0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zerowy PIT – w jakich sytuacjach należy składać deklaracje podatkowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Okres do końca kwietnia to czas, w którym podatnicy są zobligowani do składania różnych rocznych deklaracji podatkowych. Z uwagi jednak na odmienne konstrukcje podatkowe możliwa jest sytuacja, w której pomimo uzyskania dochodu podatek nie wystąpi. To z kolei rodzi pytanie, czy w takich przypadkach konieczne, aby złożyć zerowy PIT. Postaramy się wyjaśnić tę problematykę w poniższym artykule.

Zasady składania deklaracji podatkowych

Nasze rozważania zacznijmy od omówienia zasad składania deklaracji podatkowych.

Po pierwsze sięgnijmy do treści art. 45 ust. 1 ustawy PIT. Przepis ten podaje, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku (art. 45 ust. 6 ustawy).

Natomiast w myśl art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy PIT przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Z przedstawionych przepisów wynika zatem, że ustawowym obowiązkiem podatnika jest składanie rocznych deklaracji podatkowych. Co istotne, ma on obowiązek deklarowania zarówno dochodu, jak i straty. Jednakże często zdarza się, że uzyskany przez podatnika dochód nie podlega opodatkowaniu (np. z uwagi na zastosowanie zwolnienia podatkowego).

Warto zatem przywołać definicję dochodu. Otóż, jak podaje art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24–24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jak widać, opodatkowaniu podlegają dochody z wyjątkiem tych, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy PIT. W rezultacie możemy po pierwsze wskazać, że podatnik, który uzyskuje dochody korzystające z ustawowego zwolnienia od podatku, nie ma obowiązku wykazywania tych dochodów w deklaracji podatkowej.

Przykład 1.

Osoba fizyczna uzyskała w 2021 roku dochód w postaci odszkodowania, które było w całości zwolnione od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. W takim przypadku podatnik nie ma obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej PIT w terminie do 2 maja 2022 roku.

Z nieco inną sytuacją mamy natomiast do czynienia, gdy podatnik uzyskuje dochody, które nie są zwolnione od podatku, lecz mieszczą się w kwocie wolnej od podatku.

Przypomnijmy, że do 2021 roku, zgodnie z art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy PIT, dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł kwota wolna od podatku wynosi 1360 zł. To oznacza, że osoby, których podstawa obliczenia podatku wynosi 8000 zł lub mniej, nie zapłacą podatku w ogóle. Natomiast od 2022 roku, zgodnie z art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy PIT, dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 30 000 zł kwota wolna od podatku wynosi 5100 zł. To oznacza, że osoby, których podstawa obliczenia podatku wynosi 30000 zł lub mniej, nie zapłacą podatku w ogóle.

Trzeba jednak zaznaczyć, że powyższe nie jest dochodem zwolnionym od podatku, lecz dochodem niepowodującym obowiązku zapłaty podatku. Podkreślmy zatem, że nie są to sytuacje tożsame.

W konsekwencji osoba, która w roku podatkowym uzyskała niskie dochody mieszczące się w kwocie wolnej, choć podatku nie zapłaci, to jednak ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Bez znaczenia jest to, czy dochód osoby wynosił 1 zł czy kwoty wolnej. W każdym przypadku podatnik powinien dopełnić obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Przykład 2.

Osoba fizyczna w 2021 roku uzyskała dochód z tytułu umowy o dzieło w kwocie 1200 zł. Był to jej jedyny zarobek w ciągu całego roku. W tym wypadku jest to kwota niepowodująca naliczania podatku dochodowego. Jednakże podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w terminie do 2 maja 2022 roku, w której wykaże dochód w kwocie 1200 zł.

Podatnicy uzyskujący dochody zwolnione od podatku nie muszą składać deklaracji podatkowych. Inaczej sprawa przedstawia się w stosunku do dochodów mieszczących się w kwocie wolnej od podatku. W tym bowiem przypadku należy mimo wszystko złożyć roczną deklarację podatkową.

Składanie zerowego PIT

W świetle powyższego pojawia się natomiast pytanie, czy podatnik może złożyć zerowy PIT. Jak wskazaliśmy, obowiązek składania rocznej deklaracji dotyczy każdego, nawet najmniejszego dochodu, który nie jest zwolniony od podatku.

Choć w przypadku braku jakichkolwiek dochodów podatnik nie ma obowiązku przesyłania do US zerowej deklaracji rocznej, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki dokument sporządzić i złożyć. Z pewnością nie jest to działanie zabronione.

Często podatnicy decydują się na złożenie zerowej deklaracji PIT, w sytuacji gdy chcą uzyskać z US zaświadczenie o braku dochodów. Jak bowiem stanowi art. 306i §  1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu lub obrotu. Podstawą do wydania tego zaświadczenia jest złożona deklaracja roczna.

Składanie zerowych deklaracji rocznych, w których podatnik deklaruje swój dochód jako zero, nie jest działaniem sprzecznym z prawem. Podatnicy mają taką możliwość i mogą składać zerowy PIT.

Zerowy PIT-28 z tytułu umowy najmu

Na zakończenie odnieśmy się jeszcze do kwestii składania PIT-28. Tego rodzaju formularz jest składany przez osoby fizyczne dokonujące wynajmu prywatnych nieruchomości, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt ewidencjonowany.

Zeznanie PIT-28 jest składane do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jednak, czy podatnik musi składać zerowy PIT-28, w sytuacji gdy jego nieruchomość nie była przez cały rok wynajmowana i nie uzyskiwał z tego tytułu przychodu?

Na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. 

Natomiast według art. 21 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu,  wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Wobec tego tylko osiągnięcie przychodu z wynajmu w roku podatkowym powoduje obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli podatnik nie uzyskał żadnego przychodu z tytułu najmu nieruchomości, nie jest zobowiązany do złożenia zeznania PIT-28.

Powyższe potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji z 6 lutego 2020 roku, nr 0115-KDIT1.4011.45.2019.2.MR.

Przechodząc zatem do podsumowania naszych ustaleń, możemy stwierdzić, że składanie zerowego PIT-u jest dopuszczalne. Warto pamiętać także, że w niektórych sytuacjach pomimo braku podatku do zapłaty podatnik nadal ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego, a niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karą grzywny przewidzianą w Kodeksie karnym skarbowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów