0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje na przedsięwzięcia proekologiczne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ekologia - w ostatnich czasach jest pojęciem wielokrotnie poruszanym i analizowanym. Także w kontekście własnej firmy warto zainteresować się działaniami proekologicznymi - także ze względu na to, że na ochronę środowiska przyrodniczego przeznaczone są unijne fundusze.

Czym są przedsięwzięcia proekologiczne? Są wszystkie działania, podejmowane w celu poprawy warunków życia ludności poprzez poprawę kondycji środowiska naturalnego.

Kto może skorzystać z tego typu dofinansowań? Działania proekologiczne są skierowane do takich przedsiębiorstw, których działalność może oddziaływać w negatywny sposób na środowisko naturalne. Środki mogą być przeznaczone np. na gospodarkę wodno-ściekową, odpadową przedsiębiorstwa, ekologiczną infrastrukturę energetyczną. Poza tym firma może uzyskać dofinansowanie na nie tylko poprawę już istniejącego stanu, ale także przeciwdziałanie negatywnym skutkom, które dopiero mogłyby nastąpić. Mogą to być wobec tego projekty mające przeciwdziałać zagrożeniom oraz propagować kształtowanie postaw proekologicznych.

Dotacjami unijnymi przeznaczonymi na ochronę środowiska rozporządza w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z wojewódzkimi funduszami. Podstawą prawną ich działań jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Obecnie najwięcej środków jest przeznaczanych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.

W 2013 roku założono następujące programy priorytetowe:

 • gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych,

  • rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

 • zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych,

 • gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne:

  • rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi,

  • usuwanie wyrobów zawierających azbest,

  • międzynarodowe przemieszczanie odpadów,

 • dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

  • dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

  • dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,

  • dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów,

 • rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko:

  • przedsięwzięcia przez GIOŚ - “bomby ekologiczne”,

  • rekultywacja terenów zdegradowanych,

 • współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:

  • uzupełnienie dofinansowania II osi PO IiŚ,

  • dofinansowanie potencjalnych beneficjentów PO IiŚ,

  • wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów