Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Leasing samochodu osobowego - wszystko, co chciałbyś wiedzeć

Przedsiębiorcy starają się jak najwięcej poniesionych przez siebie wydatków zaliczyć do kosztów firmowych. Czy leasing samochodu osobowego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? Sprawdź, jakie konsekwencje podatkowe rodzi leasing samochodu osobowego.

Leasing operacyjny samochodu osobowego

Samochód użytkowany w ramach leasingu operacyjnego nie może zostać zaliczony do środków trwałych przedsiębiorcy, a co za tym idzie nie podlega amortyzacji. Przez okres trwania leasingu operacyjnego to firma leasingowa jest właścicielem auta, dlatego też to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych pojazdu.

Koszty związane z bieżącym użytkowaniem leasingowego pojazdu - typu paliwo, myjnia, opłaty autostradowe czy też koszty napraw - zaliczane są przez przedsiębiorcę bezpośrednio w koszty podatkowe. Warto również podkreślić, że przedsiębiorca w celu rozliczenia tych kosztów nie ma obowiązku prowadzić kilometrówki dla celów podatku dochodowego. 

Do kosztów zalicza się również raty leasingowe oraz czynsz inicjalny (opłatę wstępną). Podatek VAT doliczany i płacony jest „proporcjonalnie” wraz z każdą z tych opłat.

Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy samochodu osobowego

W przypadku tej formy leasingu samochodu przedsiębiorca do kosztów podatkowych zaliczyć może tylko część odsetkową raty, pod warunkiem, że została opłacona. Istotne jest również to, że przy leasingu finansowym podatek VAT należy zapłacić od całości transakcji, już na jej początku. Nie będzie to zatem VAT naliczony tylko od czynszu inicjalnego, ale od wszystkich płatności w całym okresie leasingu - z góry.

Ponadto w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego to leasingobiorca ma prawo do amortyzacji pojazdu.

Najczęściej stosuje się amortyzację liniową oraz indywidualną.

  • Amortyzacja liniowa - stawka wynosi 20% i wynika z załącznika do ustawy o PIT. W przypadku tej metody amortyzacji pojazd będzie amortyzowany przez 5 lat.

  • Amortyzacja indywidualna - stosuje się ją w przypadku samochodów używanych. Samochodem używanym jest pojazd, który wcześniej był użytkowany minimum 6 miesięcy. Stawka ta stosowana jest również w przypadku pojazdów ulepszonych. Za taki uznaje się samochód, na który przed wprowadzeniem do ewidencji poniesione zostały nakłady w minimum 20% jego wartości początkowej. Maksymalna stawka amortyzacji wynosi 40% w skali roku. Pozwala to na skrócenie okresu amortyzacji do 2,5 roku.

Ważne!

Przy wyborze metod amortyzacji samochodu osobowego nie można korzystać z:

  • amortyzacji degresywnej ze współczynnikiem 2,0;
  • amortyzacji jednorazowej (z pomocy de minimis).


Leasing samochodu osobowego - finansowy czy operacyjny. Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdy tj. zakup paliwa, naprawy czy też myjnia mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów firmowych.