0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zagraniczne OC samochodu firmowego - ujęcie w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód w firmie to nie tylko ułatwienie dla przedsiębiorcy przy załatwianiu spraw firmowych czy szybki dojazd do klienta, ale również koszty, które można rozliczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które pomniejszą zobowiązania podatkowe. Posiadanie w firmie pojazdu wiąże się z obowiązkiem jego ubezpieczenia. Niektórzy z przedsiębiorców decydują się na wykupienie wyłącznie obowiązkowego ubezpieczenia OC, jednakże w wielu przypadkach wykupuje się również ubezpieczenie dobrowolne AC. Niejednokrotnie zdarza się również że polisy wykupywane są z różnych przyczyn za granicą. Po stronie przedsiębiorców pojawia się pytanie, w jaki sposób zaksięgować zagraniczne OC samochodu firmowego. Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu w kosztach firmowych

Zgodnie z ustawą o PIT za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, jednakże nie mogą być one wymienione w art. 23 ustawy o PIT.

Wobec powyższego wydatek związany z zakupem polisy będzie kosztem związanym z zachowaniem przychodu, co daje przedsiębiorcy prawo do jego zaliczenia do kosztów podatkowych.  Dodatkowo nie ma przeciwwskazań, aby wydatek ten został poniesiony poza granicami kraju. W związku z tym zagraniczne OC samochodu firmowego również może być zaliczane do kosztów. Warto podkreślić, że pojazd ten musi być wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy do zakupionej polisy nie została dołączona faktura, sama polisa może stanowić podstawę ujęcia wydatku w kosztach, powinna ona jednak zawierać dane takie jak:

  • nazwy stron umowy,

  • data wystawienia polisy,

  • rodzaj oraz zakres ubezpieczenia,

  • wartość składki,

  • podpisy stron,

  • data dokonania płatności.

Jeśli płatność za polisę dokonywana jest przelewem, pod polisę należy podpiąć potwierdzenie dokonania przelewu.

Zagraniczne OC samochodu firmowego - ujęcie wydatku w KPiR

Sposób księgowania polisy zależy od stosowanej metody rozliczania kosztów – kasowej lub memoriałowej. Należy wspomnieć, że metody tej nigdzie się nie zgłasza, a jedynie stosuje dla celów rozliczeniowych przez cały rok podatkowy.

  • w przypadku metody uproszczonej (kasowej), wartość całej polisy należy ująć do kosztów w dacie wystawienia polisy,

  • w przypadku metody memoriałowej, jeżeli okres polisy wychodzi poza dany rok podatkowy, wartość należy podzielić proporcjonalnie na miesiące, których dotyczy. Jeśli polisa została zawarta na okres mieszczący się w ramach jednego roku podatkowego (od 1 stycznia do 31 grudnia) polisę można zaksięgować jednorazowo w dacie zapłaty -  tak jak przy metodzie kasowej.

Polisa ubezpieczeniowa wyrażona w walucie - sposób przeliczenia

Przeliczenia na złotówki należy dokonać według średniego kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego zawarcie umowy z ubezpieczycielem, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Polisa powinna zostać zaksięgowana jako inny wydatek związany z bieżącym użytkowaniem pojazdu i zostać ujęta w kolumnie 13 KPiR.

Polisa OC i AC - ograniczenia w zaliczeniu wydatku do kosztów

O ile zagraniczne OC samochodu firmowego przedsiębiorca może zaliczyć w koszty w całości, o tyle dobrowolne ubezpieczenie autocasco (AC) podlega limitowi. Zgodnie z przepisami do kosztów uzyskania przychodów zaliczać nie można składek na ubezpieczenie samochodu osobowego  w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Polisy ubezpieczeniowe obowiązkowe i dodatkowe w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę tzw. kilometrówki trafiają do kosztów wyłącznie w ramach limitu obliczonego na podstawie przejechanych w danym miesiącu tras.

Ważne!

Zagraniczne OC samochodu firmowego oraz dobrowolne ubezpieczenie AC wystawione w walucie obcej przelicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień poprzedzający wystawienie polisy.

Przeliczenia wartości limitu 20 000 euro na złotówki w odniesieniu do polisy AC dokonuje się według kursu sprzedaży walut obcych, ogłaszanego przez NBP na dzień zawarcia polisy ubezpieczeniowej.

Przykład 1.

Pan Emil zakupił w Niemczech polisę do samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Polisa opiewała na kwotę 100 euro OC oraz AC 500 euro. Została zawarta i opłacona 26 lipca 2016 roku. Wartość pojazdu do celów ubezpieczeniowych wyniosła 100 000 zł. Pan Emil zapytał, w jaki sposób należy rozliczyć taką transakcję.

Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie z dnia poprzedzającego zawarcie polisy.

kurs z 25 lipca: 4,3600

OC - 100 euro x 4,3600 = 436,00 zł

AC - 500 euro x 4,3600 = 2180 zł

Następnie należy dokonać przeliczenia limitu 20 000 euro na złotówki. Kurs sprzedaży walut z 26 lipca, czyli z dnia zawarcia umowy, wynosi 4,4003

20 000 euro x  4,4003 = 88 006 zł

(88 006 zł / 100 000 zł) x 2180 zł = 1918,53  zł

W ramach ubezpieczenia AC do kosztów można zaliczyć kwotę 1918,53 zł.

Łącznie do kosztów podatkowych w ramach omawianej polisy można zaliczyć 436 zł  (OC) + 1918,53  zł (AC) = 2354,53 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów