0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaświadczenie o dochodach z US w przypadku niezłożenia rocznego PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dla różnych potrzeb podatnicy często występują do urzędu skarbowego z wnioskiem o zaświadczenie o dochodach. W niniejszym artykule rozpatrzymy kwestię możliwości odmowy wydania zaświadczenia ze strony US w przypadku braku złożenia rocznego zeznania PIT.

Tryb wydawania zaświadczeń przez US

Na wstępie przypomnijmy, jakie są zasady wydawania zaświadczeń podatkowych. Zagadnienie to zostało opisane w Ordynacji podatkowej.

Jak wskazuje art. 306a Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Potwierdza ono stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Wydaje się je w granicach żądania wnioskodawcy.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że zaświadczenie jest wydawane wyłącznie na wniosek podatnika, a treść tego zaświadczenia mieści się w ramach złożonego wniosku.

Ponadto kluczowy w analizowanej sprawie jest art. 306b Ordynacji podatkowej, gdzie możemy przeczytać, że organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Co równie ważne, organ podatkowy przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Z powyższym koreluje art. 306d Ordynacji podatkowej wskazujący, że organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

  1. posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;

  2. przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych;

  3. rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

  4. informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Naturalnie danymi wynikającymi z ewidencji posiadanej przez US są informacje zawarte w składanych przez podatników deklaracjach podatkowych. W przypadku podatków dochodowych obowiązuje zasada samoobliczenia podatku, co oznacza, że jeżeli fiskus nie zakwestionuje prawidłowości złożonej deklaracji, to uznaje się, że dane z rocznego zeznania PIT są zgodne ze stanem faktycznym.

Zaświadczenie o dochodach jest wydawane na wniosek podatnika. Organ podatkowy jest obowiązany wydać je w zakresie danych wynikających z deklaracji składanych przez podatnika.

Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika

Ordynacja podatkowa przewiduje kilka rodzajów zaświadczeń, które mogą zostać wydane przez urzędy skarbowe na wniosek podatnika.

Jednym z nich jest zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu uregulowane w art. 306i Ordynacji podatkowej. W tym przepisie podano, że organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu lub obrotu. W razie śmierci podatnika zaświadczenie wydaje się na wniosek wstępnego, zstępnego lub małżonka, którzy uprawdopodobnią, że mogą być spadkobiercami.

W zaświadczeniach dotyczących wysokości dochodu lub obrotu stwierdza się wyłącznie, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem:

  1. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z określeniem wysokości obrotu;

  2. podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania); w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, a w przypadku osób prawnych – z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, jak również kwoty podatku należnego.

Zaświadczenie uregulowane w art. 306i Ordynacji podatkowej będzie zawierać określenie, czy dana osoba jest podatnikiem podatku PIT, w jakiej wysokości uzyskała dochód oraz jaka była kwota podatku.

Brak PIT a zaświadczenie o dochodach

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy PIT podatnicy są zobowiązani do składania rocznych deklaracji PIT (w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) w zakresie uzyskanych dochodów lub poniesionej straty.

Co istotne, obowiązek składania deklaracji pojawia się również w sytuacji, gdy podatnik uzyskał dochód niegenerujący obowiązku zapłaty podatku, tzn. mieszczący się w kwocie wolnej od podatku.

Natomiast nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego, w przypadku gdy podatnik nie uzyskał żadnego dochodu w roku podatkowym, ani też nie poniósł straty, która mogłaby zostać odliczona w kolejnym roku.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy urząd skarbowy może wydać zaświadczenie o braku dochodu w przypadku niezłożenia deklaracji przez podatnika, czy też taka osoba ma obowiązek złożenia „zerowego” PIT.

Przykładowo w wyroku WSA w Rzeszowie z  13 marca 2012 roku (I SA/Rz 861/11) sąd postawił tezę, że złożenie przez podatnika wniosku o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o dochodach obliguje ten organ do wydania zaświadczenia stwierdzającego – na podstawie posiadanych danych – wysokość uzyskanych dochodów bądź ich brak, jeśli takimi danymi organ nie dysponował. W ocenie sądu organ podatkowy nie miał żadnego powodu, aby odmówić wydania zaświadczenia.

W rezultacie sytuacja braku dochodów podatnika nie zwalnia organu podatkowego od wydania zaświadczenia w tym zakresie, jeżeli taki wniosek złoży podatnik. 

Oczywiście z zupełnie inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy podatnik uzyska określony dochód (bądź stratę) w danym roku podatkowym, a nie złoży z tego tytułu deklaracji. W takim przypadku organ podatkowy może wymagać od podatnika przedłożenia rocznego PIT.

Skoro przepisy ustawy PIT nie wymagają składania „zerowych” deklaracji podatkowych (choć oczywiście podatnik może taki dokument złożyć), to należy przyjąć, że dla uzyskania zaświadczenia nie stanowi przeszkody fakt niezłożenia rocznego PIT.

Tematyka wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia o dochodach w przypadku niezłożenia rocznego PIT uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy podatnik w danym roku uzyskał dochód. Jeżeli nie, to przepisy nie wymagają składania „zerowego” PIT, a organ podatkowy powinien wydać zaświadczenie, że podatnik nie uzyskał w danym roku żadnych dochodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów