0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Współpraca ZUS z USC w obliczu epidemii

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wskutek stanu epidemii pozyskanie części dokumentów stało się bardzo trudne. Ich posiadanie jest jednak niezbędne do wypłaty niektórych zasiłków. Z tego powodu rozpoczęto współpracę ZUS z USC, która ma ułatwić załatwienie spraw związanych z ubezpieczeniami. Na czym będzie polegać?

Współpraca ZUS z USC – wypłaty zasiłków

Współpraca ZUS z USC rozpoczęła się ze względu na stan epidemii. Ma ona na celu ułatwić składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy. Do wypłaty tych zasiłków konieczne jest dostarczenie do ZUS odpisu aktu stanu cywilnego. Jednak w obecnej sytuacji, gdy nie zostanie on dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego albo pogrzebowego, to ZUS wystąpi do USC o wydanie takiego dokumentu, odciążając tym samym wnioskodawcę.

Współpraca ZUS z USC a zasiłek macierzyński

Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu urodzenia dziecka, konieczne jest podanie odpowiednich danych, do których należy:

  • imię i nazwisko dziecka,

  • data urodzenia dziecka, 

  • numer PESEL dziecka, a jeśli go nie ma – miejsce urodzenia dziecka (miejscowość).

Powyższe informacje umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Dane te uzupełnia się na specjalnym oświadczeniu przygotowanym przez ZUS. Takie oświadczenie należy przekazać:

  • pracodawcy (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub

  • zleceniodawcy (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia) lub

  • do ZUS (gdy prowadzi się pozarolniczą działalność, współpracuje z osobą prowadzącą działalność albo ma się prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia).

Współpraca ZUS z USC a zasiłek pogrzebowy

W przypadku zasiłku pogrzebowego na formularzu Z-12 w polu „DANE OSOBY ZMARŁEJ”, w części IV (jeżeli wniosek składany jest przez PUE) należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej:

  • imię i nazwisko,

  • numer PESEL, a jeśli nie został nadany – miejsce zgonu (miejscowość),

  • datę zgonu.

Jednak w przypadku dokumentów takich jak rachunki dotyczące poniesionych kosztów pogrzebu konieczne jest ich złożenie w oryginale, w formie papierowej.

Bliższa współpraca  ZUS z USC to rozwiązanie, które ma obowiązywać w czasie stanu epidemii. Jednak taka kooperacja zdecydowanie powinna być kontynuowana nawet po zakończeniu okresu epidemii. Znacznie ułatwia to bowiem przepływ informacji i w konsekwencji upraszcza składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów