0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odszkodowanie za zakażenie COVID-19 w pracy! – nowy projekt ustawy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

27 stycznia 2022 roku na stronie sejmu pojawił się nowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. Zapisy w niej są dość kontrowersyjne i mocno wpłyną na procesy odbywające się w zakładach pracy. Czy pracownik będzie mógł mieć roszczenie o odszkodowanie za zakażenie COVID-19 w pracy? Sprawdźmy!

Prawo do testów w zakładzie pracy

Pierwszą istotną zmianą, którą ma wprowadzić nowa ustawa, jest prawo pracownika do wykonywania bezpłatnych testów w kierunku COVID-19 w swoim zakładzie pracy. Prawo to wskazuje na poddanie się testowi nie częściej niż raz w tygodniu. Częstotliwość ta może się zmienić w zależności od sytuacji pandemicznej obowiązującej w kraju.

Testy będą finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pracodawca może wymagać wyników testów

Drugą ważną zmianą jest nadanie nowych uprawnień pracodawcy. Będzie on mógł „żądać od pracownika, w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem” (art. 3.1. ustawy).

Co ważne, pracownik, który nie okaże pracodawcy wyników testów, będzie traktowany „jak osoba, która nie poddała się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanemu nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem”. Jest to bardzo istotna informacja w kontekście dalszych zapisów ustawy.

Odszkodowanie za zakażenie COVID-19 w pracy!

Artykuł 4. ustawy wprowadza zupełnie nowe uprawnienia. Otóż pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę do wykonywania pracy, może złożyć pracodawcy wniosek o wszczęcie postępowania odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2.

Pracownik może złożyć taki wniosek w okresie 2 miesięcy od momentu zakończenia izolacji lub hospitalizacji z powodu COVID-19.

Na podstawie wniosku pracodawca będzie zobowiązany przeanalizować, czy zakażony pracownik w ciągu 7 dni poprzedzających wynik potwierdzający zakażenie miał kontakt z osobami, które nie poddały się testowi diagnostycznemu w kierunku COVID-29. Jeśli okaże się, że do takiej sytuacji doszło, pracodawca zobowiązany jest przekazać do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy wniosek pracownika wraz z listą pracowników nieprzetestowanych w ciągu 7 dni. Wojewoda w drodze decyzji wydaje przyznanie świadczenia odszkodowawczego.

Wysokość odszkodowania ma wynosić 5-krotność wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w roku, w którym doszło do zakażenia. Czyli w 2022 roku wysokość odszkodowania wyniesie 5 x 3010 zł = 15 050 zł!

Jeśli do uiszczenia odszkodowania jest zobowiązanych dwóch lub więcej pracowników, odszkodowanie wypłacane jest w równych częściach.

Od decyzji wojewody przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Co ważne, jeśli pracodawca nie korzystał z możliwości żądania od pracowników testów diagnostycznych, to on będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów