyć VAT naliczony poprzez korektę rozliczenia w okresie, w którym przysługuje prawo do odliczenia VAT (miesiąc lub kwartał otrzymania faktury) lub w jednym z kolejnych okresów rozliczeniowych. Podatnik będzie miał w tym zakresie dobrowolność – wybór okresu, w którym w drodze korekty dokona odliczenia VAT. Przykładowo, jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie i zapomniał o odliczeniu VAT w październiku 2021 roku, a przypomniał sobie w marcu 2022 roku, wówczas może odliczyć podatek VAT w drodze korekty w październiku, listopadzie, grudniu 2021 roku lub styczniu 2022 roku.

Przeczytaj na przykładach, jak i kiedy można odliczyć podatek VAT: Odliczenie VAT – jak go dokonać i w jakim okresie?

Zmiany w uldze na złe długi w związku ze SLIM VAT 2

Na zmianach wprowadzanych w ramach SLIM VAT 2 skorzystają sprzedawcy, względem których nabywcy nie regulują zobowiązań przez okres dłuższy niż 90 dni od daty terminu płatności. W ramach wprowadzonych zmian sprzedawcy będą mieć ułatwione stosowanie ulgi, bowiem w przypadku transakcji z podatnikami VAT wystarczać będzie, aby na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty w ramach ulgi, wierzyciel był podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Co istotne, skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT będzie możliwe w przypadku transakcji z kontrahentami będącymi:

 • konsumentami, tj. osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej);

 • podatnikami zwolnionymi z VAT

również w przypadku gdy:

 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego

 • lub wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym

 • bądź wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Przy czym warunkiem koniecznym niezależnie od statusu VAT nabywcy jest to, aby od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zmiany w tym zakresie weszły w życie od 1 października 2021 roku. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika.

Mechanizm podzielonej płatności a SLIM VAT 2

Pozytywną modyfikacją, którą wprowadza SLIM VAT 2 od października 2021 roku, jest zmiana w ustawie Prawo bankowe, która reguluje możliwość uwalniania środków z rachunku VAT, które zostały przeksięgowane wskutek zamknięcia rachunku bankowego na tzw. rachunek techniczny. Ustawowo będzie możliwość wnioskowania o zwrot zgromadzonych środków z rachunku technicznego na inny rachunek rozliczeniowy (termin zwrotu 60 dni) lub dokonanie ich przeniesienia na rachunek VAT.

Natomiast od 1 stycznia 2022 roku rozszerzona zostanie możliwość przeznaczenia środków posiadanych na rachunku VAT na uregulowanie składek na rzecz KRUS.

Wszystko, co musisz wiedzieć o rachunku VAT, znajdziesz w artykule: Specjalny rachunek VAT a split payment – warto wiedzieć!

SLIM VAT 2 wydłuża termin złożenia VAT-26

W ramach wprowadzanych zmian został również wydłużony termin na złożenie VAT-26. Przed wdrożeniem SLIM VAT podatnik miał 7 dni na złożenie informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, licząc od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Natomiast od 1 października 2021 roku termin ten został wydłużony do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany z pojazdem, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7. Zmianie uległ również druk VAT-26.

Sprawdź, jak wypełnić VAT-26: VAT-26 – wzór ze szczegółowym omówieniem oraz jak przedłużenie terminu złożenia VAT-26 wpłynie na 100% odliczenie podatku VAT: Termin złożenia VAT-26 a prawo do odliczenia 100% VAT.

Slim VAT 2 - Kompendium 2021/2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów