Poradnik Przedsiębiorcy

Zagraniczne OC samochodu firmowego - ujęcie w KPiR

Samochód w firmie to nie tylko ułatwienie dla przedsiębiorcy przy załatwianiu spraw firmowych czy szybki dojazd do klienta, ale również koszty, które można rozliczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które pomniejszą zobowiązania podatkowe. Posiadanie w firmie pojazdu wiąże się z obowiązkiem jego ubezpieczenia. Niektórzy z przedsiębiorców decydują się na wykupienie wyłącznie obowiązkowego ubezpieczenia OC, jednakże w wielu przypadkach wykupuje się również ubezpieczenie dobrowolne AC. Niejednokrotnie zdarza się również że polisy wykupywane są z różnych przyczyn za granicą. Po stronie przedsiębiorców pojawia się pytanie, w jaki sposób zaksięgować zagraniczne OC samochodu firmowego. Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu w kosztach firmowych

Zgodnie z ustawą o PIT za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, jednakże nie mogą być one wymienione w art. 23 ustawy o PIT.

Wobec powyższego wydatek związany z zakupem polisy będzie kosztem związanym z zachowaniem przychodu, co daje przedsiębiorcy prawo do jego zaliczenia do kosztów podatkowych.  Dodatkowo nie ma przeciwwskazań, aby wydatek ten został poniesiony poza granicami kraju. W związku z tym zagraniczne OC samochodu firmowego również może być zaliczane do kosztów. Warto podkreślić, że pojazd ten musi być wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy do zakupionej polisy nie została dołączona faktura, sama polisa może stanowić podstawę ujęcia wydatku w kosztach, powinna ona jednak zawierać dane takie jak:

  • nazwy stron umowy,

  • data wystawienia polisy,

  • rodzaj oraz zakres ubezpieczenia,

  • wartość składki,

  • podpisy stron,

  • data dokonania płatności.

Jeśli płatność za polisę dokonywana jest przelewem, pod polisę należy podpiąć potwierdzenie dokonania przelewu.

Zagraniczne OC samochodu firmowego - ujęcie wydatku w KPiR

Sposób księgowania polisy zależy od stosowanej metody rozliczania kosztów – kasowej lub memoriałowej. Należy wspomnieć, że metody tej nigdzie się nie zgłasza, a jedynie stosuje dla celów rozliczeniowych przez cały rok podatkowy.

  • w przypadku metody uproszczonej (kasowej), wartość całej polisy należy ująć do kosztów w dacie wystawienia polisy,

  • w przypadku metody memoriałowej, jeżeli okres polisy wychodzi poza dany rok podatkowy, wartość należy podzielić proporcjonalnie na miesiące, których dotyczy. Jeśli polisa została zawarta na okres mieszczący się w ramach jednego roku podatkowego (od 1 stycznia do 31 grudnia) polisę można zaksięgować jednorazowo w dacie zapłaty -  tak jak przy metodzie kasowej.

Polisa ubezpieczeniowa wyrażona w walucie - sposób przeliczenia

Przeliczenia na złotówki należy dokonać według średniego kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego zawarcie umowy z ubezpieczycielem, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Polisa powinna zostać zaksięgowana jako inny wydatek związany z bieżącym użytkowaniem pojazdu i zostać ujęta w kolumnie 13 KPiR.