0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie są najczęstsze pytania o zeznanie roczne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest sporządzenie zeznania rocznego po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenie podatkowe i składany formularz PIT zależą od wybranej za dany rok formy opodatkowania. Jakie ulgi można w nim rozliczyć? Czy w zeznaniu rocznym należy wykazać przychód z pracy na etacie? Kiedy mija termin złożenia PIT-u? W artykule omawiamy najczęstsze pytania o zeznanie roczne.

Najczęstsze pytania o zeznanie roczne – jaki PIT złożyć?

Co do zasady formularz PIT-36 mają obowiązek złożyć ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, korzystając ze skali podatkowej (17% do kwoty 85 528 zł, a po przekroczeniu tego progu – 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł). Ponadto PIT-36 składają także podatnicy, którzy uzyskali przychody za granicą lub posiadają przychody z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych. W przypadku gdy przedsiębiorca oprócz prowadzenia działalności osiągnął przychód z tytułu umowy o pracę lub cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło), otrzymany od pracodawcy PIT-11 trzeba rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36.

Przykład 1.

Pan Adam w czerwcu 2020 roku zdecydował się założyć jednoosobową działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych. Wcześniej pan Adam pracował na umowę o pracę w firmie X oraz wykonywał drobne zlecenia dla firmy Y. W jaki sposób i na jakich formularzach pan Adam ma sporządzić zeznania roczne?

Odpowiadając na najczęstsze pytania o zeznanie roczne, przedsiębiorca rozliczający podatek na zasadach ogólnych ma obowiązek sporządzić PIT-36, wykazując przychód z działalności, a także rozliczyć PIT-11 otrzymany z tytułu umowy o pracę i PIT-11 z umowy cywilnoprawnej.

Do rozliczenia PIT-36L zobowiązani są ci przedsiębiorcy, którzy przychód z działalności rozliczali w oparciu o podatek liniowy. W tym przypadku, gdy oprócz działalności przedsiębiorca osiągnął przychód z tytułu umowy o pracę lub cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło), otrzymany od pracodawcy PIT-11 należy rozliczyć osobno, składając PIT-37.

Przykład 2.

Pan Adrian pracował na umowę o pracę przez cały 2020 rok, jednak w lipcu 2020 roku założył własną działalność. Dodatkowo przedsiębiorca wykonał zlecenie na rzecz firmy Z. W jaki sposób i na jakich formularzach pan Adrian ma sporządzić zeznania roczne?

W tym przypadku pan Adrian, który rozlicza działalność na podstawie podatku liniowego, ma obowiązek sporządzić PIT-36L, wykazując przychód z działalności, natomiast w celu rozliczenia przychodu z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej przedsiębiorca ma obowiązek złożenia PIT-37, wykazując w nim PIT-11 otrzymany od pracodawców.

PIT-36 i PIT-36L należy rozliczyć do 30 kwietnia 2021 roku.
Z kolei do złożenia PIT-28 zobowiązani są podatnicy, którzy rozliczają zryczałtowany podatek dochodowy, czyli otrzymują dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (pod warunkiem że nie są one zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych). W tym przypadku również – gdy przedsiębiorca oprócz działalności osiągnął przychód z tytułu umowy o pracę lub cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) – otrzymany od pracodawcy PIT-11 należy rozliczyć osobno, składając odrębny formularz PIT-37.
Termin składania PIT-28 upłynął 1 marca 2021 roku. Składając PIT-28 po tym terminie, należy dodatkowo złożyć tzw. czynny żal, aby uniknąć negatywnych konsekwencji.

PIT-11 a najczęstsze pytania o zeznanie roczne przedsiębiorcy

PIT-11 otrzymują osoby zatrudnione na umowie o pracę oraz umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło) od swojego pracodawcy. Ci z kolei mają czas na złożenie i przesłanie do US wypełnionego PIT-11 do 31 stycznia każdego roku. Natomiast pracownikowi PIT-11 pracodawca musi przekazać do końca lutego (w 2021 roku termin ten został przesunięty na 1 marca, ponieważ 28 luty przypadał w niedzielę).

Najczęstsze pytania o zeznanie roczne to również sytuacja, gdy pracodawca nie wysłał do pracownika PIT-11. W przypadku gdy podatnik nie otrzymał PIT-11 od swojego pracodawcy, nie zwalnia go to z obowiązku rozliczenia podatku. Pomimo braku PIT-11 od pracodawcy podatnik powinien złożyć roczne zeznanie w terminie na podstawie posiadanych dokumentów.

Podatnik może zgłosić brak PIT-11 do urzędu skarbowego.
Otrzymując dokument z opóźnieniem, uzupełnienie danych będzie możliwe w drodze korekty zeznania rocznego.

Jak wykazać otrzymany PIT-40A i PIT-11A?

PIT-40A (gotowe obliczenie podatku) wystawiany jest dla podatnika przez ZUS lub KRUS automatycznie do końca lutego każdego roku w przypadku, gdy uzyskiwane były przez niego dochody z tytułu:

 • emerytur i rent;

 • rent strukturalnych;

 • rent socjalnych;

 • świadczeń przedemerytalnych;

 • zasiłków przedemerytalnych;

 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Emeryci oraz renciści, którzy nie posiadają dodatkowych źródeł dochodu, nie składają deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego.

Natomiast PIT-11A z ZUS-u podatnik otrzyma w sytuacji, gdy uzyskany został przez niego dochód z tytułu:

 • emerytury;

 • renty;

 • zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłku macierzyńskiego

– wypłacany przez organ rentowy.

Świadczenie to należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

Przykład 3.

Pani Julia, która prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, w 2020 roku przebywała na zwolnieniu chorobowym. Od ZUS-u dostała PIT-11A. W jaki sposób dokonać jego rozliczenia?

W sytuacji, w której zasiłek wypłacany jest przez ZUS, a przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatnik wypełnia PIT-36 i tam wykazuje otrzymany PIT-11A od ZUS-u.

Najczęstsze pytania o zeznanie roczne o ulgi w PIT

Co do zasady ustawa o PIT przewiduje szereg ulg i odliczeń, z których można skorzystać, sporządzając zeznanie roczne. Wśród tych najczęściej stosowanych ulg i odliczeń w podatku dochodowym są:

Co ważne, część odliczeń uzależniona jest od rodzaju opodatkowania, jakie wybrał podatnik. 

Więcej o możliwości rozliczeń ulg w zeznaniu rocznym w artykule: Rozliczenie roczne PIT – co można odliczyć od podatku?

Czas oczekiwania na zwrot podatku

Najczęstsze pytania o zeznanie roczne to m.in. te o termin, jaki należy odczekać, aby otrzymać zwrot podatku. Co do zasady czas oczekiwania na zwrot podatku jest liczony od 15 lutego 2021 roku, bowiem od tego dnia Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła podatnikom ich zeznania podatkowe w rządowej aplikacji Twój e-PIT.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o PIT: „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym”. Oznacza to, że zeznania roczne złożone przed 15 lutym uznaje się za złożone 15 lutego.

Co warto zaznaczyć – zwrot podatku jest uzależniony od tego, w jakiej formie zostało złożone zeznanie roczne oraz od faktu, czy nie zawiera błędów.

Na czas zwrotu podatku wpływa data złożenia deklaracji za 2020 rok oraz forma jej złożenia. Co do zasady im szybciej złożono zeznanie roczne, tym wcześniej podatnik uzyska zwrot nadpłaconego podatku.
Co do zasady są trzy terminy, których fiskus musi dotrzymać w przypadku zwrotu nadpłaconego podatku. I tak:

 • podatnicy, którzy złożyli deklaracje za rok 2020 rok drogą elektroniczną, otrzymają zwrot podatku dochodowego w ciągu maksymalnie 45 dni, licząc od dnia następującego po złożeniu deklaracji;

 • podatnicy rozliczający się poprzez papierowy formularz na zwrot nadpłaty PIT będą czekać maksymalnie 3 miesiące;

 • podatnicy, którzy posiadają kartę dużej rodziny i złożą deklarację elektronicznie, otrzymają zwrot podatku do 30 dni.

Zwroty zostaną dokonane we wskazanym powyżej czasie, pod warunkiem że zeznanie nie zawierało błędów, a podatnik nie posiadał żadnych zaległości, na które mogłaby zostać zaliczona nadpłata podatku. W przypadku korekty zeznania terminy wskazane powyżej biegną na nowo od dnia złożenia korekty. Natomiast w sytuacji posiadania zaległości w urzędzie skarbowym w zakresie np. innych podatków, mandatów czy zajęć komorniczych nadpłata podatku w pierwszej kolejności zaliczana jest na istniejące zobowiązania.

Nadwyżka podatku jest zwracana podatnikowi na konto bankowe zgłoszone w CEIDG. Ponadto w zeznaniu rocznym można wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu. W tym celu należy uzupełnić część formularza PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 dotyczącą rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty.

Zeznanie roczne PIT

Ustalenie właściwego urzędu skarbowego

Zeznanie roczne należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu, jeżeli podatnik nie posiada na terenie Polski miejsca zamieszkania. W rubryce „urząd skarbowy” trzeba wpisać miejsce zamieszkania na 31 grudnia 2020 roku. W razie wątpliwości podatnik może skorzystać z wyszukiwarek urzędów skarbowych.

Przykład 4.

Pani Bożena w styczniu 2021 roku zmieniła miejsce zamieszkania. Czy w związku z tym zeznanie podatkowe za 2020 rok ma złożyć według nowego urzędu skarbowego?

Nie, ponieważ właściwym urzędem skarbowym dla celów złożenia zeznania rocznego za 2020 rok będzie ten, który był właściwy 31 grudnia 2020 roku – czyli na ostatni dzień roku podatkowego, za który składana jest deklaracja.

Rozliczenie z małżonkiem a najczęstsze pytania o zeznanie roczne

Co do zasady ze wspólnego rozliczenia rocznego mogą skorzystać małżonkowie, którzy:

 • przez cały rok pozostają w związku małżeńskim (rozwód lub zawarcie małżeństwa w trakcie roku eliminują wspólne rozliczenie);

 • przez cały rok istnieje między małżonkami wspólność majątkowa;

 • nie opłacają podatku liniowego (PIT-36L) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) – wyjątkiem jest opodatkowanie w tej formie przychodów z najmu czy dzierżawy;

 • pozostają polskimi rezydentami podatkowymi;

 • złożą wniosek o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej albo dokonają tego w drodze korekty wcześniej złożonej deklaracji.

Przykład 5.
Pan Bartosz prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją według podatku liniowego. W zeszłym roku zawarł związek małżeński. Czy może rozliczyć się wspólnie z małżonką, która pracuje na umowę o pracę?

Nie, ponieważ pan Bartosz rozlicza działalność na podstawie podatku liniowego, małżonkowie nie mogą dokonać wspólnego rozliczenia rocznego i składają osobne PIT-y – pan Bartosz z działalności PIT-36L, natomiast małżonka – PIT-37, na którym wykazuje PIT-11 otrzymany od pracodawcy.

Przykład 6.
Pan Michał rok temu ożenił się i w ramach prowadzonej działalności rozlicza podatek w oparciu o zasady ogólne. Czy przedsiębiorca może rozliczyć się wspólnie z małżonką?

Tak, ponieważ działalność rozliczana jest na podstawie zasad ogólnych, małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie na formularzu PIT-36.

Zeznania roczne z działalności gospodarczej w systemie wFirma.pl

W celu wygenerowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36);

 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L);

 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

Zeznanie roczne z działaności w systemie wFirma.pl

Więcej na temat zeznania rocznego w artykule: Zeznania roczne przedsiębiorcy – jak sporządzić?

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów