0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR (zasady ogólne, podatek liniowy) oraz ewidencję przychodów (ryczałt) są zobligowani do sporządzania spisu z natury towarów handlowych, materiałów półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych oraz braków i odpadów na dzień rozpoczęcia działalności, koniec każdego roku podatkowego, w przypadku zmiany wspólników oraz na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Czy podatnik ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury?

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - czy jest konieczne?

Podatnicy prowadzący KPiR, chcąc sporządzić spis z natury na dzień inny niż:

  • 31 grudnia oraz 1 stycznia,

  • dzień rozpoczęcia działalności

- powinni byli o tym zamiarze poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Obecnie taki obowiązek zniesiono.

Od 15 września 2018 roku zniesiony został § 28 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie KPiR, co oznacza że obecnie przedsiębiorcy nie muszą zgłaszać w urzędzie informacji o przeprowadzanym spisie z natury.

Do pobrania:

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór (...).pdf
Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór (...).doc

Likwidacja działalności a zawiadomienie o zamiarze sporządzeniu spisu z natury

Likwidując działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest zobligowany do sporządzenia dwóch spisów z natury:

  • dla celów podatku dochodowego (towary, materiały, wyroby gotowe itp.),

  • dla celów podatku VAT (o ile jest czynnym podatnikiem VAT).

Ponadto dla celów PIT przedsiębiorca powinien sporządzić wykaz składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności. Przy sporządzaniu spisów likwidacyjnych przedsiębiorca co do zasady powinien stosować ceny rynkowe.

Spis z natury dla celów PIT

Remanent sporządzony dla celów podatku dochodowego nie podlega złożeniu w urzędzie skarbowym. Nie ma też obowiązku jego zgłaszania Naczelnikowi.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Od 2019 roku podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu nie mają obowiązku sporządzania spisu z natury.

Spis z natury dla celów VAT

Spis z natury dla celów VAT powinien obejmować wszystkie składniki pozostające w firmie na dzień likwidacji, przy których nabyciu przedsiębiorca miał prawo do odliczenia VAT (towary handlowe, materiały, wyposażenie, środki trwałe). Remanent sporządzony dla celów podatku VAT podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego wraz z deklaracją rozliczeniową VAT-7 lub VAT-7K. Co ważne informacje ustalone na podstawie spisu przedsiębiorca musi wykazać w pozycji deklaracji: kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - co powinno zawierać?

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury powinno zawierać obowiązkowo:

  • Datę i miejsce sporządzenia pisma,

  • Dane podatnika: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania (siedziby), NIP lub PESEL podatnika,

  • Oświadczenie o formie prowadzonej działalności gospodarczej (oświadczenie zawiera informacje, czy podatnik prowadzi działalność indywidualnie, czy w formie spółki cywilnej),

  • Powód dokonania spisu (np. likwidacja działalności),

  • Podpis podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów