0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wycofanie nieruchomości z firmy a podatek od nieruchomości

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i będących właścicielami nieruchomości możliwe jest wykorzystywanie takich składników majątku albo do celów firmowych, albo do celów prywatnych. W rezultacie, w zależności od okoliczności, zastosowanie mogą znaleźć różne stawki podatku od nieruchomości. W poniższym artykule przeanalizujemy, wycofanie nieruchomości z firmy a podatek od nieruchomości, czy powstaje wówczas zobowiązanie do zapłaty?

Zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości

W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ustawodawca przewidział wyższe stawki podatku od nieruchomości.

Wyjaśnienie powyższego pojęcia ma miejsce w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie możemy przeczytać, że za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle, które posiada przedsiębiorca lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą z zastrzeżeniem ust. 2a.

Powyższy przepis należy jednak interpretować w ten sposób, że nieruchomości związane z działalnością gospodarczą to takie, które są lub potencjalnie mogą być wykorzystywane w celach firmowych. 

Sądy administracyjne wskazują, że można w sposób automatyczny opodatkowywać nieruchomości, które posiadają przedsiębiorcy, ponieważ przedsiębiorca będący osobą fizyczną może występować w 2 rolach: jako osoba prywatna i jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Przede wszystkim należy wskazać na treść wyroku TK z 24 lutego 2021 roku (SK 39/19), gdzie możemy przeczytać, że przywołany art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę bądź inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z Konstytucją.

W tym miejscu warto podkreślić, że stanowisko prezentowane w orzeczeniu TK dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadających status podatnika podatku od nieruchomości (wyrok NSA z 29 marca 2022 roku, III FSK 4085/21).

Reasumując, możemy zatem wskazać, że za związane z działalnością gospodarczą można uznać nieruchomości, które posiada przedsiębiorca oraz jednocześnie:

  1. wchodzą one w skład prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, w szczególności, gdy podatnik ujął te składniki majątkowe w prowadzonej ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na to, czy nieruchomość jest wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej, lub
  2. przedmiot działalności przedsiębiorcy obejmuje jedynie prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na to, czy nieruchomość jest wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej, lub
  3. nieruchomości są funkcjonalnie powiązane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podmiot, w którego posiadaniu się znajdują, nawet jeżeli nie zostały uwzględnione w ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, tzn.:
  • są faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, albo
  • mogą być potencjalnie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przy czym poprzez możliwość wykorzystania w działalności gospodarczej należy rozumieć sytuację, w której przedsiębiorca podejmuje i realizuje zachowania kwalifikowane w obrębie przedmiotu opodatkowania jako czynności mające na celu przygotowanie, zachowanie lub zabezpieczenie nieruchomości do przyszłej (planowanej) działalności gospodarczej bądź do kontynuacji przerwanej działalności gospodarczej, związane z ponoszeniem wydatków rozliczanych w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności.

Ujęcie nieruchomości w prowadzonej przez osobę fizyczną ewidencji środków trwałych lub dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, lub zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących nieruchomości przesądza o jej gospodarczym przeznaczeniu. Jednakże nie są to jedyne kryteria decydujące o takiej kwalifikacji np. gruntu czy budynku. Do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zaliczone powinny być również te grunty lub budynki, które przejściowo nie są wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale ich cechy oraz rodzaj prowadzonej działalności powoduje, że mogą być one wykorzystywane na ten cel.

Dla zastosowania wyższej stawki podatku od nieruchomości konieczne jest nie samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę, ale występowanie możliwości wykorzystywania jej do działalności gospodarczej.

Wycofanie nieruchomości z firmy a podatek od nieruchomości

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może podjąć decyzję o wycofaniu nieruchomości z majątku firmowego do majątku prywatnego.

Z uwagi na fakt, że w żaden sposób nie zmienia się właściciel nieruchomości, taka czynność jest neutralna podatkowo.

Zdarzenie to może jednak wywoływać określone skutki w zakresie podatku od nieruchomości, o ile wycofanie powoduje trwałe przerwanie związku nieruchomości z działalnością gospodarczą.

Co jednak istotne, musi to być trwałe wycofanie uzasadnione przesłankami materialnymi (dotyczącymi stanu faktycznego), a nie formalnymi. Jak bowiem możemy przeczytać w wyroku WSA we Wrocławiu z 29 czerwca 2017 roku (I SA/Wr 327/17), do przyjęcia, że nieruchomość nie jest związana z działalnością gospodarczą, jako majątek prywatny przedsiębiorcy, nie jest wystarczające wykreślenie tej nieruchomości z ewidencji środków trwałych firmy. Konieczne jest wykazanie, że nieruchomość ta jest faktycznie wykorzystywana na potrzeby osobiste przedsiębiorcy.

W rezultacie, jeżeli podatnik wykreśli nieruchomość z ewidencji środków trwałych, jednakże nadal będzie ją wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej, to nie można przyjąć, że doszło do trwałej zmiany przeznaczenia. W takim wypadku zmiana stawek podatkowych podatku od nieruchomości jest nieuzasadniona.

W sytuacji, gdy wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność wydania decyzji zmieniającej wysokość podatku od nieruchomości, podatnik powinien wystąpić o nią, wskazując okoliczności uzasadniające tę zmianę. Uprawnienie takie przysługuje do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

W przypadku trwałego wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej zachodzą okoliczności wpływające na wielkość podatku od nieruchomości. Podatnik ma obowiązek złożyć w takim przypadku aktualizację informacji IN-1 w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 

Organ podatkowy zobligowany jest w takim przypadku do wydania nowej decyzji ustalającej wysokość podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zaistnienia zdarzenia. 

Przykład 1.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 1 lipca wykreśliła nieruchomość z ewidencji ŚT i trwale wycofała ją z działalności gospodarczej, przeznaczając wyłącznie na potrzeby prywatne. Zmieniono status nieruchomości, co spowodowało, że nawet potencjalnie nie może ona być wykorzystywana w działalności gospodarczej. Od 1 sierpnia obowiązywać będzie nowa (niższa) stawka podatku od nieruchomości. Do 15 lipca właściciel powinien przesłać aktualizację informacji IN-1.

Definitywne wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej wywołuje skutki w ramach podatku od nieruchomości. Utrata w związku z prowadzoną działalnością oznacza, że konieczne jest wydanie nowej decyzji podatkowej ustalającej niższe stawki podatku od nieruchomości.

Przechodząc do podsumowania, możemy zatem wskazać, że wycofanie nieruchomości z majątku firmowego do majątku prywatnego może mieć wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, przy czym należy pamiętać, że nie chodzi tutaj jedynie o czynność formalną, lecz o faktyczne trwałe wyłączenie nieruchomości z działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów