Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o urlop wychowawczy - wzór z omówieniem

Urlop wychowawczy przysługuje każdemu pracownikowi, który zawarł z pracodawcą umowę o pracę i ma za sobą co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Jednak aby go otrzymać, należy najpierw złożyć pracodawcy wniosek o urlop wychowawczy.

Pobierz darmowy wzór wniosku o urlop wychowawczy w formacie PDF lub DOCX!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o urlop wychowawczy - wzór pdf.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o urlop wychowawczy - wzór docx.docx druk do ręcznego wypełnienia

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy może zostać udzielony maksymalnie na 36 miesięcy. Dodatkowo trzeba pamiętać, że pracownik może wykorzystać go najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiągnęło wiek 6 lat.

Jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność i wymaga opieki, urlop ten można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jednak niezmienny jest tu wymiar (36 miesięcy).

Urlop wychowawczy nie musi być udzielony od razu w całości. Pracownik może wykorzystać go w maksymalnie 5 częściach. Liczba części urlopu ustalana jest na podstawie liczby złożonych przez pracownika wniosków.

Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest wydawany na prośbę pracownika, więc ma charakter inicjatywy pracowniczej. Aby otrzymać go w wyznaczonym przez siebie terminie, należy złożyć wniosek minimum na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Treść wniosku o urlop wychowawczy reguluje § 23 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać informacje takie jak:

  • imię i nazwisko pracownika;
  • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;
  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Wniosek o urlop wychowawczy – dokumentacja oświadczenia drugiego rodzica

Pracownik powinien również dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu w czasie wskazanym we wniosku. Nie ma potrzeby sporządzania takiego dokumentu, jeżeli:

  • drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub mu ją ograniczono;
  • drugiego opiekuna dziecka zwolniono z opieki lub ograniczono ją;
  • zachodzą przeszkody, które uniemożliwiają dołączenie takiego oświadczenia.

Ile trwa urlop wychowawczy?

Bardzo ważny jest fakt, że jeden z opiekunów nie może wykorzystać tego urlopu w całości. Stanowi o tym art. 186 § 4 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim jednemu z rodziców przysługuje prawo do co najmniej jednego miesiąca urlopu wychowawczego i nie może się tego prawa zrzec.

Jeżeli jednomiesięczny urlop wychowawczy nie zostanie wykorzystany, wówczas po prostu przepada.
Oznacza to, że jeden opiekun może wypisać wniosek o urlop wychowawczy maksymalnie na 35 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców – drugi opiekun nie żyje, ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską bądź też został jej całkowicie pozbawiony. Jeśli pracownik znajduje się w takiej sytuacji, to ma obowiązek dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy dokumenty, które potwierdzają okoliczności uprawniające go do wykorzystania całego urlopu.