Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o urlop wychowawczy - wzór z omówieniem

Urlop wychowawczy przysługuje każdemu pracownikowi, który zawarł z pracodawcą umowę o pracę i ma za sobą co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Jednak, aby go otrzymać, należy najpierw złożyć pracodawcy wniosek o urlop wychowawczy.

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy może zostać udzielony maksymalnie na 36 miesięcy. Dodatkowo trzeba pamiętać, że pracownik może wykorzystać go najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiągnęło wiek 6 lat.

 

Ważne!

Jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność i wymaga opieki, urlop ten można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jednak niezmienny jest tu wymiar (36 miesięcy).

 

Urlop wychowawczy nie musi być udzielony od razu w całości. Pracownik może wykorzystać go w maksymalnie 5 częściach. Liczba części urlopu ustalana jest na podstawie liczby złożonych przez pracownika wniosków.

Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest wydawany na prośbę pracownika, więc ma charakter inicjatywy pracowniczej. Aby otrzymać urlop w wyznaczonym przez siebie terminie, należy złożyć wniosek minimum na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Treść wniosku o urlop wychowawczy reguluje § 23 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Wniosek o urlop wychowawczy powinien  zawierać informacje takie jak:

  • imię i nazwisko pracownika;

  • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;

  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;

  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;

  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Wniosek o urlop wychowawczy - dokumentacja oświadczenia drugiego rodzica

Pracownik powinien również dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu w czasie wskazanym we wniosku. Nie ma potrzeby sporządzania takiego dokumentu, jeżeli:

  • drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub mu ją ograniczono,

  • drugiego opiekuna dziecka zwolniono lub ograniczono z opieki,

  • zachodzą przeszkody, które uniemożliwiają dołączenie takiego oświadczenia.

Ile trwa urlop wychowawczy?

Bardzo ważny jest fakt, że jeden z opiekunów nie może wykorzystać tego urlopu w całości. Stanowi o tym § 4 art. 81 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim jednemu z rodziców przysługuje prawo do co najmniej jednego miesiąca urlopu wychowawczego i nie może się tego prawa zrzec.

 

Ważne!

Jeżeli jednomiesięczny urlop wychowawczy nie zostanie wykorzystany, wówczas po prostu przepada.

 

Oznacza to, że jeden opiekun może wypisać wniosek o urlop wychowawczy maksymalnie na 35 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców - drugi opiekun nie żyje, ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską, bądź też został jej całkowicie pozbawiony. Jeśli pracownik znajduje się w takiej sytuacji, to ma obowiązek dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy dokumenty, które potwierdzają okoliczności uprawniające go do wykorzystania całego urlopu.

Do pobrania:

pdf
Wniosek o urlop wychowawczy - wzór pdf.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o urlop wychowawczy - wzór docx.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie