Poradnik Przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór z omówieniem

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR (zasady ogólne, podatek liniowy) oraz ewidencję przychodów (ryczałt) są zobligowani do sporządzania spisu z natury towarów handlowych, materiałów półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych oraz braków i odpadów na dzień rozpoczęcia działalności, koniec każdego roku podatkowego, w przypadku zmiany wspólników oraz na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Jednak jedynie w kilku z tych przypadków podatnik ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury. Kiedy należy je przygotować? W jakim terminie złożyć? Jakie dane powinno zawierać zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury? Wyjaśniamy poniżej.

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - kiedy jest konieczne?

Podatnicy prowadzący KPiR, chcąc sporządzić spis z natury na dzień inny niż:

  • 31 grudnia oraz 1 stycznia,

  • dzień rozpoczęcia działalności

- powinni o tym zamiarze poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i co najważniejsze winno być złożone minimum 7 dni przed dniem, w którym spis z natury miał zostać sporządzony. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ryczałtowców.

Uwaga!

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Likwidacja działalności a zawiadomienie o zamiarze sporządzeniu spisu z natury

Likwidując działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest zobligowany do sporządzenia dwóch spisów z natury:

  • dla celów podatku dochodowego (towary, materiały, wyroby gotowe itp.),

  • dla celów podatku VAT (o ile jest czynnym podatnikiem VAT).

Ponadto dla celów PIT przedsiębiorca powinien sporządzić wykaz składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności. Przy sporządzaniu spisów likwidacyjnych przedsiębiorca co do zasady powinien stosować ceny rynkowe.

Spis z natury dla celów PIT

Remanent sporządzony dla celów podatku dochodowego nie podlega złożeniu w urzędzie skarbowym. Jednak przedsiębiorca powinien pamiętać, by przechowywać go dla celów PIT przez okres 6 lat, na wypadek ewentualnej kontroli. Co ważne należy poinformować US o zamiarze sporządzenia spisu w związku z likwidacją działalności co najmniej 7 dni przed jego sporządzeniem.

Spis z natury dla celów VAT

Spis z natury dla celów VAT powinien obejmować wszystkie składniki pozostające w firmie na dzień likwidacji,

przy których nabyciu przedsiębiorca miał prawo do odliczenia VAT (towary handlowe, materiały, wyposażenie, środki trwałe). Remanent sporządzony dla celów podatku VAT podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego wraz z deklaracją rozliczeniową VAT-7 lub VAT-7K. Co ważne informacje ustalone na podstawie spisu przedsiębiorca musi wykazać w pozycji deklaracji: kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - co powinno zawierać?

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury powinno zawierać obowiązkowo:

  • Datę i miejsce sporządzenia pisma,

  • Dane podatnika: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania (siedziby), NIP lub PESEL podatnika,

  • Oświadczenie o formie prowadzonej działalności gospodarczej (oświadczenie zawiera informacje, czy podatnik prowadzi działalność indywidualnie, czy w formie spółki cywilnej),

  • Powód dokonania spisu (np. likwidacja działalności),

  • Podpis podatnika.

Do pobrania:

pdf
Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór (...).pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór (...).doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie