0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy stosować zwolnienie z PIT dla młodych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już od kilku lat obowiązuje ulga podatkowa, dzięki której od wynagrodzenia osób młodych nie nalicza się zaliczek na podatek dochodowy. Oczywiście nie każda forma zatrudniania daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z PIT. Wprowadzone zostały również konkretne ograniczenia wiekowe w tym zakresie. W artykule dowiesz się kiedy stosować zwolnienie z PIT dla młodych.

Kiedy młody pracownik może zostać zwolniony z opłacania podatku?

Aby korzystać ze zwolnienia, konieczne będzie spełnienie trzech głównych warunków, jakie narzuca ustawa. Dotyczą one wieku, rodzaju zatrudnienia oraz kwoty osiągniętych przychodów. Ulga przysługuje osobom, które:

 • nie ukończyły 26 lat – ulga przysługuje do dnia urodzin, zatem przychody osiągnięte po tym terminie zostaną automatycznie opodatkowane;

 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (dotyczy również pracy nakładczej i stosunku służbowego) oraz na podstawie umowy zlecenia;

 • osiągnęły przychód w kwocie nieprzekraczającej 85 528,00 zł w ciągu roku kalendarzowego, czyli średnie miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć około 7 127,00 zł brutto.

Zwolnienie z PIT dla młodych zostało określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykład 1.
Pani Marlena korzysta z ulgi bez PIT dla młodych. Jej miesięczne wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi 9 000,00 zł brutto. Czy w ciągu roku nastąpi przekroczenie limitu zwolnienia?
Limit zwolnienia z PIT zostanie przekroczony przy wypłacie dokonanej w październiku, bowiem jej przychód narastająco kształtuje się w następujący sposób:

 1. styczeń: 9 000,00 zł

 2. luty: 18 000,00 zł

 3. marzec: 27 000,00 zł

 4. kwiecień: 36 000,00 zł

 5. maj: 45 000,00 zł

 6. czerwiec: 54 000,00 zł

 7. lipiec: 63 000,00 zł

 8. sierpień: 72 000,00 zł

 9. wrzesień: 81 000,00 zł

 10. październik: 90 000,00 zł.

Przykład 2.
Pani Marlena z przykładu 1. przekroczyła limit zwolnienia z PIT w październiku. Jak ustalić kwotę przychodu podlegającego opodatkowaniu?
Opodatkowaniu podlega kwota zwolnienia przekraczająca limit zwolnienia, którą należy ustalić w następujący sposób:
91 000,00 zł – 85 528,00 zł = 4 472,00 zł.

Aby obliczyć podatek od tej kwoty, trzeba odjąć od niej proporcjonalnie naliczone składki ZUS oraz koszty uzyskania przychodu. Podstawę opodatkowania mnoży się razy odpowiednią stawkę podatku i pomniejsza ją o kwotę zmniejszającą podatek.

Po przekroczeniu limitu zwolnienia z PIT dochody podlegają opodatkowaniu stawką 12% podatku do kwoty 120 000 zł dochodu.

Należy zwrócić uwagę, że kwotę limitu zwolnienia z PIT ustala się w inny sposób niż kwotę na cele określenia przekroczenia progu podatkowego. W pierwszym przypadku jest to całkowity przychód podlegający opodatkowaniu. W drugim chodzi o dochód podlegający opodatkowaniu, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne.

Przykład 3.
Pan Aleksander osiąga przychody na poziomie 30 000 zł brutto miesięcznie. Ze względu na wiek korzysta z zerowego PIT. Już w marcu przekroczy limit 85 528,00 zł. Potem jego dochody będą opodatkowane 12% podatkiem. Czy przekroczy on również pierwszy próg podatkowy w ciągu roku?

Miesięczny dochód podlegający opodatkowaniu od kwietnia będzie wynosił w uproszczeniu 25 637,00 zł (30 000,00 zł – 13,71% x 30 000,00 zł – 250,00 zł). Dochód narastająco stanowiący podstawę naliczenia podatku będzie wynosił:

 • marzec: 3 608,89 zł [4 472 zł – (13,71% x 4 472 zł) – 250 zł]

 • kwiecień: 29 245,89 zł

 • maj: 54 882,89 zł

 • czerwiec: 80 519,89 zł

 • lipiec: 106 156,89 zł

 • sierpień: 131 793,89 zł.

Oznacza to, że już w sierpniu dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy i konieczne będzie pobranie 32% podatku od kwoty 11 793,89 zł (131 793,89 zł – 120 000,00 zł).

Zwolnienie z PIT dla młodych a ukończenie 26 lat

Przychody pracowników nie podlegają opodatkowaniu do czasu ukończenia przez nich 26. roku życia. Jeżeli wypłata wynagrodzenia nastąpi po dniu 26. urodzin, to w pełni podlega ona opodatkowaniu.

Przykład 4.
Pan Miłosz jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia i korzysta z ulgi w opłacaniu PIT ze względu na wiek. 25 stycznia kończy 26 lat. Wynagrodzenie jest mu wypłacane ostatniego dnia miesiąca. Czy wypłata w styczniu powinna być opodatkowana?
Wynagrodzenie za styczeń płatne 31 stycznia powinno zostać już w pełni oskładkowane.

Czy zwolnienie z PIT dla młodych jest dorozumiane?

Wspomniane zwolnienie przysługuje pracownikowi bądź zleceniobiorcy automatycznie – nie trzeba składać u pracodawcy/zleceniodawcy żadnych wniosków w związku z chęcią korzystania z tej ulgi. Ważne jest to, że pracownik może zrezygnować z ulgi w dowolnym momencie, jednak musi w tym celu przekazać pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Taka możliwość może być przydatna głównie w przypadku zmiany pracy, gdy wiadome jest, że przychód podlegający zwolnieniu zostanie przekroczony.

Oświadczenie o rezygnacji korzystania z ulgi można zaznaczyć na PIT-2, o czym więcej: Nowy wzór PIT-2 (9) do pobrania z instrukcją wypełnienia.

Przykład 5.
Pani Weronika jest objęta zwolnieniem z PIT. Jej miesięczne zarobki są ustalone na poziomie 10 000,00 zł. Od września zmienia pracę i dokładnie w tym miesiącu jej przychód powinien zostać całkowicie opodatkowany z powodu przekroczenia limitu zwolnienia. Czy pani Weronika powinna zrezygnować z ulgi?
W związku z powyższym pani Weronika musi złożyć u nowego pracodawcy oświadczenie, że wykorzystała już w pełni ulgę przysługującą jej na dany rok podatkowy. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas w zeznaniu rocznym będzie musiała dopłacić podatek.

Pracodawca powinien pamiętać, że oświadczenie obowiązuje jedynie na dany rok podatkowy. W kolejnym roku kalendarzowym nie powinien on pobierać podatku do czasu zwolnienia. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone na PIT-2, wówczas jest ono ważne do momentu jego wycofania.

Zwolnienie z podatku nie dla każdej formy zatrudnienia

Tak jak wspomniano, ze zwolnienia korzystają wyłącznie pracownicy i zleceniobiorcy. Ustawa nie przewiduje ulgi w opłacaniu podatku dla młodych przedsiębiorców czy osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło. Ulga ta nie będzie również przysługiwała w przypadku:

 • umów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym – dotyczy to umów cywilnoprawnych (w tym zleceń) do 200 zł brutto oraz umów z cudzoziemcami, gdzie zastosowana jest 20% stawka;

 • umów, w których zastosowano koszty autorskie.

Ile zarobi pracownik, a ile zleceniobiorca?

Przepisy są najbardziej korzystne dla studentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Takie osoby nie są bowiem objęte obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczeń, czyli od ich wynagrodzenia nie są potrącane składki ZUS. Zleceniobiorca–student nie będzie miał pomniejszonej pensji o PIT. To oznacza, że kwota brutto będzie jednocześnie kwotą do wypłaty.
Zwolnienie z oskładkowania nie zależy tylko od wieku, tak jak jest to w przypadku zwolnienia z podatku. Tu znaczenie ma dodatkowo status studenta.

Zleceniobiorcy, którzy nie studiują i zostali zgłoszeni do ZUS-u (opłacają składki społeczne, w tym dobrowolne chorobowe), dostaną taką samą pensję jak osoby zatrudnione na etat.
Zwolnienie z PIT dla młodych jest mniej korzystne finansowo dla pracowników obligatoryjnie objętych ubezpieczeniami w ZUS-ie. Warto jednak pamiętać, że umowa o pracę daje wiele innych przywilejów.

Poniżej porównanie zarobków na umowie zleceniu i umowie o pracę dla płacy minimalnej.

 

Umowa zlecenie ze studentem

Umowa o pracę

Wynagrodzenie brutto

4000,00 zł

4000,00 zł

Składki społeczne

0,00 zł

548,40 zł

Składki zdrowotne

0,00 zł

310,64 zł

Do wypłaty

4000,00 zł

3140,96 zł

Które przychody w dalszym ciągu pozostaną opodatkowane?

Należy pamiętać, że zwolnienie z PIT dla młodych nie obejmuje wszystkich przychodów uzyskanych przez pracownika. Opodatkowane pozostaną w dalszym ciągu zasiłki chorobowe, opiekuńcze i wypadkowe z ubezpieczenia społecznego, które wypłaca pracodawca.

Od 1 lipca 2022 roku przychodem zwolnionym z PIT (wliczanym do limitu) jest również zasiłek macierzyński.

Warto również pamiętać, że jeśli młody pracownik przystąpi do PPK, to jego przychód jest powiększony o wpłatę finansowaną przez pracodawcę. Przychód ten również wliczany jest do limitu zwolnienia.

Wykazanie zwolnienia z PIT dla młodych w PIT-11

Przychód niepodlegający opodatkowaniu w związku z korzystaniem przez pracownika z omawianej ulgi podatkowej powinien zostać wykazany w części G. deklaracji PIT-11. Jeżeli wynagrodzenie pracownika przekroczy limit zwolnienia z PIT lub osoba ta ukończyła 26. rok życia lub zrezygnowała z korzystania z tej ulgi, pozostałe przychody powinny zostać wykazane w części E. zeznania.

Podsumowując, zwolnienie z pobierania zaliczek od wynagrodzeń przysługuje pracownikom młodym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Dzięki temu ich miesięczne wynagrodzenie do wypłaty jest wyższe. Najkorzystniejszą formą zatrudnienia jest w tym przypadku umowa zlecenie pod warunkiem posiadania statusu studenta.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów